Hotărârea nr. 554/2019

pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, varianta 2, recomandată de proiectant, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local privind ,, MODERNIZARE STRADA PIERSICILOR – TRONSON STRADA CALEA BIHORULUI – STRADA IZVORULUI\\

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, varianta 2, recomandată de proiectant, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local privind,, MODERNIZARE STRADA PIERSICILOR -

TRONSON STRADA CALEA BIHORULUI - STRADA IZVORULUI"

Analizând Raportul de specialitate nr. 261979 din data de 12.07.2019, întocmit de către Direcția Tehnică în colaborare cu Direcția Patrimoniu Imobiliar, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, varianta 2, recomandată de proiectant, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local privind ,, MODERNIZARE STRADA PIERSICILOR - TRONSON STRADA CALEA BIHORULUI - STRADA IZVORULUI"

Având în vedere că amplasamentul aferent coridorului lucrării de utilitate publică privind ,,MODERNIZARE STRADA PIERSICILOR - TRONSON STRADA CALEA BIHORULUI - STRADA IZVORULUI" se identifică prin Planul de situație avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 63867 din data de 12.06.2019 astfel cum rezultă din Procesul verbal de recepție nr. 288 din data de 13.06.2019.

Luând în considerare necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului, astfel cum este justificat de societatea SC IQ Pro Consulting SRL, strada Padișului nr. 31., în calitate de proiectant, lucrare prezentată în nota de fundamentare, anexată la raportul de specialitate.

În conformitate cu prevederile art. 44 al. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată,

Luând în considerare prevederile Legii nr. 255 din 2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, actualizată, precum și Normele de aplicare a Legii nr. 255 din 2010,

Potrivit referatului de aprobare inițiat de primarul municipiului Oradea, Ilie Bolojan,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisie de specialitate a Consiliului Local,

Ținînd seama de prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), alin (4) lit. a), d), alin. (7) lit. m) și ale art. 139 alin.

(2) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate aferent obiectivului de investiții privind MODERNIZARE STRADA PIERSICILOR - TRONSON STRADA CALEA BIHORULUI - STRADA IZVORULUI"

- varianta 2, recomandată de proiectant cu următoarele:

CARACTERISTICI PRINCIPALE

ȘI INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Ordonatorul principal de credite :........................................Primarul municipiului Oradea

Beneficiar :............................................................................................municipiul Oradea

Valoarea totală a investiției                   6.463.020,87 lei inclusiv TVA

din care C+M                        5.979.626,51 lei inclusiv TVA

Esalonarea investitiei INV/C+M        Anul I 6.463.020,87 / 5.979.626,51 lei inclusiv TVA

Capacitati:

 • -   strada de categoria a III-a cu lungimea: 1.884,46 m;

 • -   suprafata trotuare: 2050,00 mp

 • -   suprafata ziduri de sprijin: 561,75 mp

 • -  zona verde: 355,00 mp

Canalizare pluviala:

 • -  lungime rețea de canalizare pluviala PVC - SN 8 Dn 500 mm: 276,00 ml

 • -  lungime rețea de canalizare pluviala PVC - SN 8 Dn 400 mm: 388,00 ml

 • -  lungime rețea de canalizare pluviala PVC - SN 8 Dn 315 mm: 1414,00 ml

Instalații electrice:

 • -   Montare 15 buc stalpi noi de 0,4 kV - 3 buc stalpi SE4,5 buc SE10 si 7 stalpi SE11

 • -   Separator electric de exterior STE3Pn 24 kV 400/50 A, montaj vertical pe stalp SC 15014

 • -  Montare 6 buc stalpi noi de 20 kV - 2 buc SC 15006, 4 buc sC 15014

 • -  Conductor torsadat 20 kV TA2X(FL)2Y 50 OlAl + 3x50 mmp L= 450 m

 • -  Circuit cu conductor torsadat de tip TYIR 70 OlAl+3x70+16 mmp in lungime de 820 m.

 • -  LES 0,4 kV proiectat ACYAbY 3x95+50 mmp L=65 m

 • -  LES 20 kV proiectat cu cablu A2XS2Y 3x1x150 mmp L=60 m

Durata de execuție a obiectivului:     4 luni

Finanțarea investiției

Finanțarea obiectivului de investiție se va face conform programelor de investitii aprobate potrivit legii.

