Hotărârea nr. 564/2019

privind aprobarea modificării contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public prin curse regulate aplicabil la nivelul A.D.I. Transregio, prin încheierea unui act adiţional

This file has been cleaned of potențial threats.

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

6db5c1ea92771e0962226aad29c042f21f125eb60e9339f6aa6a3c573f8b5ccd

To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea modificării contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public p rin curse regulate aplicabil la nivelul A.D.I. Transregio, prin încheierea unui act adițional

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 260524 din 11.07.2019 întocmit de Direcția Economică -Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea modificării contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public prin curse regulate aplicabil la nivelul A.D.I. Transregio prin încheierea unui act adițional,

Având în vedere adresa societății Oradea Transport Local S.A. cu nr. 5624/2019,

Luând în considerare HCL nr. 75/2012 privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de transport public local Transregio și HCL nr.300/2019 prin care s-a aprobat studiul de oportunitate, modalitatea de atribuire a contractului de delegare, proiectul de contract de delegare, avizarea Regulamentului și a caietului de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate;

În conformitate cu prevederile:

 • •   Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, modificată și completată;

 • •   Legii nr. 92/2007 privind serviciile publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 129 alin (2) lit. d) și alin (7) lit. n), art. 139 alin.(1) din OUG nr. 57/05.07.2019 privind Codul Administrativ;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă încheierea unui Act adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public prin curse regulate aplicabil la nivelul A.D.I. Transregio, conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre, prin care dispozițiile art. 9.1-9.13 din contractul de delegare să fie aplicabile doar de la data de 01.07.2019.

Art.2. Se aprobă mandatarea A.D.I. Transregio și a Primarului Municipiului Oradea pentru a semna, în numele și pe seama Municipiului Oradea, Actul adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin curse regulate.

Art.3. Se aprobă abrogarea HCL nr. 412 /29.05.2019 privind aprobarea modificării contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public prin curse regulate aplicabil la nivelul A.D.I. Transregio, prin încheierea unui act adițional.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transregio.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • •   Primarul Municipiului Oradea

 • •   A.D.I. Transregio

 • •   Direcția Economică

 • •   Direcția Tehnică - Compartimentul Transport Public Local

 • •   Oradea Transport Local S.A.

 • •   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și se afișează pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 15 iulie 2019 Nr. 564


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru” și 4 voturi „abținere”

Anexa nr. 1 la HCL

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ TRANSREGIO

P-ța Unirii nr. 1-3, loc. Oradea, jud. Bihor

C.I.F. 29947690, tel./fax 0259408821

Data:.2019.

Nr..

ACT ADIȚIONAL NR.1

LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT LOCAL DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE

încheiat azi / /2019

PĂRȚILE CONTRACTANTE:

MUNICIPIUL ORADEAcu sediul în Oradea, Piața Unirii, nr.1, județ Bihor, reprezentat prindomnul primar llie BOLOJAN,

COMUNA BORȘ cu sediu! în sat Borș, nr. 200, comuna Borș, județ Bihor, reprezentată prin domnul primar Geza BATORI,

COMUNA SÂNMARTIN, sat Sânmartin, bdul. Felix, nr. 105, comuna Sânmartin, județ Bihor, reprezentată prin domnul primar Cristian LAZA

prin

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ TRANSREGIO, cu sediul în Oradea, Piața Unirii nr. 1-3, județul Bihor, CIF 29947690 reprezentată prin domnul Adrian FOGHIȘ , director executiv al A.D.L Transregio, în calitate de Autoritate Contractantă (delegatar), pe de o parte, în numele și pe seama unitățiilor administrativ teritoriale Municipiul Oradea, comuna Borș și comuna Sânmartin,

ORADEA TRANSPORT LOCAL SA., cu sediul în Oradea, str. Atelierelor, nr.12, județul Bihor, înregistrat sub nr. J5/1/1991 la Registrul Comerțului, codul unic de înregistrare RO 63483, reprezentat legal prin Mircea Viorel POP, având funcția de director general, în calitate de Operator (delegat), pe de altă parte,

Au convenit să încheie următorul act adițional:

Art.1. Prevederile art. 9.1 se modifica si vor avea următorul conținut:

