Hotărârea nr. 54/2019

privind desemnarea Primarului Mun. Oradea – dl. Ilie Bolojan în vederea inițierii și semnării procedurii de aderare a Municipiului Oradea la Rețeaua Europeană a Orașelor Sănătoase – Organizația Mondială a Sănătății, Faza a VII-a (2019-2024)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind desemnarea Primarului Mun. Oradea - dl. Ilie Bolojan în vederea inițierii și semnării procedurii de aderare a Municipiului Oradea la Rețeaua Europeană a Orașelor Sănătoase - Organizația Mondială a

Sănătății, Faza a VII-a (2019-2024)

Analizând Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 4958 din 11.01.2019, prin care Compartimentul Management Spitale propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea desemnării Primarului Mun. Oradea - dl. Ilie Bolojan în vederea inițierii și semnării procedurii de aderare a Municipiului Oradea la Rețeaua Europeană a Orașelor Sănătoase -Organizația Mondială a Sănătății, Faza a VII-a (2019-2024).

Având în vedere Ordonanța de urgență nr. 162 din 12 noiembrie 2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale;

Luând în considerare Normele metodologice din 29 ianuarie 2009 de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale;

În conformitate cu Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

În baza Ordonanței de urgență nr. 48 din 2 iunie 2010 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătății în vederea descentralizării;

În temeiul Protocolului de colaborare nr. 18816 din 08.11.2018 încheiat între Primăria Mun. Oradea reprezentată de Primar Bolojan Ilie și Dulău Dorel (Compartiment Management Spitale) cu Universitatea Babeș-Bolyai - Departamentul de Sănătate Publică reprezentată de Prof. Dr. Răzvan Mircea Cherecheș și Lector Asociat. Dr. Marius Ungureanu, în baza căruia ni s-a asigurat sprijin logistic si metodologic;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), lit. d) alin. (4) lit. e) alin. (6) lit. a) pct. 3 și ale art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

Consiliul Local al Municipiului Oradea H o t ă r ă ș t e

Art.1. Se desemnează Primarul Municipiului Oradea-dl Bolojan Ilie în vederea initierii și semnării documentiei aferente procedurii de aderare a Municipiului Oradea la Rețeaua Europeană a Orașelor Sănătoase - Organizația Mondială a Sănătății, Faza a VII-a (2019-2024).

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Management Spitale.

Art.3. Prezenta hotarare se comunica cu:

  • •          Institutia Prefectului Judetului Bihor;

  • •        Primarul Municipiului Oradea;

  • •       Compartimentul Management Spitale;

  • •        Organizația Mondială a Sănătății-Biroul Regional, prin grija Compartimentului Management Spitale.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Felea Adrian Ioan

Oradea, 30 ianuarie 2019

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Nr. 54

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”