Hotărârea nr. 537/2019

privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico – economici rezultați din studiul de fezabilitate, varianta 2 recomandată de proiectant, respectiv a coridorului de lucrări de utilitate publică de interes local pentru obiectivul „Drum colector în zona Piața 100, municipiul Oradea”

ROMÂNIA JUDEȚUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate,varianta 2, recomandată de proiectant, respectiv a coridorului lucrării de utilitate publică de interes local privind DRUM COLECTOR ÎN ZONA PIAȚA 100, MUNICIPIUL ORADEA”

Analizând Raportul de specialitate, nr. 238.721 din 20.06.2019, întocmit de către Direcția Tehnică în colaborare cu Direcția Patrimoniu Imobiliar, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate,varianta 2, recomandată de proiectant, respectiv a coridorului lucrării de utilitate publică de interes local privind ”DRUM COLECTOR ÎN ZONA PIAȚA 100, MUNICIPIUL ORADEA”;

Având în vedere că amplasamentul aferent coridorului lucrării de utilitate publică privind ”DRUM COLECTOR ÎN ZONA PIAȚA 100, MUNICIPIUL ORADEA” se identifică prin Planul de situație avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 55.643/2019, astfel cum rezultă din Procesul verbal de recepție nr. 294/2019.

Luându-se în considerare necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului, astfel cum este justificat de societatea SC Proexco SRL, strada Jiului nr. 16.,în calitate de proiectant, în Nota de fundamentare 238719 din data de 20.06.2019,

În conformitate cu prevederile art. 44 al. (1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată, Luând în considerare prevederile Legii nr. 255 din 2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, actualizată, precum și Normele de aplicare a Legii nr. 255 din 2010;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art.36 alin.(2), lit.b), alin. (4) lit. d) și ale art. 45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate aferent obiectivului de investiții privind ”DRUM COLECTOR ÎN ZONA PIAȚA 100, MUNICIPIUL ORADEA” - varianta 2, recomandată de proiectant cu următoarele: CARACTERISTICI PRINCIPALE

ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Ordonatorul principal de credite :........................................Primarul municipiului Oradea

Beneficiar :............................................................................................municipiul Oradea

Valoarea totală a investiției                   3.398.099,90 lei inclusiv TVA

din care C+M                                2.956.236,46 lei inclusiv TVA

Esalonarea investitiei INV/C+M       Anul I 3.398.099,90 / 2.956.236,46lei inclusiv TVA

Capacitati:

 • - strada de categoria a III-a

 • -   Carosabil:

 • -   Lungime: 700,00 m

 • -   Trotuar si pista de biciclete:

 • -   Suprafata trotuar: 2711,00 mp

 • -   Suprafata pista ciclisti: 1630,00 mp

 • -  Stație autobuz

 • -  Suprafață 20x3,50=70 mp

 • -   Podet:

 • -   Prelungire podet 36 m

 • -  Zona verde:

 • -  Suprafață amenajata: 2.440 mp

Durata de execuție a obiectivului:     4 luni

Finanțarea investiției:

Finanțarea obiectivului de investiție se va face conform programelor de investiții aprobate potrivit legii.

Art. 2. Se aprobă coridorul lucrării de utilitate publică de interes local privind:”DRUM COLECTOR ÎN ZONA PIAȚA 100, MUNICIPIUL ORADEA” , identificat prin Planul de situație avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 55.643/2019,Procesul verbal de recepție nr. 294/2019 - anexa la prezenta Hotărâre.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică și Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -   Instituția Prefectului județului Bihor

 • -   Primarul municipiului Oradea

 • -   Direcția Tehnică- Compartimentul Investiții și Avizare Lucrări

 • -   Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri

 • -   Direcția Economică

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Negrean Daniel Dumitru

Oradea, 24 iunie 2019 Nr. 537


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată 18 voturi „pentru” și 4 voturi „abținere”

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

fit.

Tabel proprietari privați identificați- in cadrul proiectului Drum colector Piața 100.

163927-Oradea

163927-Oradea

SC INPROX ORADEA SRL

833

35.087

Ogorului nr.272

197717-Oradea

197717-Oradea

SC TQNY INVENT SRL (Ipoteca Banca Transilvania S.A. Cluj Napoca-Sucursala Oradea, Interdicție de înstrăinare, grevare, închiriere, dezmembrare, alipire, construire, ,demolare, restructurare si amenajare in fav Banca Transilvania)

1457

5.524

150784-Oradea

150784-Oradea

SC MOBELIX IMMOBILIEN RO SRL

1536

22.229

161022-Oradea

161022-Oradea

SC TQNY INVENT SRL (Ipoteca Banca Italo Romena-Interdictie de înstrăinare, grevare, închiriere, dezmembrare, demolare)

2027

35.391

-

- i A

>184302-Oradea

184302-Oradea

SC TQNY INVENT SRL

222

3.879


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BIHOR Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Oradea

Adresa BCPI: Localitate: Oradea , Adresa: Calea Armatei Romane nr. IA, Cod postai: 410087 , Tel: 0259401305

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE 294 / 2019

întocmit astăzi, 20/06/2019, privind cererea 55643 din 23/05/2019 având aviz de începere a lucrărilor cu nr 6618 din 21/11/2018

 • 1. Beneficiar: MUNICIPIUL ORADEA

 • 2. Executant: Moldovan Radu

 • 3. Denumirea lucrărilor recepționate: drum colector in zona Piața 100, Municipiul Oradea

 • 4. Nominalizarea documentelor și a documentațiilor care se predau Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară BIHOR conform avizului de începere a lucrărilor:

Număr act

Data act

Tip act

Emitent

6618

21.11.2018

act administrativ

pmo

Așa cum sunt atașate la cerere.

 • 5. Concluzii:

Pentru procesul verbal 294 au fost recepționate 0 propuneri.

6. Erori topologice față de alte entități spațiale:

[Identificator [Tip eroare

[Mesaj suprapunere


Nu exista erori topologice.

Lucrarea este declarată Admisă