9.1. Autoritatea Contractantă va plăti Operatorului Compensația pentru efectuarea Obligațiilor de serviciu public, după următoarea formulă:

Compensația pentru efectuarea Obligațiilor de serviciu public = Cheltuielile de exploatare

— Venituri ale operatorului asociate obligației de serviciu public (exclusiv diferente de tarif) + Profit rezonabil

C = CE- V+Pr

Unde,

C - reprezintă Compensația ( Subvenția de exploatare )

CE — reprezintă cheltuielile de exploatare eligibile efectuate conform evidenței contabile, aferente Obligațiilor de serviciu public; Cheltuielile de exploatare includ amortizarea investițiilor operatorului și a cheltuielilor financiare aferente investițiilor (dobânzi și alte cheltuieli financiare aferente rambursării creditelor de investiții). Amortizarea investițiilor realizate de operator din fonduri provenite de la bugetele locale sau bugetul statului nu este eligibilă.

Pr — reprezintă profitul rezonabil al Operatorului, reprezentând o rată de rentabilitate a capitalului normală pentru sectorul de activitate de transport public și care ține seama de nivelul de risc al Serviciului de transport public local suportat de Operator. Nivelul profitului rezonabil va fi evaluat și stabilit anual de către Autoritatea Contractantă, până la data de 31 martie a fiecărui an, pe baza balanței la 31 decembrie a anului precedent și va fi aplicat la total cheltuieli eligibile CE. Pentru primul an al Contractului, rata profitului stabilită de Părți este de 3.49%. Nivelul profitului rezonabil va fi actualizat semestrial în maxim 30 de zile de la publicarea pe site-ul Comisiei

Europene și nu va depăși rata swap pentru România aferentă perioadei contractuale specifice, la care se adaugă 100 de puncte de bază.

V - reprezintă totalitatea veniturilor generate în legătură cu prestarea Serviciului de transport public local de către Operator, pentru luna pentru care se acordă Compensația, respectiv:

 • •    venituri din activitatea de vânzare a Titlurilor de călătorie la care operatorul este îndreptățit,

 • •    venituri din alte activități legate de prestarea Serviciului de transport public local,

 • •    Nu se includ diferențele de tarif la care Operatorul este îndreptățit potrivit prezentului Contract.

Art.2. Prevederile art. 9.1 din contractul de delegare, in forma stabilită prin art. 1 al prezentului act adițional, se aplică numai în perioada 01.05.2019-30.06.2019.

Art.3. începând cu data de 01.07.2019 dispozițiile art. 9.1 se vor aplica în forma stabilită prin contractul de delegare semnat la 01.05.2019.

.Art.4 Restul articolelor își păstrează conținutul.

Prezentul act adițional a fost semnat astăzi,..2019, în (șase) exemplare originale.

AUTORITATE CONTRACTANTĂ


OPERATOR


Asociația de Dezvoltare

Intercomunitară Transregio

Director executiv

Adrian FOGHIȘ

Oradea Transport Local S.A.


Director general Mircea Viorel POP


Municipiul Oradea Primar llie BOLOJAN

Comuna Borș Primar

Geza BATORI

Comuna Sânmartin Primar Cristian LAZA

ROMÂNiA MUNICIPIUL ORADEA PRIMAR


NFt. INTRARE....

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ TRANSREGIO

Piața Unirii, nr. 1, cam. 138, 410100, Oradea, jud. Bihor, Telefon/Fax:0259.408.804, Email: aditransregio@gmail.com

Nr. 170/ 11.07.2019

Către: Primăria Municipiului Oradea-Direcția Economică

Primăria Municipiului Oradea- DirecțiaTehnică- Compartiment Transport Public Local

Subiect: avizarea de către Consiliul Concurenței a modificărilor la contractul de servicii publice

Prin prezenta, vă înaintăm punctul de vedere emis de Consiliul Concurenței prin care se precizează în ce situații, este obligatorie avizarea în cazul în care apar unele modificări în implementarea contractului de delegare a serviciului de transport public local.

Consiliul Concurenței precizează că este necesar ca avizul să fie solicitat în cazul modificării actelor normative/administrative și a documentelor subsecvente care implementează ajutoare de stat sau de minimis, referitoare în special la durată, buget, beneficiari, condiții de eligibilitate și de acordare.

