Hotărârea nr. 524/2019

pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 53.116 mp, reprezentând teren, situat în mun. Oradea, în zona străzii Petre Carp, respectiv pentru înscrierea acestei suprafeţe în proprietatea privată a Municipiului Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 53.116 mp, reprezentând teren, situat în mun. Oradea, în zona străzii Petre Carp,

respectiv pentru înscrierea acestei suprafețe în proprietatea privată a Municipiului Oradea

Analizând Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 230925 din 12.06.2019, prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, având suprafața de 53.116 mp, reprezentând teren situat în mun. Oradea, în zona str. Petre Carp, respectiv pentru înscrierea acestei suprafețe în proprietatea privată a Municipiului Oradea.

Având în vedere că, imobilul luat în studiu reprezintă teren liber și se află în zona industrială a orașului, în vecinătatea Parcului Industrial Eurobusiness Oradea I.

Văzând că după încheierea procedurii de reconstituire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor în temeiul Legii nr. 165/2003, o parte din terenurile transmise Comisiei Locale de aplicare a Legii Fondului Funciar au rămas la dispoziția acesteia,

În vederea administrării și a punerii în valoare eficientă a acestui teren,în conformitate cu funcțiunile existente în zona parcului industrial, respectiv de comerț servicii și industrie nepoluantă, se impune reglementarea situației juridice a acestuia.

Ținând cont de prevederile Art. 31 al. (2) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată și actualizată, - "Terenurile neatribuite, rămase la dispoziția comisiei, vor trece în domeniul privat al comunei, orașului sau al municipiului."

Având în vedere prevederile Legii nr. 7 din 1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36, alin. (2), lit. c), alin. (5) lit. „b” și art. 45 alin. (3) a Legii nr. 215 din 2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

Consiliul Local al Municipiului Oradea

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă înscrierea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a suprafețelor de teren, identificate cu nr. topo, după cum urmează:

  • •   15.959 mp identificată cu nr. top 4180, înscris în CF 1699 - Oradea;

  • •   1.511 mp identificată cu nr. top 4179/3, înscris în CF 1699 - Oradea;

  • •    8.495 mp identificată cu nr. top 4179/2, înscris în CF 1699 - Oradea;

  • •    5.719 mp identificată cu nr. top 4179/1, înscris în CF 204075 - Oradea;

  • •  475 mp identificată cu nr. top 4178, înscris în CF 204051 - Oradea;

  • •  6.492 mp identificată cu nr. top 4177,  înscris în CF 204050 - Oradea;

  • •  7.264 mp identificată cu nr. top 4176,  înscris în CF 204049 - Oradea;

  • •   2.842 mp identificată cu nr. top 4261,  înscris în CF 2 - Episcopia Bihor;

  • •   4.359 mp din totalul de 25.717 mp, identificată cu nr. top 4174, înscris în CF 2 - Episcopia

Bihor.

Art.2.Se aprobăPlanul de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 53.116 mp, astfel:

Nr. topo din care se constituie nr. cadastral

Suprapunere peste Parcela (1:10.000)

Nr.CF în care este înscris nr. topo

Suprafața nr. topo. -mp-

Suprafața ce se constituie în nr. cadastral -mp-

Observații reprezintă

Nr. top 4180

Nr. top 4179/3

Nr. top 4179/2

A 2772

DE 2771

DE 2766

A 2769

CC 2770

CF 1699-Oradea

15.959

1.511

8.495

15.959

1.511

8.495

Teren

- proprietateprivată a Municipiului Oradea

Nr. top 4179/1

CF 204075 - Oradea

5.719

5.719

Nr. top 4178

CF 204051 - Oradea

475

475

Nr. top 4177

CF 204050 - Oradea

6.492

6.492

Nr. top 4176

CF 204049 - Oradea

7.264

7.264

Nr. top 4261

CF      2 - Episcopia Bihor

2.842

2.842

Nr. top 4174

CF      2 - Episcopia Bihor

25.717

4.359

53.116

Art.3.Se aprobă înscrierea în evidențele de Publicitate Imobiliară, prin deschiderea unei coli de Carte Funciară pentru nr. cadastral constituit conform Planului de amplasament și delimitare a imobilului, astfel cum a fost aprobat la art. 2 din prezenta Hotărâre, în proprietate privată a Municipiului Oradea.

Art.4.Se aprobă completarea evidențelor contabile de patrimoniu ale Municipiului Oradea, corespunzător cu prevederile din prezenta Hotărâre.

Art.5. Orice dispoziții contrare prezentei hotărâri, se abrogă.

Art.6. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

o  InstituțiaPrefectului - Județul Bihor;

o  Primarul Municipiului Oradea;

o PMO - Direcția Juridică - Comisia de Aplicare a Legii Fondului Funciar;

o PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar (DPl)

o Serviciul Terenuri;

o PMO - DPI - Serviciul Cadastru;

o PMO - Direcția Economică - Serviciul Ev. Patrimoniu, Delegare Gestiune;

o Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ChianăLaurențiuAlin

Oradea, 13 iunie 2019 Nr. 524


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fostadoptată cu unanimitate devoturi „pentru”