Art. 2. Se aprobă coridorul de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local privind: „MODERNIZARE STRADA PIERSICILOR - TRONSON STRADA CALEA BIHORULUI - STRADA IZVORULUI", identificat prin Planul de situație avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 63867 din 12.06.2019 și Procesul verbal de recepție nr. 288 din 13.06.2019, conform anexei la prezenta Hotărâre.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică și Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -   Instituția Prefectului județului Bihor

 • -   Primarul municipiului Oradea

 • -   Direcția Tehnică - Compartimentul Investiții și Avizare Lucrări

 • -   Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri

 • -   Direcția Economică

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 15 iulie 2019 Nr. 554


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru” și 4 voturi „abținere”

Ac


sy?/ cf XANCPÎ ACnJtU HAV*fcKA£AOficiul de Cadastru și Publicitate imobiliară BIHOR

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Oradea

Adresa BCPI: Localitate: Oradea , Adresa: Calea Armatei Romane nr. IA, Cod postai: 410087 , Tel: 0259401305_____..__


PROCES VERBAL DE RECEPȚIE 298 / 2019

întocmit astăzi, 25/06/2019, privind cererea 67366 din 20/06/2019 având aviz de începere a lucrărilor cu nr.... din .........- P/eejl'cfh


 • 1. Beneficiar: PRIMĂRIA ORADEA

 • 2. Executant: ȘTIUBE CĂLIN-NICOLAE

 • 3. Denumirea lucrărilor recepționate: Modernizare strada Piersicilor tronson Calea Bihorului-Izvorului

 • 4. Nominalizarea documentelor și a documentațiilor care se predau Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară BIHOR conform avizului de începere a lucrărilor:

Număr act ■■

Data act ;

tip act .                •      .’ -j

Emitent;:'

cu 634

11.02.2019

act administrativ

Primăria Mun Oradea

Așa cum sunt atașate la cerere.

 • 5. Concluzii:

Pentru procesul verbal 298 au fost recepționate-0 propuneri.

6. Erori topologice față de alte entități spațiale:

Identificator-

Țip eroare.-;Mesaj, suprapunere

Mu există erori topologice.

Lucrarea este declarată Admisă


Inspector . •

MARIOARA TR1NC

Oficiul da CtJcii'lt‘L'1 ț-i Publicitate îiiiohili&iâ ' BIHOR

sing. TRÎHO MARIOaRA

- SUSUMGiNER -

r- ■

__Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. _ , din 15.07.2019

Lista Imobilelor ce urmeaza a fi expropriate privind obiectivul de investiții „Modernizare strada Piersicilor - Tronson strada Calea Bihorului -strada Izvorului1'

Nr. Crt

'Ir. Top/Cat

Nr. CF

Proprietar      *

Suprafața (mp)

Suprafața Afectata(mp)

1

Nr. cad 153416

153416 Oradea

Lup Floare, Lup Petru, Biro Kristina, Tamas Ga briei loan, Tamas Lavinia Georgeta, Duta loan-Liviu, Duta Teodora, Ciusca Paul, Ciusca Angela, Beles Daniela-Loredana, Beles Horia, Șvab Ionatan Gheorghe, Șvab Ersilia-Felicia, Negru Beniamin, Negru Violeta

