Hotărârea nr. 527/2019

pentru aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere, încheiate în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 247 din 04.04.2014, care au ca obiect închirierea de teren, aparținând domeniului public al Municipiului Oradea, cu destinația de amplasamente pentru 10 pachete de panouri publicitare

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

pentru aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere, încheiate în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 247 din 04.04.2014, care au ca obiect închirierea de teren, aparținând domeniului public al Municipiului Oradea, cu destinația de amplasamente pentru 10 pachete de panouri publicitare

Analizând Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 228054 din 10.06.2019, prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea prelungirii contractelor de închiriere, încheiate în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea, nr.247 din 04.04.2014, ce au ca obiect închirierea de teren aparținând domeniului public al Municipiului Oradea, având destinația de amplasamente pentru 10 pachete de panouri publicitare.

Având în vedere faptul că durata contractelor de închiriere expiră la data de 31.07.2019, respectiv la data de 31.05.2020.

În vederea reanalizării tuturor amplasamentelor din prisma noului Regulament de organizare și desfășurare a activității de publicitate, reclamă și afișaj în Municipiul Oradea,aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 962/2017 și completat prin HCL nr. 557/2018, respectiv pentru organizarea următoarei sesiuni de licitație în vederea atribuirii tuturor pachetelor de panouri publicitare, într-o singură sesiune.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

Având în vedere adresa raspuns nr.142060 din 28.05.2019 înaintată de Instituția Arhitectului Șef.

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit. „b” și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e

Art. 1. Se aprobă prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect închirierea de teren aparținând domeniului public al Municipiului Oradea, având destinația de amplasamente pentru cele 10 pachete de panouri publicitare, până la 31.12.2020, pentru agenții economici care semnează în acest sens actul adițional la contract.

Art. 2. Se aprobă ca, în situația în care chiriașii nu semnează actul adițional pentru prelungirea duratei de închiriere, aceștia să elibereze amplasamentele în termenul ce va fi stabilit de notificarea emisă prin grija Direcției Patrimoniu Imobiliar-Serviciul Terenuri.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art. 4. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • -    Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • -   Primarul Municipiului Oradea;

  • -   PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Terenuri;

  • -   PMO - Instituția Arhitectului Șef;

  • -   agenții economici - chiriași ai amplasamentelor pentru panouri publicitare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ChianăLaurențiuAlin

Oradea, 13 iunie 2019                                            CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 527                                                           SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fostadoptată cu22voturi „pentru”, 4 voturi „abținere”