Hotărârea nr. 540/2019

privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 437 din 29.05.2019, respectiv pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică, a imobilului constând în apartament la bloc, situat în str. Prutului nr. 6, bl. D13, et. 4, ap. 58

This file has been cleaned of potențial threats.

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

2a778bd0857b75f6d044dfa3e31d2f7b21b421afd33c23d62cf66e150cd9453a

To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 437 din 29.05.2019, respectiv pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică, a imobilului constând în apartament la

bloc, situat în str. Prutului nr. 6, bl. D13, et. 4, ap. 58

Analizând Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 236155 din 19.06.2019, prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Locuințe, Spații Comerciale, propune Consiliului Local al municipiului Oradea revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 437 din 29.05.2019 și, totodată, aprobarea închirierii, prin licitație publică, a imobilului - proprietate privată a Municipiului Oradea, situat în mun. Oradea, str. Prutului nr. 6, bl. D13, et. 4, ap. 58.

Ținând cont de adresa, înregistrată la Municipiului Oradea - Direcția Patrimoniu Imobiliar sub nr. 232594 din 14.06.2019, prin care Regia Națională a Pădurilor Romsilva - Direcția Silvică Bihor a renunțat la folosința imobilului situat în mun. Oradea, str. Prutului nr. 6, bl. D13, et. 4, ap. 58.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 362 din 2000 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea tarifelor lunare de bază/ mp/ lună la chirii de locuințe proprietate a municipiului Oradea, modificată și actualizată prin HCL nr. 939 din 2005, HCL nr. 462 din 2011 și Hcl nr. 67 din 26.01.2017,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), lit. „d”, alin (5) lit. b), alin. (6) lit. a), pct. 17, art. 45 alin. (3) și art. 123 alin. (1) și (2), din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

Consiliul Local al Municipiului Oradea H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. nr. 437 din 29.05.2019 privind modificarea repartiției locuinței închiriate în favoarea Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva - Direcția Silvică Bihor.

Art. 2. Se aprobă închirierea, prin licitație publică, a locuinței - proprietate privată a Municipiului Oradea - situată în mun. Oradea, str. Prutului nr. 6, bl. D13, et. 4, ap. 58 - având suprafața utilă de 30,06 mp;

Art. 3. Se aprobă prețul de pornire al licitației pentru închirierea locuinței menționate la art. 2, conform tarifelor stabilite prin hCl nr. 362 din 2000, modificată și actualizată prin hCl nr. 67 din 26.01.2017, respectiv - 261,85 lei / lună, cu strigare de 70 lei/ pas;

Art. 4. Valoarea garanției și a taxei de participare la licitație, precum și alte elemente privind modalitatea de desfășurare a procedurii, se stabilesc prin Instrucțiunile de participare la licitație;

Art. 5. Se aprobă încheierea Contractului de închiriere în urma adjudecării pentru o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire prin acordul părților;

Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar;

Art. 7. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • - Primarul Municipiului Oradea;

  • - PMO - Direcția Economică;

  • - PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Locuințe, Spații Comerciale.

  • - se publică pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Negrean Daniel Dumitru

Oradea, 24 iunie 2019 Nr. 540


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”