1014

34

2

Nr. cad 162582

162582 Oradea

Toth Eva Maria, Toth Attila

5964

3

3

Nr. cad 162583

162583 Oradea

Budahazi Maria

5964

23

4

Nr. cad

160090

160090 Oradea

Szilaghyi Zsolt

3914

10

5

Nr. cad

178072

178072 Oradea

Kovacs Vasile, Kovacs Maria

61

6

6

Nr. cad 168917

168917 Oradea

Gabor Andrei Aurel, Creț Rodica

27383

5

7

Nr. cad

190111

190111 Oradea

Boca Bectha

751

2

8

Nr. cad 172104

172104 Oradea

Dragon Daniela Claudia

913

13

9

Nr. cad 172095

172095 Oradea

Dragon Daniela Claudia

499

6

10

Nr. cad

172102

172102 Oradea

Dragan Daniela Claudia

52

33

11

Nrrcad

159576

159576 Oradea

Szalatyan Nicolae loan, Szalatyan Ileana

860

20

12

Nr. cad

157782

157782 Oradea

Sabau Emeric, Sabau Lucia

1862

1

13

Nr. cad 164994

164994 Oradea

Micula Cătălin Florin,

Micula Alexandra, Diana

450

1

14

Nr. cad 157228

157228 Oradea

Daraban Dumitru, Daraban Ecaterina

734

8

15

Nr. cad 3401/1

182442 Oradea

Filimon Florian, Filimon Elisabeta

22

9

16

Nr. cad

15207

168909 Oradea

Chereji loan-Mircea, Chereji

Mirela Daniela

579

2

17

Nr. cad

1117

779/n Oradea

Sabau Alexandru

1862

2

18

Nr. cad

186642

186642 Oradea

Pustea Man'us Alexandru, Pustea Mariana, Micle Ioana Alina, Micle Nicolae, Cociuba Teodor, Cociuba Nicoleta Mariana, Daraban Cristian Adrian

1037

16

19

Nr. cad

7345

158604 Oradea

Denuta Flore, Ghemis

Marcel

1000

25

20

Nr. cad

18722

178834 Oradea

Gurzau Florin, Gurzau Florina

9172

13

21

Nr. cad 10144

171785 Oradea

Gere Arcadie iuliu, Gere

Maria__________________

4300

52

22

Nr. cad

2330

177101 Oradea

Nitti Giuseppe

5853

2

23

Nr. cad

4665

150352 Oradea

Lokodi Perene, Lokodi

Emma

1850

18

24

Nr. cad

2951

188955 Oradea

Cseko Klara Terezia

523

5

25

Nr. cad

20637

155051 Oradea

Lukacs losif

5162

4

26

Nr. cad

1618

158315 Oradea

Balog Margit- llona, Balog Levente

1158

2

27

Nr. cad 17933

171192 Oradea

Szilagyi Zsolt

3913

6

28

17932

183998 Oradea

Szilagyi Zsolt, Szllagy Agnes

3913

14

29

Nr, cad

1146

179477 Oradea

Micula Florica Daniela

2500

9

30

Nr. cad

3576

157724 Oradea

Kiskasza losif, Kiskasza Maria, Ember losif Ember Eva, Kriszan San dor, Kriszan Ibolya, Ipia Dorin, Ipia Gabriela Simona, Margin Florin Simona, Margin Anca, Peter Eva

1376

7

31

Nr. cad

16067

158346 Oradea

Avram loan, Avram Diana Lavinia, Codrean Stelian Mi hai, Codrean Anca Mihaela, Micula Viorica, Ga ba Paul Carol, Guba Csila Angela, Herman Herbert Istvan, Blidar Andrea Monlca, Blidar Emil Vasile, Brata Elena

931

179

32

Nr. Top 5572/4 Oradea

64729 Oradea

Szeghalmi Imre sen, Szeghalmi Imre, Szekely Irma, Szeghalmi Ileana, Molnar Lenke Ida, Simut Liviu, Simut Daniela Georgeta, Caluser ludita Eugenia, Georgescu Manuela Elena, Petrus Teodor Ciprian, Petrus Rodica

470

134

33

Nr. Top 5660/5

458 Oradea

Mesesan Coriolan,

Mesesan Emilia

2172

44

34

Nr. Top 5628/13

73339 Oradea

Mugur Gheorghe, Mugur Li vi a

161

4

35

Nr. Top 5628/5

166148 Oradea

Moldovan Florin Andrei,

4834

17

36

Nr. Top 5627/7 Oradea

73339 Oradea

Mugur Gheorghe, Mucur Livia

703

11

37

Nr. Top 5627/6

163716 Oradea

Popa Irina Ana

864

52

38

Nr. Top 5621/1

155897 Oradea

Boticiu Petru, Boticiu Maria

1418

23

39

Nr. Top 5622/2

193066 Oradea

Poca Zoi ta n, PocaAna

1000

7

40

Nr. Top 5622/3

201823 Oradea

Libirta Daniel loan

408

31

41

Nr. Top 5626/2 Oradea

167090 Oradea

Pap Sebastian

468

70

42

Nr. Top 5796/4

64034 Oradea

Achim Serban Mircea, Achlm Eugenia Doina

843

53

TOTAL afectat 976

REDACTAT-DIRECȚIA PATRIMONNIU IMOBILIAR