Hotărârea nr. 529/2019

privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere în creşă pentru copiii care frecventează Creşe - Oradea în anul şcolar 2019-2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privindaprobareacostuluimediu lunar de întreținereîncreșăpentrucopiiicare frecventeazăCreșe -Oradea înanulșcolar 2019-2020

AnalizândRaportul de specialitate înregistrat cu nr. 227032 din 10.06.2019, întocmit de către Direcția Juridică din cadrul Primăriei Municipiului Oradea, la solicitarea Direcției de Asistență Socială Oradea nr. 16018 din data de 05.06.2019, prin care propune Consiliului Local al Municipiului Oradea,aprobareacostuluimediu lunar de întreținerepentrucopiiicare frecventeazăCreșe - Oradea înanulșcolar 2019-2020,

Ținândseama de Legeanr. 263/2007 privindînființarea, organizareașifuncționareacreșelor, actualizată, de HG. nr. 1.252/2012 pentruaprobareaMetodologiei de organizareșifuncționare a creșelorși a altorunități de educațietimpurieantepreșcolarăși de H.G. nr. 904 / 2014 pentrustabilirealimitelorminime de cheltuieliaferentedrepturilorprevăzute de art.129 alin. (1) dinLegeanr. 272/2004 privindprotecțiașipromovareadrepturilorcopilului ,

Văzândproiectul de hotărâreșiavizulComisiei de specialitate a Consiliului Local,

Înbaza art.36 alin.(2), lit.d), alin.(6) lit a) pct. 1, si art.45 alin.(2) dinLegea nr.215/2001 a administratieipublice locale, cu modificarilesicompletarileulterioare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărăște:

Art.l.Se aprobăcostulmediu lunar de întreținereîncreșăpentrucopiii care frecventeazăCreșe -Oradeaînanulșcolar 2019-2020 , încuantum de 1427 lei/copil/lună .

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezenteihotărâri se încredințeazăDirecția de AsistențăSocialăOradea . Art.3.Prezentahotărâre se comunică cu:

  • •  Primarulmunicipiului Oradea

  • •   InstituțiaPrefectuluiJudețului Bihor

  • •  DirecțiaEconomică a PrimărieiMunicipiului Oradea

  • •  Direcția de AsistențăSocială Oradea

  • •   Se publicăînMonitorulOficial al județului Bihor șipe site-ulwww.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 13 iunie 2019 Nr. 529


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru”, 8 voturi„împotrivă”