Hotărârea nr. 528/2019

pentru aprobarea documentației cadastrale a imobilului, cu suprafața de 343 mp, reprezentând teren public situat în zona străzii Aleea Gojdu nr. 2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea documentației cadastrale a imobilului, cu suprafața de 343 mp, reprezentând teren public situat în zona străzii Aleea Gojdu nr. 2

Analizând Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 228423 din 11.06.2019, prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri, propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea documentației cadastrale a imobilului - teren, în suprafață de 343 mp, situat în zona str. Aleea Gojdu nr. 2.

Având în vedere că prin documentația cadastrală anexată la prezenta Hotărâre se delimitează terenul necadastrat, situat în zona malului stâng al Crișului Repede, în aproprierea podului pietonal.

Văzând că potrivit CF nr. 170450 - Oradea terenul luat în studiu, identificat cu nr. top. 1969/1 este înscris în proprietatea publică a Municipiului Oradea.

Luând în considerare că prin Certificatul de urbanism nr. 1062 din 01.03.2019 și prin Avizul de Oportunitate nr. 289 din 31.02.2019, Instrituția Arhitectului Șef studiază terenul cu nr. top 1969/1 - proprietate publică a Municipiului Oradea, în vederea mobilării urbane prin construirea unei extinderi la restaurantul existent în apropiere cu sala consumație.

Ținând seama de Procesul verbal de vecinătate semnat de proprietarii, tabulari și extratabulari, în vederea recunoașterii și stabilirii limitelor și vecinătățiilor imobilului teren - în suprafață de 343 mp;

În baza prevederilor art. 27 al Legii nr. 7 din 1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată și actualizată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit. „a” și ale art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

Consiliul Local al Municipiului Oradea

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă constituirea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 343 mp, după cum urmează:

Nr. cad. nou constituit

Suprafața (mp.)

Nr. CF în care este înscris nr. topo

Nr. topo. din care se constituie nr. cadastral

Suprafața înscrisă în CF

(mp.)

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo (mp.)

M e n ț i u n i

343

170450 - Oradea

1969/4

128.985

343

Teren-

proprietate publică a

Municipiului Oradea

Art.2. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară, prin deschiderea unei noi coli de Carte funciară

pentru imobilul, în suprafață de 343 mp, identificat la art. 1 din prezenta Hotărâre, reprezentând teren - proprietate publică a Municipiului Oradea.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar

Art.4. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului - Județul Bihor

  • •   Primarul Municipiului Oradea

  • •   PMO - Instituția Arhitectului șef

  • •   PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar

  • •   Serviciul Terenuri

  • •   PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Cadastru

  • •   PMO - Direcția Economică - Serviciul Evidența Patrimoniu, Delegări Gestiune;

  • •   O.C.P.I. Bihor.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 13 iunie 2019                                                  CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 528                                                                 SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”