Referitor la modificarea programului de transport prin înființarea, desființarea de trasee, prelungirea de trasee existente, modificarea graficelor de circulație conform nevoilor populației, înființarea sau desființarea de stații pe teritoriul localităților membre A.D.I. Transregio, nu fac necesară obținerea avizului Consiliului Concurenței dacă :

- se respectă formula de calcul a compensației prevăzută în contract;

nu se depășește compensația estimată pe durata de valabilitate a contractului.

în concluzie, în cazul în care se solicită modificări la programul de transport care depășesc compensația estimată sau nu respectă formula de calcul a compensației, vă solicităm să promovați aceste modificări doar însoțite de avizul Consiliului Concurenței.

Cu considerație,

''A

Director executiv

Adrian Foghiș


Consilier administrație publică

Laura Suciu

romania2019.eu

CONSILIUL

CONCURENȚEI |

ROMÂNIA '


ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMI NR INTRARE, NR IEȘIRE — .«—■■■               11 ■■


Domnului Director executiv Adrian FOGHIȘ

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNTTARĂ TRANSREGIO

Oradea. Slr. Piața l’nirii nr. 1. cam. 138. cod poștal 410100. județul Bihor


CHN/-----/•


Subiect: Adresa dumneavoastră nr. 130/30.05.2019. resperin^-arlre-ga^r—13“-,~>8,O5.2019.

completată cu adresa nr. 15L'25.(

7801/10.06.2019. RG/7376 03.06.2019 și RG 8895/26.06h(>îfiGgsiiC


06.2019. înregistrate la Cti>n»Jjuk(^QCiy*§^£&iM RG — . ~_-------kdSSACONCURENTEI


Nr. le-șire ...

| £JU3 (_U:


Stimate domnule Director.


. ....g


Ca urmare a adreselor dumneavoastră anterior menționate, prin care prezentați o seric de modificări ce pot apărea în implementarea contractului de delegare a serviciului de transport public local. încredințat recent, și solicitați autorității de concurență să precizeze în ce situații este obligatorie avizarea, de către Consiliul Concurenței, a actelor adiționale la contractul de delegare nr. 122-'C2''O1.05.20191. supunând atenției, totodată, un proiect de act adițional de modificare a acestui contract2, vă aducem la cunoștință următoarele:


Prin avizul nr. 13728/05.12.2018. Consiliul Concurenței a constatat faptul că atribuirea directă a gestiunii serviciului de transport public local, pe raza de competență a unităților administrativ teritoriale membre ale A.D.I. Transregio’C către Oradea Transport Local SA. respectă prevederile                 (CE) nr. 13~() 200~ al Parlamentului European și a!

Consiliului privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 11V16V și nr. l!()~. ~0 ale Consiliului, cu modificările și completările ulterioare'.


Totodată, prin avizul nr. 13728/05.12.2018. Consiliul Concurenței a constatat că valoarea estimată a compensației pe care o poate primi societatea Oradea Transport Local SA. pe durata de valabilitate a contractului, este de 177.485.202 de lei. din care: 39.793.158 de lei reprezintă diferențe de tarif (potrivit Anexei nr. 17 la Contractul de delegare).

în conformitate cu dispozițiile art. 20 din OCC nr. '”^‘'201-1 privind procedurile naționale în


1 Avizat de autoritatea de concurență prin avizul nr. 13728’05.12.2018.

Versiunea finală a actului adițional asupra căruia AD1 Transregio a solicitat opinia Consiliului Concurenței a fost înaintată prin adresa înregistrată la Consiliul Concurentei cu nr RG '8895’26.06.2019

’ Membrii A.D.I. Transregio suni Municipiul Oradea. Comuna Borș și Comuna Sînmartin.

