Hotărârea nr. 530/2019

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la faza SF în vederea realizării obiectivului de investiții: Construire Camine Studentesti Corp C1 si Corp C2, in Campusul Universitar al Universitatii din Oradea, Str. Universitătii , nr. 1, Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE pentruaprobareaindicatorilortehnico-economici la faza SF învederearealizăriiobiectivului de investiții: ConstruireCamineStudentesti Corp C1 si Corp C2, in CampusulUniversitar al Universității din Oradea, Str. Universitstii, nr. 1, Oradea

AnalizândRaportul  de  specialitate, înregistrat sub nr.  227207  din  10.06.2019,  prin care

DirecțiaPatrimoniuImobiliar   -    ServiciulTehnicpropuneConsiliului Local    al    municipiului Oradea

aprobareaindicatorilortehnico - economicipentrurealizareaobiectivului de investiții “ConstruireCamineStudentesti Corp C1 si Corp C2, in CampusulUniversitar al Universitatii din Oradea”,

În conformitate cu HCL 605 din 28 iunie 2018 prin care s-a aprobatMasterplanulCampusuluiUniversitarIntegrat din Oradea

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

Înbaza art. 36 alin. (2)lit. b), lit. d), alin (4) lit d)alin. (6)lit. a), pct. 1 și ale 45 alin. (2)din Legeaadministrațieipublice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobăurmătoriiindicatoriitehnico - economici la faza SF - variantanr. 2 pentruobiectivul de investiții: “ConstruireCamineStudentesti Corp C1 si Corp C2, in CampusulUniversitar al Universitatii din Oradea”.

Caracteristiciprincipaleșiindicatoritehnico-economiciaiobiectivului:

Ordonator principal de credite:

PrimarulMunicipiului Oradea

Investitor:

Municipiul Oradea

Beneficiar:

Universitatea din Oradea, str.Universitătii nr.1

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI - Varianta 2

Valoareatotală a investiției:

25.556.900,68 lei fără TVA

Din care C+M:

19.385.003,46 lei fără TVA

Durata de realizareainvestiției:

24 luni

Eșalonareainvestiției:

Anul 1:

12.923.335,64 lei fără TVA

Anul 2:

6.461.667,82 lei fără TVA

Art. 2. Finanțarea obiectivului de lucrări se va realiza din bugetul local al Municipiului Oradea.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează DirecțiaPatrimoniuImobiliar.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •    Instituția Prefectului Județului Bihor

  • •   Primarul Municipiului Oradea

  • •    DirecțiaPatrimoniuImobiliar

  • •   Direcția Economică

  • •   Universitatea din Oradea

  • •   Se afișează pe pagina web a municipiului Oradea

    Oradea, 13 iunie 2019 Nr. 530


    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ChianăLaurențiuAlin


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fostadoptată cu unanimitate devoturi „pentru”