Hotărârea nr. 547/2019

privind aprobarea participării în cadrul proiectului, a parteneriatului și a contribuției proprii aferentă Municipiului Oradea pentru „Proiect integrat pentru dezvoltarea durabilă în zona montană a județului Bihor, îmbunătățirea accesului și dezvoltarea serviciilor de sănătate în cazul intervențiilor medicale în situații de urgență - faza Full Aplication” - “Integrated project for sustainable development in the mountain area of Bihor County, improvement of acces and development in health care se

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea participării în cadrul proiectului, a parteneriatului și a contribuției proprii aferentă Municipiului Oradea pentru „Proiect integrat pentru dezvoltarea durabilă în zona montană a județului Bihor, îmbunătățirea accesului și dezvoltarea serviciilor de sănătate în cazul intervențiilor medicale în situații de urgență - faza Full

Aplication” - “Integrated project for sustainable development in the mountain area of Bihor County, improvement of acces and development in health care Services in case of medical interventions for emergency situations - FA Phase”, cod eMS ROHU 449

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 259571 din 10.07.2019 prin care Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională - Primăria Municipiului Oradea propune aprobarea participării în cadrul proiectului, a parteneriatului și a contribuției proprii aferentă Municipiului Oradea pentru „Proiect integrat pentru dezvoltarea durabilă în zona montană a județului Bihor, îmbunătățirea accesului și dezvoltarea serviciilor de sănătate în cazul intervențiilor medicale în situații de urgență - faza Full Aplication” -“Integrated project for sustainable development in the mountain area of Bihor County, improvement of acces and development in health care services in case of medical interventions for emergency situations - FA Phase”, cod eMS ROHU 449,

Ținând cont de prevederile art. 44 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

Ținînd seama de prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), alin (4) lit. d) și ale art. 139 alin. (3) lit. d) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă participarea Municipiului Oradea în proiectul „Proiect integrat pentru dezvoltarea durabilă în zona montană a județului Bihor, îmbunătățirea accesului și dezvoltarea serviciilor de sănătate în cazul intervențiilor medicale în situații de urgență - faza Full Aplication” -“Integrated project for sustainable development in the mountain area of Bihor County, improvement of acces and development in health care services in case of medical interventions for emergency situations - FA Phase” cod eMS ROHU 449 depus spre finanțare în cadrul Programului INTERREG V-A România-Ungaria 2014-2020, Axa Prioritară 4: Îmbunătățirea serviciilor de îngrijire a sănătății, Prioritatea de investiții (Pi) 9/a - Investiții în infrastructura medicală lansată prin Apelul restrâns de propuneri de proiecte strategice.

Art. 2. Se aprobă parteneriatul compus din următorii Parteneri de Proiect pentru proiectul cod eMS ROHU 449 menționat:

 • 1. Consiliul Județean Bihor - Partenerul Lider;

 • 2.  PP2 Autoguvernarea Locală a Orașului Berettyoujfalu (Berettyoujfalu Vâros Onkormânyzata) - Partener de proiect;

 • 3. PP3 Municipiul Oradea - Partener de proiect;

 • 4. PP4 Municipiul Marghita - Partener de proiect;

 • 5. PP5 Municipiul Salonta - Partener de proiect;

 • 6. PP6 Orașul Aleșd - Partener de proiect;

 • 7. PP7 Municipiul Beiuș - Partener de proiect;

 • 8. PP8 Universitatea din Oradea, Facultatea de Medicină și Farmacie;

 • 9. Serviciul Județean Salvamont Salvaspeo Bihor reprezentat juridic prin Asociația Salvatorilor Montani Bihor - Partener asociat;

 • 10. AP: Spitalul Grof Tisza Istvan din Orașul Berettyoujfalu, Ungaria (Grof Tisza Istvan Korhaz) - Partener asociat.

 • 11. AP: Serviciul Județean Salvamont - Salvaspeo Bihor, reprezentat juridic prin Asociația Salvatorilor Montani Bihor - Partener asociat

Art. 3. Se aprobă bugetul Municipiului Oradea în cadrul proiectului „Proiect integrat pentru dezvoltarea durabilă în zona montană a județului Bihor, îmbunătățirea accesului și dezvoltarea serviciilor de sănătate în cazul intervențiilor medicale în situații de urgență - faza Full Aplication” - “Integrated project for sustainable development in the mountain area of Bihor County, improvement of acces and development in health care services in case of medical interventions for emergency situations - FA Phase” cod eMS ROHU 449 în sumă totală de 4.777.314,98 Euro (TVA inclus), structurat pe cele 3 surse de finanțare:

 • 1. Fonduri nerambursabile FEDR 85%, în valoare de 4.060.717,73 Euro

 • 2. Fonduri de la Bugetul de Stat al României 13%, în valoare de 621.003,18 Euro

 • 3. Contribuția proprie a Municipiului Oradea / Buget Local 2%, în valoare de 95.594,07 Euro

Art. 4. Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării proiectului „Proiect integrat pentru dezvoltarea durabilă în zona montană a județului Bihor, îmbunătățirea accesului și dezvoltarea serviciilor de sănătate în cazul intervențiilor medicale în situații de urgență -faza Full Aplication” - “Integrated project for sustainable development in the mountain area of Bihor County, improvement of acces and development in health care services in case of medical interventions for emergency situations - FA Phase” cod eMS ROHU 449 în condițiile rambursării ulterioare a cheltuielilor din fonduri nerambursabile.

Art. 5. Se aprobă abrogarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 273 din 17 aprilie 2019 privind aprobarea participării în cadrul proiectului, a parteneriatului și a contribuției proprii aferentă Municipiului Oradea pentru „Proiect integrat pentru dezvoltarea durabilă în zona montană a județului Bihor, îmbunătățirea accesului și dezvoltarea serviciilor de sănătate în cazul intervențiilor medicale în situații de urgență - faza Full Aplication” - “Integrated project for sustainable development in the mountain area of Bihor County, improvement of acces and development in health care services in case of medical interventions for emergency situations - FA Phase”, cod eMS ROHU 275 - începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -  Instituția Prefectului Județului Bihor;

 • -  Consiliul Județean Bihor;

 • -  Primarul Municipiului Oradea;

 • -  Direcția Economică;

 • -  Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională;

 • -  Se afișează pe pagina web a municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 15 iulie 2019 Nr. 547


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”