Hotărârea nr. 539/2019

privind împuternicirea conducerii Spitalului Clinic Municipal “dr. Gavril Curteanu” Oradea, în vederea negocierii și stabilirii oportunității menținerii raporturilor contractuale cu Fundația “MAN”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E privind împuternicirea conducerii Spitalului Clinic Municipal „Dr.Gavril Curteanu” Oradea, în vederea negocierii si stabilirii oportunității menținerii raporturilor contractuale cu Fundația “MAN”

Analizând Raportul de specialitate nr. 240515 din data de 24.06.2019 întocmit de către Compartiment Management Spitale prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea împuternicirea conducerii Spitalului Clinic Municipal „Dr.Gavril Curteanu” Oradea, în vederea negocierii și stabilirii oportunității menținerii raporturilor contractuale cu Fundația “MAN”,

Având în vedere:

- Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății;

  • - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale;

  • - Hotărârea Guvernului României nr. 56 din 29.01.2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerului Sănătății către autoritațile administrației publice locale;

Ținând cont de nota de informare a Spitalului Municipal “Dr. Gavril Curteanu” Oradea nr.10028/08.04.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 137440 din 08.04.2019;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin. 2 lit d), alin. 6 lit. a) pct. 3 și art. 45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se împuternicește conducerea Spitalului Clinic Municipal “Dr.Gavril Curteanu” Oradea, în vederea negocierii și stabilirii oportunității menținerii raporturilor contractuale cu Fundația „MAN”, raporturi contractate în baza convenției nr. 49473/2010, precum și a actelor adiționale ulterioare;

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se însărcinează Compartimentul Management Spitale din cadrul Primăriei Municipiului Oradea, precum și conducerea Spitalului Clinic Municipal “Dr.Gavril Curteanu” Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -    Instituția Prefectului Județului Bihor;

  • -   Primarul Municipiului Oradea;

  • -   Compartiment Management Spitale

  • -   Spitalul   Clinic Municipal   “Dr.Gavril Curteanu” Oradea prin grija

Compartimentului Management Spitale;

  • -   Fundația „MAN”, prin grija Compartimentului Management Spitale.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Negrean Daniel Dumitru

Oradea, 24 iunie 2019 Nr. 539


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila