Hotărârea nr. 535/2019

pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, varianta 2, recomandată de proiectant, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local privind ,, MODERNIZARE STRADA DIMITRIE ANGHEL - TRONSON STRADA STRUGURILOR – STRADA IZVORULUI”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, varianta 2, recomandată de proiectant, respectiv

a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local privind ,, MODERNIZARE STRADA DIMITRIE ANGHEL - TRONSON STRADA STRUGURILOR - STRADA IZVORULUI

Analizând Raportul de specialitate, nr. 232560 din data de 14.06.2019, întocmit de către Direcția Tehnică în colaborare cu Direcția Patrimoniu Imobiliar, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, varianta 2, recomandată de proiectant, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local privind ,, MODERNIZARE STRADA DIMITRIE ANGHEL - TRONSON STRADA STRUGURILOR - STRADA IZVORULUI";

Având în vedere că amplasamentul aferent coridorului lucrării de utilitate publică privind „MODERNIZARE STRADA DIMITRIE ANGHEL - TRONSON STRADA STRUGURILOR - STRADA IZVORULUI" se identifică prin Planul de situație avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 63881 din 12.06.2019 astfel cum rezultă din Procesul verbal de recepție nr. 285 din 2019,

Luându-se în considerare necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului, astfel cum este justificat de societatea SC IQ Pro Consulting SRL, strada Padisului nr. 31., în calitate de proiectant, în Nota de fundamentare nr. 232554 din 14.06.2019,

În conformitate cu prevederile art. 44 al. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată, Luând în considerare prevederile Legii nr. 255 din 2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, actualizată, precum și Normele de aplicare a Legii nr. 255 din 2010;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art.36 alin.(2), lit.b), alin. (4) lit. d) și ale art. 45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate aferent obiectivului de investiții privind,, MODERNIZARE STRADA DIMITRIE ANGHEL - TRONSON STRADA STRUGURILOR - STRADA IZVORULUI" - varianta 2, recomandată de proiectant cu următoarele:

CARACTERISTICI PRINCIPALE

ȘI INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI .............................Primarul municipiului Oradea .................................................municipiul Oradea 3.629.304,84 lei inclusiv TVA

Ordonatorul principal de credite :

Beneficiar :...............................

Valoarea totală a investiției

din care C+M

Esalonarea investitiei INV/C+M

Capacitati:

 • - strada de categoria a III-a cu lungimea: 989,97 m;

 • - lungime rețea de canalizare pluviala PVC -

 • - lungime rețea de canalizare pluviala PVC -

 • - lungime rețea de canalizare pluviala PVC -

 • - lungime rețea de canalizare pluviala PVC -

 • - lungime ziduri sprijin: 580,00 ml;

 • - montare 16 bucăți stalpi noi de 0,4 kV:


3.326.890,07 lei inclusiv TVA

Anul I 3.629.304,84 / 3.326.890,07 lei inclusiv TVA

SN 8 Dn 500 mm: 14,00 ml

SN 8 Dn 400 mm: 497,00 ml

SN 8 Dn 315 mm: 583,00 ml SN 8 Dn 200 mm: 316,00 ml

o  4 buc stalpi SE4;

o  8 buc SE10;

o  4 stalpi SE11;

 • - Circuit cu conductor torsadat de tip TYIR 70 OlAl+3x70+16 mmp in lungime de 750 m.

 • - Mutare PTA 250 kVA Dimitrie Anghel - 1 buc.

 • - Mutare BMPIP (bloc de masura si punct de aprindere iluminat public) - 1 buc.

Durata de execuție a obiectivului:     4 luni

Finanțarea investiției

Finanțarea obiectivului de investiție se va face conform programelor de investitii aprobate potrivit legii.

Art. 2. Se aprobă coridorul de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local privind: ,, MODERNIZARE STRADA DIMITRIE ANGHEL - TRONSON STRADA STRUGURILOR - STRADA IZVORULUI", identificat prin Planul de situație avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 63881 din 12.06.2019, Procesul verbal de recepție nr. 285 din 2019 - anexă la prezenta Hotărâre.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică și Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -   Instituția Prefectului județului Bihor

 • -   Primarul municipiului Oradea

 • -   Direcția Tehnică - Compartimentul Investiții și Avizare Lucrări

 • -   Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri

 • -   Direcția Economică

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Negrean Daniel Dumitru

Oradea, 24 iunie 2019 Nr. 535


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”