Hotărârea nr. 567/2019

pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza PT în vederea realizării obiectivului de investiții:Reabilitarea fațadelor și învelitorii imobilului situat in Oradea, str. Aurel Lazăr, nr.15

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza PT în vederea realizării obiectivului de investiții: Reabilitarea fațadelor și învelitorii imobilului situat in Oradea, str. Aurel Lazăr, nr.15

Analizând Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 261400 din 11.07.2019, prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Tehnic propune aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru realizarea obiectivului de investiții “Reabilitarea fațadelor și învelitorii imobilului situat in Oradea, str. Aurel Lazăr, nr.15”,

Având în vedere Referatul înregistrat cu nr. 263001/15.07.2019 pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru realizarea obiectivului de investiții “Reabilitarea fațadelor și învelitorii imobilului situat in Oradea, str. Aurel Lazăr, nr.15”,

Ținând cont de prevederile art. 44, alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

Ținînd seama de prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), lit.d), alin (4) lit. d), alin. (7) lit. j) și ale art. 139 alin. (1) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă următorii indicatorii tehnico - economici la faza PT - pentru obiectivul de investiții: “Reabilitarea fațadelor și învelitorii imobilului situat in Oradea, str. Aurel Lazăr, nr.15”.

Caracteristici principale și indicatori tehnico-economici ai obiectivului:

Ordonator principal de credite:

Primarul Municipiului Oradea Municipiul Oradea Municipiul Oradea


Investitor:

Beneficiar:

Indicatori tehnico - economici

Valoarea totală a investiției:

1.145.222,52 lei fără TVA 913.200,83 lei fără TVA 189.707,97 lei fără TVA 6 luni


Din care C+M:

Diverse și neprevăzute 15 %:

Durata de realizare a investiției:

Art. 2. Finanțarea obiectivului de lucrări se va realiza din sumele alocate cu această destinație în bugetul local al Municipiului Oradea, conform HCL nr. 718/2016.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar. Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • -  Primarul Municipiului Oradea

  • -   Direcția Patrimoniu Imobiliar

  • -  Direcția Economică

  • -   Instituția Arhitectului Șef

  • -  Fundația pentru Protejarea Monumentelor Istorice Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 15 iulie 2019 Nr. 567


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”