Hotărârea nr. 546/2019

privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2019

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2019

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.240514 din 24.06.2019 prin care Direcția Economică propune aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2019

Luând în considerare:

  • -   Hotărărea Consiliului Local nr. 281/17.04.2019 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Municipiului Oradea pentru anul 2019,

  • -   prevederile art.4, art.5 alin.2, art. 19, art. 29, art.49, și ale art.50 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

Ținînd seama de prevederile art. 36 alin. (2) lit.b) și lit. d), alin. (4) lit. a) și alin. (6) lit. a) pct. 1, pct.

3 și pct. 14, art. 45 alin. (2) lit.a) și ale art.121 alin. (3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2019, conform anexei nr.1 atașată prezentei hotărâri.

Art.2. Se aprobă noile obiective de investiții.

Art.3. Se aprobă modificarea pe trimestre a creditelor bugetare, conform anexei nr.2 atașată prezentei hotărâri.

Art.4. Se aprobă rectificarea următoarelor programe: „Programul-activități de salubritate’’și „Programul - activități de întreținere spații verzi” conform anexei nr.3 atașată prezentei hotărâri.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu:

Instituția Prefectului județului Bihor

  • •  Primarul municipiului Oradea

  • •  Direcția Economică

  • •   Direcția Patrimoniu Imobiliar

  • •  Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

  • •  Direcția de Asistență Socială Oradea

  • •  Direcția Tehnică

  • •   Unitățile de învățământ preuniversitar de stat prin grija Direcției Economice

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Negrean Daniel Dumitru

Oradea, 24 iunie 2019                                               CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 546                                                              SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată 18 voturi „pentru” și 4 voturi „abținere”

MUNICIPIUL ORADEA

Anexa nr.1


Rectificare buget local pe anul 2019

mii lei

Nr.c rt

Denumirea indicatorilor

Cod

Sectiunea

Plan

Propuneri

Diferente

VENITURI

0.00

0.00

0.00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

Functionare

-161,089.17

-161,148.67

-59.50

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

Dezvoltare

161,089.17

161,148.67

59.50

CHELTUIELI

31,557.92

31,557.92

0.00

CAP.51.02.01.03 Autoritati executive

114.00

104.00

-10.00

Autoturisme Primărie 2 buc

71.01.02

Dezvoltare

114

104

-10.00

Cap. 61.02. 03.04 Politia Locala

225.60

235.60

10.00

Autoturisme echipate cu rampa de semnalizare 4 buc

71.01.02

Dezvoltare

225.6

235.6

10.00

Cap.65.02 Invatamant

2,065.77

2,375.77

310.00

Total Cap.65.02.04.02 Invatamant secundar superior

2,065.77

2,375.77

310.00

Cap. 65.02.04.02 Liceul Teoretic ”Ady Endre”

41.54

41.54

0.00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

20.01.30

Functionare

40.00

39.90

-0.10

Deplasări interne, detasari, transferuri

20.06.01

Functionare

1.54

1.64

0.10

Cap. 65.02.04.02 Liceul Teoretic ”Aurel Lazăr”

236.81

237.97

1.16

Furnituri de birou

20.01.01

Functionare

1.91

1.82

-0.09

Incalzit, iluminat si forta motrica

20.01.03

Functionare

191.38

189.87

-1.51

Apa, canal si salubritate

20.01.04

Functionare

17.95

19.46

1.51

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

20.01.09

Functionare

3.35

3.71

0.36

Reparații curente

20.02

Functionare

10.22

10.65

0.43

Pregătire profesională

20.13

Functionare

2.00

1.30

-0.70

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

Functionare

10.00

11.16

1.16

Cap. 65.02.04.02 Liceul Tehnologic "Constantin Brâncuși”

