Hotărârea nr. 522/2019

privind aprobarea completării Listei spaţiilor având destinaţia de cabinete medicale sau activităţi conexe actului medical aflate în proprietatea Municipiului Oradea, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 600/2008, ce pot fii supuse vânzării conform O.U.G. nr. 68 din 2008, respectiv pentru vânzarea spațiului cu destinația de cabinet medical situat în str. T. Vladimirescu nr. 8, cabinetul 9

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea completării Listei spațiilor având destinația de cabinete medicale

sau activități conexe actului medical aflate în proprietatea Municipiului Oradea, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 600/2008, ce pot fii supuse vânzării conform O.U.G. nr. 68 din 2008, respectiv pentru vânzarea spațiului cu destinația de cabinet medical situat în

str. T. Vladimirescu nr. 8, cabinetul 9

Analizând Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 226160 din 07.06.2019, prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Locuințe, Spații Comerciale, propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea completării Listei spațiilor având destinația de cabinete medicale sau activități conexe actului medical aflate în proprietatea Municipiului Oradea, ce pot fii supuse vânzării conform O.U.G. nr. 68/2008.

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 600/2008 prin care s-au stabilit unele măsuri pentru punerea în aplicare a O.U.G nr. 68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical.

Luând în considerare faptul că în imobilul situat în mun. Oradea, str. T. Vladimirescu nr. 8, mai există un spațiu cu destinația de cabinet medical care ar putea fi vândut prin licitație publică.

Având în vedere prevederile Cap. III, Art. 18, alin. (1) din O.U.G. nr. 68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical: Spațiile medicale nevândute în conformitate cu prevederile cap. II, altele decât cele aflate în situația menționată la art. 3 alin. (4), se pot vinde prin licitație publică cu strigare."

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin (5) lit. b), art. 45 alin. (3) și art.123 alin. (1) și (2), din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

Consiliul Local al Municipiului Oradea

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă completarea Listei spațiilor având destinația de cabinete medicale sau activități conexe actului medical aflate în proprietatea Municipiului Oradea, aprobată prin H.C.L nr. 600/2008, ce pot fii supuse vânzării conform O.U.G nr. 68/2008, respectiv valorificarea prin vânzare a spațiului cu destinația de cabinet medical, descris mai jos;___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Art. 3.Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • - Primarul Municipiului Oradea;

  • - PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Locuințe, Spații Comerciale;

  • - PMO - Direcția Economică;

  • - Comisia pentru vânzarea spațiilor având destinația de cabinete medicale.


Nr.

CABINET MEDICAL

IDENTIFICARE

MOD DE VALORIFICARE

1.

STR. T. VLADIMIRESCU NR. 8

Cabinetul 9

CF. 155743-C1-U9 (S.C - 58,98 mp, S.U- 44,04 mp)

Vânzare prin LICITAȚIE PUBLICĂ conform O.U.G nr.

68/2008

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar și Comisia pentru vânzarea spațiilor având destinația de cabinete medicale.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 13 iunie 2019

CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 522

SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu 25 de voturi „pentru” și 1 vot „abținere”