Hotărârea nr. 52/2019

pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 860/2018 referitoare la Regulamentul privind stabilirea criteriilor de identificare a clădirilor neîntreținute de pe raza mun. Oradea, în vederea aplicării prevederilor Codului Fiscal privind cotele majorate de impozit ale acestor clădiri.

This file has been cleaned of potențial threats.

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

7d415d878a38e936ca9e5e4dd843b0403c61959011a9be4d81f0290d60c67f8c

To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru modificarea si completarea Hotararii de Consiliu Local nr. 860 din 2018 referitoare la Regulamentul privind stabilirea criteriilor de identificare a cladirilor neintretinute de pe raza municipiului Oradea, in vederea aplicarii prevederilor Codului Fiscal privind cotele majorate de impozit ale acestor cladiri

Analizând raportul de specialitate înregistrat sub numărul 22613 din 25.01.2019, prin care Instituția Arhitectului Șef propune Consiliului Local al municipiului Oradea modificarea si completarea Hotararii de Consiliu Local nr. 1063/2017 referitoare la Regulamentul privind stabilirea criteriilor de identificare a cladirilor neintretinute de pe raza municipiului Oradea, in vederea aplicarii prevederilor Codului Fiscal privind cotele majorate de impozit ale acestor cladiri, conceput astfel incat sa structureze premizele realizarii lucrarilor de reabilitare a cladirilor de pe raza municipiului Oradea,

Luând in considerare urmatoarele prevederi legale :

 • -   COD CIVIL - titlul II - Proprietatea privata

 • -   Legea 50/1991 republicata privind autorizarea executarii constructiilor și unele masuri pentru realizarea locuintelor - cu toate modificarile și completarile ulterioare - cap. I

 • -   Ordinul MLPTL 839 din17 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile și completarile ulterioare - cap.II

 • -   Legea 10/1995 privind calitatea în constructii cu completarile si modificarile ulterioare - sectiunile 5 si 6

 • -   Legea 422/2001 republicata privind protejarea monumentelor istorice- cu toate modificarile și

completarile ulterioare - art. 36 si art. 45

 • -   Legea 114/ 1996 republicata a locuintei cu modificarile și completarile ulterioare - art. 28

 • -   Legea 230/2007 privind organizarea și functionarea asociatiilor de proprietari cu modificarile și

completarile ulterioare

 • -   Legea nr. 227/2015 privind NOUL Cod fiscal - art. 489

 • -   Legea 215 /2001 - Legea administratiei publice locale republicata,actualizata.

 • -   Legea nr. 153/2011 privind masuri de crestere a calitatii ambiental-arhitecturale a cladirilor cu completarile si modificarile ulterioare - cap. I

 • -   HG nr. 1/2016 - pentru aprobarea normelor metodologice a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, -pct. 168

Ținand cont de faptul ca scopul principal al regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015 care a fost ulterior modificat si completat prin HCL nr. 503/2017, respectiv prin HCL nr. 1063/2017, este reabilitarea fondului construit. Avand in vedere ca acest regulament se aplica din 2016, producand efecte diverse, iar autorii acestuia nu au avut cum sa prevada toate cazurile posibile de la inceput, precum si dorinta administratiei locale de a veni in intampinarea cetatenilor , acest regulament se completeaza pe masura ce se identifica solutiile oportune.

In urma problemelor identificate pe subiectul soluționării contestațiilor si, de asemenea pentru corelarea acestei măsuri cu celelalte programe si proiecte derulate de primăria Oradea, se propun modificări referitoare la:

 • - renunțarea la solicitarea de a înscrie în Cartea Funciară a declarației pe proprie răspundere privind participarea proprietarului la lucrările de reabilitare, așa cum este specificată la art. 17A1, lit. b), deoarece reprezentanții OCPI susțin că această mențiune nu face subiectul înregistrărilor în CF;

 • - completarea cu regimul de înălțime al clădirii, în situația prevăzută la art. 17A1  , deoarece, în alte

situații nu poate fi departajata partea de anvelopa care ar reveni respectivului proprietar, parte din proprietatea comuna;

- completarea cazurilor în care poate fi aplicata măsura suspendării supraimpozitarii, tinand cont de prevederile legii nr. 50/1991, actualizată, precum și de programele și proiectele pe care le implementează primăria Oradea.

