Hotărârea nr. 541/2019

penbtru aprobarea indicatorilor tehnico – economici la faza SF în vederea realizării obiectivului de investiții: “RACORDAREA DE UTILITĂȚI, APĂ RECE, CANALIZARE MENAJERĂ, CANALIZARE PLUVIALĂ, TERMOFICARE ȘI REȚELE ELECTRICE LA VIITORUL BLOC ANL DE LOCUINȚE PENTRU SPECIALIȘTI DIN SĂNĂTATE DIN STR. SPARTACUS NR.50 LOC. ORADEA, JUD. BIHOR”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici în vederea realizării obiectivului de investiții:

__                              V          V                                                 V                                   ’ V

“RACORDAREA DE UTILITĂȚI, APĂ RECE, CANALIZARE MENAJERĂ, CANALIZARE PLUVIALĂ,

TERMOFICARE SI REȚELE ELECTRICE LA VIITORUL BLOC ANL DE LOCUINȚE PENTRU SPECIALIȘTI DIN

J w J w                                                                                                                                    J                                                     J

SĂNĂTATE DIN STR. SPARTACUS NR.50 LOC. ORADEA, JUD. BIHOR”

Analizând Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 239389 din 21.06.2019, prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Tehnic propune aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru realizarea obiectivului de investiții “RACORDAREA DE UTILITĂȚI, APĂ RECE, CANALIZARE MENAJERĂ, CANALIZARE PLUVIALĂ, TERMOFICARE ȘI REȚELE ELECTRICE LA VIITORUL BLOC ANL DE LOCUINȚE PENTRU SPECIALIȘTI DIN SĂNĂTATE DIN STR. SPARTACUS NR.50 LOC. ORADEA, JUD. BIHOR”,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

Având în vedere prevederile art.36 alin. (2) lit. b) și d), alin. (4) lit. d), alin. 6) lit. a) pct.17 și art.45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e.

Art. 1. Se aprobă următorii indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiții: “RACORDAREA DE UTILITĂȚI, APĂ RECE, CANALIZARE MENAJERĂ, CANALIZARE PLUVIALĂ, TERMOFICARE ȘI REȚELE ELECTRICE LA VIITORUL BLOC ANL DE LOCUINȚE PENTRU SPECIALIȘTI DIN SĂNĂTATE DIN STR. SPARTACUS NR.50 LOC. ORADEA, JUD. BIHOR”

Caracteristici principale și indicatori tehnico-economici ai obiectivului:

Ordonatorul principal de credite: Primarul Municipiului Oradea Beneficiar: Municipiul Oradea.

Valoarea totală a investiției:               551.960,00 lei inclusiv TVA

Din care C+M:                          447.500,00 lei inclusiv TVA

Durata de realizare a investiției:                     6 luni

Art. 2. Finanțarea obiectivului de lucrări se va realiza din bugetul local al Municipiului Oradea.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • -   Primarul Municipiului Oradea

 • -   Direcția Patrimoniu Imobiliar

 • -   Direcția Economică

 • -   Se afișează pe pagina web a municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Negrean Daniel Dumitru

Oradea, 24 iunie 2019 Nr. 541


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

ROMÂNIA JUDEȚUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate,varianta 2, recomandată de proiectant, respectiv a coridorului lucrării de utilitate publică de interes local privind DRUM COLECTOR ÎN ZONA PIAȚA 100, MUNICIPIUL ORADEA”

Analizând Raportul de specialitate, nr. 238.721 din 20.06.2019, întocmit de către Direcția Tehnică în colaborare cu Direcția Patrimoniu Imobiliar, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate,varianta 2, recomandată de proiectant, respectiv a coridorului lucrării de utilitate publică de interes local privind ”DRUM COLECTOR ÎN ZONA PIAȚA 100, MUNICIPIUL ORADEA”;

Având în vedere că amplasamentul aferent coridorului lucrării de utilitate publică privind ”DRUM COLECTOR ÎN ZONA PIAȚA 100, MUNICIPIUL ORADEA” se identifică prin Planul de situație avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 55.643/2019, astfel cum rezultă din Procesul verbal de recepție nr. 294/2019.

Luându-se în considerare necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului, astfel cum este justificat de societatea SC Proexco SRL, strada Jiului nr. 16.,în calitate de proiectant, în Nota de fundamentare 238719 din data de 20.06.2019,

În conformitate cu prevederile art. 44 al. (1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată, Luând în considerare prevederile Legii nr. 255 din 2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, actualizată, precum și Normele de aplicare a Legii nr. 255 din 2010;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art.36 alin.(2), lit.b), alin. (4) lit. d) și ale art. 45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate aferent obiectivului de investiții privind ”DRUM COLECTOR ÎN ZONA PIAȚA 100, MUNICIPIUL ORADEA” - varianta 2, recomandată de proiectant cu următoarele: CARACTERISTICI PRINCIPALE

ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Ordonatorul principal de credite :........................................Primarul municipiului Oradea

Beneficiar :............................................................................................municipiul Oradea

Valoarea totală a investiției                   3.398.099,90 lei inclusiv TVA

din care C+M                                2.956.236,46 lei inclusiv TVA

Esalonarea investitiei INV/C+M       Anul I 3.398.099,90 / 2.956.236,46lei inclusiv TVA

Capacitati:

 • - strada de categoria a III-a

 • -   Carosabil:

 • -   Lungime: 700,00 m

 • -   Trotuar si pista de biciclete:

 • -   Suprafata trotuar: 2711,00 mp

 • -   Suprafata pista ciclisti: 1630,00 mp

 • -  Stație autobuz

 • -  Suprafață 20x3,50=70 mp

 • -   Podet:

 • -   Prelungire podet 36 m

 • -  Zona verde:

 • -  Suprafață amenajata: 2.440 mp

Durata de execuție a obiectivului:     4 luni

Finanțarea investiției:

Finanțarea obiectivului de investiție se va face conform programelor de investiții aprobate potrivit legii.

Art. 2. Se aprobă coridorul lucrării de utilitate publică de interes local privind:”DRUM COLECTOR ÎN ZONA PIAȚA 100, MUNICIPIUL ORADEA” , identificat prin Planul de situație avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 55.643/2019,Procesul verbal de recepție nr. 294/2019 - anexa la prezenta Hotărâre.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică și Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -   Instituția Prefectului județului Bihor

 • -   Primarul municipiului Oradea

 • -   Direcția Tehnică- Compartimentul Investiții și Avizare Lucrări

 • -   Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri

 • -   Direcția Economică

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Negrean Daniel Dumitru

Oradea, 24 iunie 2019 Nr. 537


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată 18 voturi „pentru” și 4 voturi „abținere”