Hotărârea nr. 551/2019

privind aprobarea prelungirii termenului de executie a lucrarilor pentru obiectivul de investitii-„Extinderea si modernizarea sistemului de iluminat public in Municipiul Oradea – Etapa-III-a”

This file has been cleaned of potențial threats.

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

bb4ebc5847ebd094dc542a250310bfc10325229c62d41c91922781b0e877a4e2

To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea prelungirii termenului de execuție a lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Extinderea si modernizarea sistemului de iluminat public în Municipiul Oradea - Etapa-III-a”

Analizând Raportul de specialitate nr. 243995/26.06.2019, întocmit de către Direcția Tehnică, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea prelungirii termenului de execuție a lucrărilor pentru obiectivul de investitii „Extinderea si modernizarea sistemului de iluminat public in Municipiul Oradea - Etapa-III-a”,

Potrivit Actelor adiționale nr. 7 si respectiv nr. 15 la Contractul nr.109967/28.06.2001 privind concesionarea serviciului de iluminat public si modernizarea acestuia in Municipul Oradea, SC Luxten Lighting Co a executat începând cu anul 2015, lucrări de extindere/modernizare a iluminatului public în Municipiul Oradea - Etapa a-III-a

Având în vedere necesitatea continuarii lucrărilor de modernizare și extindere a sistemului de iluminat public în Municipiul Oradea,

Ținând seama de prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/2006 actualizată, privind finanțele publice locale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. a), alin. (7) lit. n) și ale art. 139 alin. (1) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă prelungirea termenului de executie a lucrărilor prevăzute în Actul aditional nr. 7 si respectiv nr. 15, la Contractul nr. 109967/28.06.2001 până la data de 31.12.2019, în aceleași condiții contractuale și incheierea unui Act Aditional la contract privind prelungirea termenului de executie în consecință.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică, Directia Economica și Directia Juridică.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •   Instituția Prefectului județului Bihor

  • •   Primarul municipiului Oradea

  • •   Direcția Tehnică

  • •   Direcția Economică

  • •   Directia Juridica

  • •   Serviciul Lucrări Servicii Publice

  • •   Se publică pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 15 iulie 2019 Nr. 551


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”