306.61

306.61

0.00

Incalzit, iluminat si forta motrica

20.01.03

Functionare

213.56

220.56

7.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

Functionare

15.39

19.39

4.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

Functionare

9.75

10.75

1.00

Alte bunuri și servicii pentru întreținere

20.01.30

Functionare

55.70

52.70

-3.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

Functionare

12.21

3.21

-9.00

Cap. 65.02.04.02 Liceul Tehnic Mihai Viteazul

0.00

2.47

2.47

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

Functionare

0.00

2.47

2.47

Cap. 65.02.04.02 Liceul Teoretic Onisifor Ghibu

24.00

28.18

4.18

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

Functionare

24.00

28.18

4.18

Cap.65.02.04.02 Invatamant secundar superior-PMO

1,456.81

1,759.00

302.19

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

Functionare

946.61

938.80

-7.81

Colegiul Tehnic Traian Vuia, Str. C-tin. Brancoveanu, nr.12A- Reparatii capitale corp internat (PT+exec)

71.03

Dezvoltare

510.20

820.20

310.00

Cap.67.02 Cultura, recreere si religie

5,996.41

5,977.41

-19.00

Cap. 67.02.05.03 - Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi,baze sportive si agrement

5,996.41

5,977.41

-19.00

Alte bunuri și servicii pentru întreținere

20.01.30

Functionare

5,956.41

5,932.41

-24.00

împrejmuire parc str M Andersen Nexo

71.01.30

Dezvoltare

40.00

45.00

5.00

Cap.68.02 Asigurari si asistenta sociala

430.92

448.77

17.85

Subcap. 68.02.11 - Crese

280.92

275.12

-5.80

Reparații curente

20.02

Functionare

280.92

275.12

-5.80

Cap. 68.02.50- Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale PMO

0

17.85

17.85

Separare consum de apa rece la Blocurile Sociale situate pe str Voltaire nr.2 si 2A

71.01.30

Dezvoltare

0.00

17.85

17.85

Cap. 68.02.50- Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale DASO

150.00

155.80

5.80

Asociatii si fundatii

59.11

Functionare

150.00

155.80

5.80

Cap.70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica

910.14

593.28

-316.86

Cap.70.02.50 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

910.14

593.28

-316.86

Citywalk - Towards energy responsible places: establishing walkable cities in the Danube Region

58.01.03

Dezvoltare

27.00

43.00

16.00

Reabilitare fata imobil str. Independentei 11 - 13

71.01.30

Dezvoltare

183.14

0.00

-183.14

Reabilitare fatada Casa Fuchsl

71.01.30

Dezvoltare

700.00

390.18

-309.82

Relocare gard Catedrala Greco catolica Sfantul Nicolae

71.01.30

Dezvoltare

0.00

160.10

160.10

Cap. 74.02.05.01 - Salubritate

21,536.55

21,560.55

24.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

Functionare

21,536.55

21,501.05

-35.50

Achizitie toalete publice

71.01.30

Dezvoltare

0.00

59.50

59.50

Cap. 81.02 - Combustibili si energie

0.00

0.01

0.01

Cap. 81.02.06 - Energie termica

0.00

0.01

0.01

Aport la capitalul social al Termoficare Oradea SA

72.01.01

Dezvoltare

0.00

0.01

0.01

Cap.84.02 Transporturi

278.53

262.53

-16.00

Cap.84.02.03.03 Strazi

278.53

262.53

-16.00

Nr.c rt

Denumirea indicatorilor

Cod

Secțiunea

Plan

Propuneri

Diferente

Coridorul de mobilitate urbana durabila din Piata Emanuil Gojdu -Vasile Alecsandri, Oradea:(Coridorul de mobilitate urbana durabila din Piata Emanuil Gojdu, Oradea - etapa 1, Amenajare str. Vasile Alecsandri) Alinierea Parcului de vehicule OTL la cerintele dezvoltarii durabile -4 autobuze- BL

58.01.01

Dezvoltare

278.53

238.53

-40.00

Coridorul de mobilitate urbana durabila din Piata Emanuil Gojdu -Piata Cetatei, Oradea:(Coridorul de mobilitate urbana durabila din Piata Emanuil Gojdu, Oradea - etapa 2, Construirea parcarii de tip Park and Ride din Piata Emanuil Gojdu;Modernizare punct de redresare in zona Cicero); Alinierea la parcul de vehicole al OTL-6 autobuze BL

58.01.01

Dezvoltare

-

24.00

24.00