Hotărârea nr. 533/2019

privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico – economici aprobați la faza studiu de fezabilitate prin H.C.L. 872/2018 pentru obiectivul de investiții „Construire drumuri colectoare și pasaj pentru Centrul de Transport Intermodal” din municipiul Oradea, jud. Bihor.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici aprobați la faza studiu de fezabilitate prin HCL nr. 872 din 24 septembrie 2018 pentru obiectivul de investiții

„Construire drumuri colectoare si pasaj pentru Centrul de Transport Intermodal”

din municipiul Oradea, județul Bihor

Analizând Raportul de specialitate nr. 236814/19.06.2019 întocmit de către Direcția Tehnică prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici aprobați la faza studiu de fezabilitate prin HCL nr. 872 din 24 septembrie 2018 pentru obiectivul de investiții „Construire drumuri colectoare si pasaj pentru Centrul de Transport Intermodal” din municipiul Oradea, județul Bihor;

Având în vedere prevederile 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice,

Văzând prevederile Ordonanței de Urgență nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

Ținând cont de prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. art. 36 alin. (2) lit.b) și d), alin. 4 lit. b) alin. 6 lit.a) pct.13 art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărăște :

Art.1 Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați la faza studiu de fezabilitate prin HCL nr. 872 din 24 septembrie 2018 pentru obiectivul de investiții „Construire drumuri colectoare si pasaj pentru Centrul de Transport Intermodal” din municipiul Oradea, județul Bihor cu următoarele CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Ordonatorul principal de credite :............


Primarul municipiului Oradea


Beneficiar:.................................................municipiul Oradea

(curs euro 03. 06. 2019 1 euro=4,7450 lei)

Valoarea totală a investiției (INV din care construcții-montaj (C+M) Eșalonarea investiției INV/C+M an I investiție construcții-montaj


44.903.245,92 lei inclusiv TVA

39.320.839,39 lei inclusiv TVA

an II

25.498.573,00 lei inclusiv TVA

22.117.972,16 lei inclusiv TVA


19.404.672,92 lei inclusiv TVA

17.202.867,23 lei inclusiv TVA


Durata de realizare a obiectivului: 16 luni

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -  Instituția Prefectului județului Bihor;

  • - Primarul municipiului Oradea;

  • -  Direcția Tehnică;

  • - Direcția Economică;

  • - Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

  • -  Compartimentul Investiții și Avizare Lucrări;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Negrean Daniel Dumitru

Oradea, 24 iunie 2019 Nr. 533


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”