Având în vedere:

 • •    Necesitatea gestionarii eficiente a patrimoniului construit,

 • •   necesitatea punerii in siguranta a domeniului public

 • •   Cresterea atractivitatii turistice și investitionale

 • •   ridicarea constiintei civice a cetatenilor care detin proprietati in cladiri aflate intr-o stare de degradare accentuata,

 • •   necesitatea diminuarii numarului de contestații sau litigii

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate al Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b) lit. d), alin. (4) lit. c) alin. (6) lit. a) pct. 10 si ale art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă completarea si modificarea Hotararii de Consiliu Local nr. 860 / 2018 referitoare la Regulamentul privind stabilirea criteriilor de identificare a cladirilor neintretinute de pe raza municipiului Oradea, in vederea aplicarii prevederilor Codului Fiscal privind cotele majorate de impozit ale acestor cladiri cu prevederile mai sus-mentionate, conform anexei.

Art.2. Se suspenda masura de supraimpozitare pentru cladirile cuprinse in programele/proiectele pe care le implementeaza primaria Oradea, conform listelor anexe la Regulament, deci in consecinta se va suspenda si aplicabilitatea HCL care vizeaza aceste imobile.

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Politia Locala, Institutia Arhitectului Sef Directia Economica si Direcția Patrimoniului Imobiliar.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -     Primarul Municipiului Oradea.

 • -     Instituția Prefectului județului Bihor

 • -      Institutia Arhitectului Sef

 • -     Directia Economica

 • -     Directia Juridica

 • -     Directia Patrimoniului Imobiliar

 • -     Politia Locala Oradea

 • -      Ordinul Arhitectilor - filiala Bihor, prin grija Instituției Arhitectului Șef

 • -     Fundatia pentru protejarea monumentelor istorice Bihor, prin grija Instituției Arhitectului Șef

 • -     Directia Judeteana pentru Cultura si Patrimoniu National Bihor, prin grija Instituției Arhitectului Șef

 • -     Se publică în M.O. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Felea Adrian Ioan

Oradea, 30 ianuarie 2019

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Nr. 52

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 52/2019

Regulament privind stabilirea criteriilor de identificare a clădirilor neîntreținute de pe raza municipiului Oradea, în vederea aplicării prevederilor Codului Fiscal privind cotele majorate de impozit al acestor clădiri

CAP.1. GENERALITATI

ART.1. OBIECTIVUL PRINCIPAL AL PREZENTULUI REGULAMENT il constituie ASIGURAREA PUNERII IN

VALOARE SI IN SIGURANȚA A FONDULUI CONSTRUIT prin atingerea urmatoarelortinte:

 • •   gestionarea eficienta a patrimoniului construit

 • •  punerea in siguranta a domeniului public

 • •   crestereaatractivitatii turistice șiinvestitionale

 • •   ridicarea constiintei civice a cetatenilorcare detinproprietati in cladiri clasificate LMI sau in zone construite protejate clasificate LMI

 • •   clarificarea unor situații juridice in care se regasesc proprietarii de buna credinta care din proprie initiativa doresc reabilitarea cladirilor

 • •   mobilizarea/atragerea de resurse financiare pentru realizarea lucrărilor de reabilitare

ART.2. OBIECTUL REGULAMENTULUI il constituie elaborarea cadrului legal local privind conditiilede impunere a supraimpozitarii pe cladirileneintretinute de pe raza municipiului Oradea.

