Hotărârea nr. 542/2019

pentru aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul: „Coridor verde din strada Barcaului municipiul Oradea, județul Bihor” si a abrogarii HCL nr.582/28.06.2018

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul:

„Coridor verde din strada Barcăului, municipiul Oradea, județul Bihor”

și a abrogării HCL nr.582/28.06.2018

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 240399 din 21.06.2019 prin care Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională propune aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul: „Coridor verde din strada Barcăului municipiul Oradea, județul Bihor” și a abrogării HCL nr. 582/28.06.2018,

Ținând cont de Expunerea de motive nr.240921/2019 întocmită de Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

Luând în considerare prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată, Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit.b), alin.4 lit.a) și art.45 alin.2 lit.a) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, actualizată

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se aprobă proiectul „Coridor verde din strada Barcăului municipiul Oradea, județul Bihor” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile. Prioritatea de investiții 4.2, Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului.

Art.2 Se aprobă valoarea totală a proiectului „Coridor verde din strada Barcăului municipiul Oradea, județul Bihor”, în cuantum de 10.157.395,51 lei (inclusiv TVA).

Art.3 Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Oradea, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 197.305,63 lei (inclusiv TVA) reprezentând cofinanțarea proiectului „Coridor verde din strada Barcăului municipiul Oradea, județul Bihor”.

Art.4 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Coridor verde din strada Barcăului municipiul Oradea, județul Bihor”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.

Art.5 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art.6 Se abrogă HCL nr. 582/28.06.2018 la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.7 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională.

Art.8 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Primarul Municipiului Oradea

  • -    Instituția Prefectului Județului Bihor

  • -   Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

  • -   Direcția Economică din cadrul Primăriei

  • -   Direcția Tehnică

  • -   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Negrean Daniel Dumitru

Oradea, 24 iunie 2019 Nr. 542


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”