Hotărârea nr. 544/2019

privind aprobarea modificării prevederilor articolului nr. 2 din HCL 12 din 29 ianuarie 2018 pentru aprobarea participării Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea în proiectul “Cooperare pentru standarde medicale înalte în prevenirea, identificarea timpurie și tratarea eficientă a bolilor în Euroregiunea Bihor - Hajdú Bihar” (“Cooperation for high health-care standards in prevention, early identification and effective treatment of diseases in the Bihor-Hajdú Bihar Euroregion”) și a contribu

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea modificării prevederilor articolului nr. 2 din HCL nr. 12 din 29 ianuarie 2018 pentru aprobarea participării Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea în proiectul “Cooperare pentru standarde medicale înalte în prevenirea, identificarea timpurie și tratarea eficientă a bolilor în Euroregiunea Bihor - Hajdu Bihar”

(“Cooperation for high health-care standards in prevention, early identification and effective treatment of diseases in the Bihor-Hajdu Bihar Euroregion”)

și a contribuției proprii a Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 240401 din 21.06.2019, prin care se propune aprobarea modificării prevederilor articolului nr.2 din HCL nr. 12/2018 pentru aprobarea participării Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea în proiectul “Cooperare pentru standarde medicale înalte în prevenirea, identificarea timpurie și tratarea eficientă a bolilor în Euroregiunea Bihor - Hajdu Bihar” (“Cooperation for high health-care standards in prevention, early identification and effective treatment of diseases in the Bihor-Hajdu Bihar Euroregion”) și a contribuției proprii a Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea, constând în majorarea contribuției inițiale în cuantum de 40.000 Euro cu suma de 20 Euro și rezultând astfel o contribuție în sumă de 40.020 Euro, celelalte articole ramânând nemodificate.

Având în vedere adresa nr.14859/18.06.2019 transmisă de Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea fiind înregistrată în cadrul Primăriei Oradea cu nr. 236674/19.06.2019

Tinand cont de prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local

În baza prevederilor art.36, alin. (2), lit. b), lit. d), alin. (4) lit. a), alin. (6) lit. a) pct. 3, art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă modificarea prevederilor Art.2 din HCL nr.12 din 29.01.2018, după cum urmează:

“Art. 1. Se aprobă contribuția proprie aferentă implementării acestui proiect de către Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea în valoare de 40.020 Euro, precum și asigurarea de către acesta a fluxului de numerar necesar implementării proiectului. ”

Art.2 Celelalte articole ale HCL nr.12/29.01.2018 rămân nemodificate.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea.

Art. 4. Prezenta hotarăre se comunică cu:

  • -   Instituția Prefectului Bihor

  • -   Primarul Municipiului Oradea

  • -   DMPFI și Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea, prin grija DMPFI

  • -   Se publică în M.O. al județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Negrean Daniel Dumitru

Oradea, 24 iunie 2019 Nr. 544


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”