Hotărârea nr. 555/2019

pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, varianta 2, recomandată de proiectant, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local privind ,, MODERNIZARE STRADA VIILOR \\

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, varianta 2, recomandată de proiectant, respectiv

a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local privind

,, MODERNIZARE STRADA VIILOR "

Analizând Raportul de specialitate nr. 261992 din data de 12.07.2019, întocmit de către Direcția Tehnică în colaborare cu Direcția Patrimoniu Imobiliar, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, varianta 2, recomandată de proiectant, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local privind ,, MODERNIZARE STRADA VIILOR ",

Având în vedere că amplasamentul aferent coridorului lucrării de utilitate publică privind ,, MODERNIZARE STRADA VIILOR " se identifică prin Planul de situație avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 63867 din data de 12.06.2019, astfel cum rezultă din Procesul verbal de recepție nr. 288 din data de 13.06.2019.

Luând în considerare necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului, astfel cum este justificat de societatea SC IQ Pro Consulting SRL, strada Padișului nr. 31., în calitate de proiectant, lucrare prezentată în nota de fundamentare, anexată la raportul de specialitate.

În conformitate cu prevederile art. 44 al. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată, Luând în considerare prevederile Legii nr. 255 din 2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, actualizată, precum și Normele de aplicare a Legii nr. 255 din 2010;

Potrivit referatului de aprobare inițiat de primarul municipiului Oradea, Ilie Bolojan,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisie de specialitate a Consiliului Local,

Ținînd seama de prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), alin (4) lit. a), d), alin. (7) lit. m) și ale art. 139 alin. (2) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate aferent obiectivului de investiții privind ,, MODERNIZARE STRADA VIILOR "- varianta 2, recomandată de proiectant cu următoarele:

CARACTERISTICI PRINCIPALE

ȘI INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Ordonatorul principal de credite :........................................Primarul municipiului Oradea

Beneficiar :............................................................................................municipiul Oradea

Valoarea totală a investiției                   2.560.585,67 lei inclusiv TVA

din care C+M                         2.134.589,05 lei inclusiv TVA

Esalonarea investitiei INV/C+M        Anul I 2.560.585,67 / 2.134.589,05 lei inclusiv TVA

Capacitati:

 • -   strada de categoria a III-a cu lungimea: 835,58 m;

 • -   suprafata trotuare: 1.221,00 mp

 • -   suprafata ziduri de sprijin: 458,50 mp

Canalizare pluviala:

 • •  lungime rețea de canalizare pluviala PVC - SN 8 Dn 315 mm: 762,00 ml

Instalatii electrice:

 • •   Montare 10 buc stalpi noi de 0,4 kV - 2 buc stalpi SE4,6 buc SE10 si 2 stalpi SE11

Circuit cu conductor torsadat de tip TYIR 70 OlAl+3x70+16 mmp in lungime de 250 m.

Durata de execuție a obiectivului:     4 luni

Finanțarea investiției

Finanțarea obiectivului de investiție se va face conform programelor de investitii aprobate potrivit legii.

Art. 2. Se aprobă coridorul de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local privind: ,, MODERNIZARE STRADA VIILOR ", identificat prin Planul de situație avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 63867 din data de 12.06.2019 și Procesul verbal de recepție nr. 288 din 13.06.2019, conform anexei la prezenta Hotărâre.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică și Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -   Instituția Prefectului județului Bihor

 • -   Primarul municipiului Oradea

 • -   Direcția Tehnică - Compartimentul Investiții și Avizare Lucrări

 • -   Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri

 • -   Direcția Economică

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 15 iulie 2019 Nr. 555

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru” și 4 voturi „abținere”


Oficiul de Cadastru și Publicitate imobiliară BIHOR Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Oradea

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE 288 / 2019             {

întocmit astăzi, 13/06/2019, privind cererea 63867 din 12/06/2019 având aviz de începere a lucrărilor cu nr.... din.........

 • 1. Beneficiar: PRIMĂRIA ORADEA

 • 2. Executant: ȘTIUBE CĂLIN-NICOLAE

 • 3. Denumirea lucrărilor recepționate: modernizare strada Viilor

 • 4. Nominalizarea documentelor și a documentațiilor care se predau Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară BIHOR conform avizului de începere a lucrărilor:

Număr act

Data act

Tip act            . . - .

Emitent .

632

11.02.2019

act administrativ

Primăria Mun Oradea

Așa cum sunt atașate la cerere.

5. Concluzii:

Pentru procesul verbal 288 au fost recepționate 0 propuneri.

6. Erori topologice față de alte entități spațiale:

I d e ntif i câtor |Tip eroare "[Mesaj su p ra pun ere

Nu există erori topologice.

Lucrarea este declarată Admisă


Inspector

MARIOARA TRINC

■Oficiul do Cadastru și Publîcitoic IniobilUiă BIHOR

sing. TRÎNC MARIOaRA

________- SUBINGINER -^-/O;


,rSaP^'^"^„ ‘<i


Lista imobilelor ce urmează a fi expropriate din coridorul de expropriere privind obiectivul de investiții „Modernizare strada Viilor"

Nr. Crt

Nr, Top/Cad

Nr. CF

Proprietar

Suprafata(mp)

Suprafața Afectata(mp)

1

nr. Cad 197877

197877 Oradea

Silaghi Emanoel Silaghi Paraschiva

1000

8

2

nr. Cad 174486

174486 Oradea

Chirila Adrian

Chirila Manuela

Monica

Din acte: 813

Masurata:

790

301

3

nr. Cad 198893

198893 Oradea

Morar Io an Bogdan Morar Drago s Daniel

66

52

4

nr. Cad 174721

174721 Oradea

Morar Io an Bogdan Morar Dragos Daniel

Din acte:342

Masurata:

237

7

5

nr. Cad 175253

175253 Oradea

Vlaic Maria, Ursache Maria, Ursache Vasile, Aida Florica, Aida Aron

230

8

6

nr. Cad 186617

186617 Oradea

Hegedus Ana

1996

117

7

nr. Cad 3591

178283 Oradea

Jude luliana

1001

25

8

nr. Cad 193287

193287 Oradea

Erdei Ilona

Taiar Maria,

Juhasz Ludovic

Juhasz Zoltan

Juhasz Anamaria,

Juhasz Maria, Erdei Zoltan, Makai Ibolya

Din acte:2320

Masurata:

2175

1

9

nr. Cad 171836

171836 Oradea

Vaida Cornelia

542

39

10

nr. Cad 171835

171835 Oradea

Berdea loan, BerdeaMarioara

542

28

11

nr. Cad 6236

196236 Oradea

Hegedus Ana

978

2

12

nr. top 5871/5

2537 Oradea

Keri Vasile Mircea Keri Erzsbet Ildico

384

62

13

nr. top 5862/2

10744 Oradea

Ladanyi Elisabeta Kun Iren Papa Etelca

669

52

14

nr. top 5863

2388 Oradea

Ladanyi Elisabeta Kun Iren Papa Etelca

128

51

15

nr. top 5864/4

165617 Oradea

Ghentiu

1185

42

16

nr. top 5866

3254 Oradea

Trîpon Cornelia

271

56

17

nr. top 5886/12

182816 Oradea

Dios Ștefan

Dios Marta

338

119

18

nr. top 5853/62

15670 Oradea

Gavriș loan Gavriș Maria

800

19

19

nr. top 5853/65

69838 Oradea

Farcas Alexandru

Farcas Marioara

180

22

1011