Hotărârea nr. 548/2019

privind modificarea Articolelor 4 și 6 din HCL nr. 1063 / 19.11.2018 pentru aplicarea UAT Municipiul Oradea la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reşedinţe de judeţ

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea articolelor 4 și 6 din HCL nr. 1063 / 19.11.2018 pentru aplicarea UAT Municipiul Oradea la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședințe de județ

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 261169 din 11.07.2019 prin care Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei Muncipiului Oradea propune Consiliului Local al municipiului Oradea, modificarea art. 4 și ale art. 6 din HCL 1063 / 19.11.2018 inclusă în dosarul cererii de finantare depusă în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședințe de județ aprobat prin Ordin nr. 760 din 17 Iulie 2018 și derulat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor prin Administrația Fondului pentru Mediu,

Ținând cont de prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr 925/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

Ținînd seama de prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), alin (4) lit. d) și ale art. 139 alin. (3) lit. d) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.I. Se aprobă modificarea articolului 4 din HCL 1063 / 19.11.2018 care va avea următorul conținut:

Art. 4 ”Se aprobă documentația tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți pentru proiectul “Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin montarea unor stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Municipiul Oradea”, conform Notei Conceptuale - Anexa 1:

 • 1.1.       Valoarea investitiei este de: 3.672.552,72 lei cu TVA

 • 1.2.       Valoarea eligibilă a proiectului: 2.875.823,00 lei

 • 1.3.       Durata de implementare: 12 luni

 • 1.4.       Beneficiar: Municipiul Oradea

 • 1.5.       Surse de finanțare:

 • >         finanțare nerambursabilă: 2.497.736,95 lei (86,85 % din valoarea totală a cheltuielilor eligibile) fără TVA

 • >         contribuție proprie în sumă de 1.174.815,77 lei, din care:

 • •          13,15 % din valoarea totală a cheltuielilor eligibile în sumă de 378.086,05 lei

 • •          TVA recuperabil în sumă de 585.759,14 lei - cheltuiala neeligibila

 • •           Alte cheltuieli neeligibile în sumă de 210.970,58 lei

 • •            Orice alte cheltuieli neeligibile”

Art. II. Se aprobă modificarea 6 din HCL 1063 / 19.11.2018 care va avea următorul conținut:

Art. 6. ” Se aprobă acordul privind asigurarea și susținerea contribuției financiare proprii de minim 10%, respectiv de 13,15 % în sumă de 378.086,05 lei, a cheltuielilor neeligibile - TVA recuperabil în sumă de 585.759,14 lei, a cheltuielilor neeligibile în sumă de 210.970,58 lei și a oricaror alte cheltuieli neeligibile necesare pentru realizarea proiectului”

Art.3. Se abrogă art. 4 și art. 6 din HCL 1063/ 19.11.2018.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Oradea în calitate de ordonator principal de credite, Direcția Economică și Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei Municipiului Oradea

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -      Primarul Municipiului Oradea

 • -      Direcția Economică din cadrul Municipiului Oradea

 • -      Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

 • -      Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 15 iulie 2019

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Nr. 548

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”