Hotărârea nr. 559/2019

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal modificator la PUZ aprobat cu HCL nr.566/2014 referitor la reconversiea funcţională a incintei fostei ferme Dosu, zona str.Ion Mihalache, Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal modificator la PUZ aprobat cu HCL nr.566/2014 referitor la reconversiea funcțională, a incintei fostei ferme Dosu, zona str. Ion Mihalache, Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.258751/10.07.2019, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef, Compartimentul Urbanism si Avize, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea „Planului Urbanistic Zonal modificator la PUZ aprobat cu HCL nr.566/2014 referitor la reconversiea funcțională a incintei fostei ferme Dosu, zona str. Ion Mihalache, Oradea, la inițiativa SC TEAHA TRANS SRL, in baza certificatului de urbanism nr.5844/19.10.2018, documentație elaborata de SC Cofido SRL, arh.Letea Dorin Florian, specialist cu drept de semnatura RUR , in scopul modificarii traseului drumului de incinta care asigura accesul la proprietati, stabilirea noilor reglementari cu privire la mobilarea parcelelor, rezolvarea circulatiei carosabile si pietonale, circulatia juridica a terenurilor, echiparea si servirea edilitara,

Având în vedere Referatul de aprobare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal modificator la PUZ aprobat cu HCL nr.566/2014 referitor la reconversiea funcțională, a incintei fostei ferme Dosu, zona str. Ion Mihalache, Oradea

Terenul luat in studiu este situat in intravilanul municipiului Oradea, in partea de vest a localitatii, in zona str.Ion Mihalache, in incinta fostei ferme Dosu

Conform PUG-ului municipiului Oradea, aprobat cu HCL nr.501/2016, terenul studiat este situat in UEi - Zonă de urbanizare pentru activitati economice industriale, fiind studiat prin PUZ aprobat cu HCL nr.566/2014, care a produs efecte juridice .

Legatura zonei cu municipiul se realizeaza pe str.Ion Mihalache

Terenul care a generat PUZ-ul, in suprafata de 4647,0 mp, este identificat cu nr.cad. 151650 inscris in CF nr.153650, proprietar SC TEAHA TRANS SRL, cu drept de ipoteca in favoarea SC BANCA TRANSILVANIA SA.

Zona studiata este reprezentata de parcelele afectate de modificarea traseului drumului de incinta.

Rețele tehnico edilitare: Incinta fostei ferme Dosu este deservita de retele de energie electrica, dar nu dispune de retea de apa si canalizare. Cea mai apropiata retea de apa se gaseste pe str.Nicolae Filipescu, iar reteaua de canalizare se gaseste pe str.Ion Mihalache.

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

Ținînd seama de prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), alin (6) lit. c) și ale art. 139 alin. (3) lit. e) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă „Planul Urbanistic Zonal modificator la PUZ aprobat cu HCL nr.566/2014 referitor la reconversiea funcțională a incintei fostei ferme Dosu, zona str.Ion Mihalache, Oradea,, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei si regulamentul aferent, conform documentatiei tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

Modificarea fata de PUZ aprobat cu HCL nr.566/2014, consta in modul de organizare a accesului la parcelele din partea vestica a drumului public ce traverseaza de la nord la sud vechea incinta a fostei ferme Dosu;

Prin documentație, se propune modificarea traseului drumului privat de incinta situat in partea vestica a drumului public ce traverseaza de la nord la sud vechea incinta a fostei ferme Dosu, modificare initiata de catre SC TEAHA TRANS SRL, in scopul de a se crea posibilitatea ca incinta aflata in proprietatea SC TEAHA TRANS SRL sa nu fie divizata de traseul drumul de acces propus initial prin PUZ aprobat cu HCL nr.566/2014.

In perioada destinata consultarii publicului, s-au depus sesizari prin care s-a solicitat ca traseul drumului care face obiectul PUZ-ului, sa fie astfel modificat incat si parcelele din partea vestica a acestuia, aflate in proprietatea persoanelor care au formulat obiectiuni, sa se poata constitui intr-o singura incinta.

Traseul drumului privat de incinta se va modifica conform propunerii prezentate in plansa U01.

Toate celelalte reglementaril urbanistice stabilite prin PUZ aprobat cu HCL nr.566/2014 raman neschimbate

 • - Regim de inaltime: P+3E; - Hmaxim: 12,0m;

 • - POT maxim propus = 50,0%; CUT maxim propus = 1,50;

 • - Limita de implantare (pentru cladirile noi): minim 10,0m de la aliniamentul arterei principale, respectiv minim 5,0m fata de arterele secundare din incinta;

 • - Retrageri fata de mejdii (pentru cladirile noi) : minim jumatate din inaltimea cladirii (se recomanda 5,0m)

 • - Functiuni admise: activitati economice tertiare si industriale;

 • - se vor amenaja locuri de parcare aferente functiunilor, conform RLU aferent PUG aprobat cu HCL nr.501/2016;

Condiții specifice impuse: amenajare zone verzi (plantari arbori, arbusti, plante ornamentale, gazon si flori) - minim 20% din suprafata parcelei.

Organizrea circulației

Accesul in zona se realizeza pe str.Ion Mihalache;

Circulatia in incinta fostei ferme se va realiza pe un drum public cu profil transversal de 12,0m (care strabate incinta pe directia N-S in prelungirea str.Ion Mihalache si care se va costitui etapizat), si doua inele carosabile private cu profil transversal de 9,0m, conform propunerii prezentate in plansa U01. Asupra drumului privat ce se va constitui pe fiecare parcela se va institui drept de servitute in favoarea parcelelor urmatoare, astfel incat, in final sa poata fi constituit inelul de circulatie conform propunerii din PUZ

Asigurarea utilităților. In prima faza, alimentarea cu apa a viitoarelor constructii se va realiza in regie proprie, din put forat, iar pentru canalizarea apelor menajere se vor utiliza rezervoare vidanjabile proprii, urmand ca in momentul extinderii retelelor de apa si canalizare in zona, sa se realizeze racordul la respectivele retele.;

Art.2. Reglementarile cu privire la organizarea urbanistica stabilita prin PUZ au un termen de valabilitate de 5 ani de la data aprobarii lor.

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Urbanism si Avize,

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -      Instituția Prefectului județului Bihor

 • -      Primarul Municipiului Oradea

 • -      Compartimentul Urbanism si Avize,

 • -      Initiatorul Planului Urbanistic Zonal SC TEAHA TRANS SRL, prin grija Compartimentul Urbanism si Avize

 • -      Directia Patrimoniului Imobiliar ;

 • -       Directia Juridica;

 • -     OCPI - Cartea Funciara;

 • -      Se publică în M.O. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 15 iulie 2019 Nr. 559


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”