4 Denumit. în continuare. Regulamentul (CEj nr. /3~0 2U0~.


Pista Pielei Libere nr. î jSeu.o» 1 Bututest | Cod Posta! 01370? Iei. (021 318 1198 | (0?l; 3?8 H99 ț Fax. i.02i? ?'-F 4908 F-rTlrill •»««<• nrre ii» îl                 .-  ...............


domeniul ajutorului de stat. precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21 1996. cu modificările și completările ulterioare (OUG nr. 77/2014). coroborat cu ari. 15 din același act. în cazul modificării actelor normative/administrative și a documentelor subsccv ente care implementează ajutoare de stat sau de minimis. referitoare în special Ia durată, buget. beneficiari, condiții de eligibilitate și de acordare, este obligatoriu să fie obținut avizul Consiliului Concurentei, cu respectarea procedurii prevăzute de art. 9-14 din OUG nr. 77/2014.

Prin urmare, din perspectiva aplicării regulilor în domeniul ajutorului de stat. în ceea ce privește contractul de delegare nr. 122'02/01.05.2019. modificările care se înscriu în sfera descrisă de ari. Io din OUG nr. 77/2014 atrag necesitatea obținerii avizului Consiliului Concurenței.

Conform contractului, atribuirea directă a serviciului s-a realizat pe raza de competență a unităților administrativ teritoriale membre ale A.D.I. Transregio. respectiv Municipiul Oradea. Comuna Borș și Comuna Sînmanin. Prin urmare, modificarea programului de transport (mfiiniarea-'desființarea de trasee, prelungirea de trasee existente, modificarea graficelor de circulație conform nevoilor populației. înființarea sau desființarea de stații), pe teritoriul localităților membre ADI. nu fac necesară obținerea avizului Consiliului Concurenței dacă se respectă formula de calcul a compensației prevăzută în contract și nu se depășește compensația estimată pe durata de valabilitate a contractului.

în cazul aderării de noi membri la asociația de dezvoltare intercom unitară. extinderea contractului de transport public local pe teritoriul localităților nou intrate în ADI Transregio constituie o modificare care atrage necesitatea obținerii avizului Consiliului Concurenței în conformitate cu prevederile art. 52 alin. (1) și (2) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 5L:2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Totodată, date fiind considerațiile prezentate de A.D.I. Transregio. prin adresa nr. RG8895/26.06.2019. adoptarea proiectului de act adițional atașat adresei în cauză, pemru perioada stipulată în actul adițional, nu constituie o modificare care atrage aplicarea prevederilor art. 15 din OUG nr. 77/2014. nefiind astfel necesar avizul Consiliului Concurenței.

Asigurându-vă de întreaga noastră colaborare, vă stăm la dispoziție pentru orice alte eventuale clarificări.

Cu deosebită considerație.


Bogdan AS.C. Oradea Transport Local S.A.Oradea, str. Atelierelor nr. 12, cp 410542, jud. Bihor, România Tel: 0259-42.32.12; 45, 0359-80.85.01+04 Fax:0259-42.60.10 E-mail: secretariat@otlra.ro               Web : www.otlra.ro

UI L CIF: RO 63483                 Nr. Reg. Com.: J05/1/1991

Cont: R005 RNCB 0032 0464 9835 0001 B.C.R. Oradea SC OTL SA, este operator de dale cu caracter personal, fiind înscrisă în

____________registrul dfc evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal cu nr. 0006567 din 20.03.2012

Nr.                 .2019


ASOCIAȚIA de dezvoltare ,'NTERCOMUNITARĂ TRANSREGIO N.R. INTRARE        2&.lJ%. /2&£'

•!R. IEȘIRE............... DIN......../______t___

Către,

ADI Transregio

Spre stiinta: Municipiu! Oradea, Comuna Sanmartin si Comuna Borș

Având in vedere conditionalitatile impuse de Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport local de persoane prin curse regulate (CSP) si clarificarea unor aspecte legale privind:                                                                       ș

 • -  decontarea lunara a facilităților acordate ( beneficiarii L 448 / 2006);

 • -  decontarea lunara a compensației calculata cost / km ( documente, fiscalitate);

 • -  urmărirea centrelor de cost si calculul costului / km prin corelare cu raportările semestriale / anuale ;


Va rugam sa propuneți membrilor ADI Transregio aprobarea incheierii unui Act adițional la CSP prin care prevedrile contractuale care se refera la aspectele mai sus menționate sa fie aplicabile de la data de 01.07.2019.Director Econochi ec. NICA R