Hotărârea nr. 566/2019

pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza PT în vederea realizării obiectivului de investiții:Reabilitarea fațadelor și învelitorii imobilului situat in Oradea, str. Aurel Lazăr, nr.3

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE


pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza PT în vederea realizării obiectivului de investiții: Reabilitarea fațadelor și învelitorii imobilului situat in Oradea, str. Aurel Lazăr, nr.3

Analizând Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 261398 din 11.07.2019, prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Tehnic propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru realizarea obiectivului de investiții “Reabilitarea fațadelor și învelitorii imobilului situat in Oradea, str. Aurel Lazăr, nr.3”,

Având în vedere Referatul înregistrat cu nr. 262976/15.07.2019 pentru aprobarea indicatorilor tehnico -economici pentru realizarea obiectivului de investiții “Reabilitarea fațadelor și învelitorii imobilului situat in Oradea, str. Aurel Lazăr, nr.3”,

Ținând cont de prevederile art. 44, alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

Ținînd seama de prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), lit.d), alin (4) lit. d), alin. (7) lit. j) și ale art. 139 alin.

(1) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă următorii indicatorii tehnico - economici la faza PT - pentru obiectivul de investiții: “Reabilitarea fațadelor și învelitorii imobilului situat in Oradea, str. Aurel Lazăr, nr.3”.

Caracteristici principale și indicatori tehnico-economici ai obiectivului:

Ordonator principal de credite:

Primarul Municipiului Oradea Municipiul Oradea Municipiul Oradea


Investitor:

Beneficiar:

Indicatori tehnico - economici

Valoarea totală a investiției:

1.148.396,91 lei fără TVA 918.862,95 lei fără TVA 190.233,04 lei fără TVA 9 luni


Din care C+M:

Diverse și neprevăzute 20 %:

Durata de realizare a investiției:

Art. 2. Finanțarea obiectivului de lucrări se va realiza din sumele alocate cu această destinație în bugetul local al Municipiului Oradea, conform HCL nr. 718/2016.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art. 4.

Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -       Instituția Prefectului Județului Bihor

  • -      Primarul Municipiului Oradea

  • -       Direcția Patrimoniu Imobiliar

  • -      Direcția Economică

  • -       Instituția Arhitectului Șef

  • -      Fundația pentru Protejarea Monumentelor Istorice Bihor


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 15 iulie 2019 Nr. 566


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”