ART.3. CADRUL LEGAL

 • - COD CIVIL

 • - Legea 50/1991 republicata privind autorizarea executaniconstructiilorși unele masuri pentru realizarea locuințelor

 • - cu toate modificarileșicompletarile ulterioare

 • - Ordinul MLPTL 839 din17 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991 privind autorizarea executanilucrarilor de constructii, republicata, cu modificarileșicompletarile ulterioare

 • - Legea 10/1995 privind calitatea în constructii cu completarile si modificarile ulterioare

 • - Legea 422/2001republicata privind protejarea monumentelor istorice- cu toate modificarileșicompletarile ulterioare

 • - Legea 350/2001actualizata privind amenajarea teritoriului și urbanismul

 • - Legea 114/ 1996republicata a locuintei cu modificarileșicompletarile ulterioare

-Legea 230/2007privind organizarea șifunctionareaasociatiilor de proprietari cu modificarileșicompletarile ulterioare

 • - Legea nr. 227/2015 privind NOUL Cod fiscal, cu modificările și completările ulterioare

 • - Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

 • - Hotărârea Consiliului Local nr. 366/2009 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a procedurii de instituire a taxelor speciale și a domeniilor în care se pot institui

 • - Legea 215/2001 - Legea administratiei publice localerepublicata,actualizata.

 • - Legeea nr. 153/2011 privind masuri de crestere a calitatii ambiental-arhitecturale a cladirilor cu completarile si modificarile ulterioare

ART.4. DEFINITII - Termenii utilizati în cuprinsul prezentului regulament au urmatorulinteles:

 • -  ANVELOPA CLĂDIRII - totalitateasuprafetelorelementelor de constructieperimetrale, care delimiteazavolumul interior al uneicladiri, de mediul exterior sau de spatiineincalzite din exteriorulcladirii.

 • - CLĂDIRE/CONDOMINIU - proprietatea imobiliara formata din proprietati individuale, definite apartamente, spatii cu alta destinatiedecat aceea de locuinte si proprietatea comuna, indiviza. Poate fi definit condominiusi un tronson cu una sau mai multe scari, din cadrul cladirii, in conditiile in care se poate delimita proprietatea comuna.

 • - COPROPRIETAR -persoana fizica sau juridica, de drept public ori de drept privat, care are in proprietate acel spatiu, respectiv apartament intr-un condominiu

-INTRETINERE CURENTA - set de lucrari în vederea pastrarii în bune conditii, pentru a face sa dureze aspectul și stabilitatea unei constructii, fara afectarea integritatii acesteia

 • - MONUMENT - construcție sau parte de construcție, împreună cu instalațiile, componentele artistice, elementele de mobilare interioară sau exterioară care fac parte integrantă din acestea, precum și lucrări artistice comemorative, funerare, de for public, împreună cu terenul aferent delimitat topografic, care constituie mărturii cultural-istorice semnificative din punct de vedere arhitectural, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, științific sau tehnic;

 • - NOTA TEHNICA DE CONSTATARE - document intocmit de reprezentantii Poliției Locale a Municipiului Oradea și avizat de reprezentanții Institutiei Arhitectului Sef, care consta in evaluarea vizuala a starii tehnice a elementelor cladirii, prin care se stabilesteincadrareacladirii in una dintre cele 4 categorii: foarte buna, buna, satisfacatoare si nesatisfacatoare;

 • - FIȘA DE EVALUARE - document întocmit de reprezentanții Poliției Locale care va conține: elemente de identificare a imobilului, numărul și data întocmirii Notei tehnice de constatare, punctajul stabilit și starea tehnică, numele și prenumele proprietarilor, observații privitoare la existența unor autorizații de construire;

 • - SOMAȚIA - documentul întocmit de reprezentanțiiPoliției Locale și avizat de reprezentanțiiInstituției Arhitectului Șef, transmis imediat după avizarea notei tehnice, prin care proprietarului clădirii/unității individuale din clădirea neîngrijită, i se aduce la cunoștință că are obligația de a efectua lucrările care se impun, în caz contrar, începând de la data de 1 ianuarie a anului următor i se va majora impozitul pe clădire, la nivelul cotei de majorare stabilită de Consiliul Local al municipiului Oradea;

 • - ADRESA DE CONSTATARE- document prevăzut de pct. 168 lit. g), Titlul IX din HG nr. 1/2016, întocmit de reprezentanțiiPoliției Locale, vizat de reprezentanțiiInstituției Arhitectului Șef, în care va fi consemnată menținerea clădirii pentru care s-a întocmit fișa de evaluare și Nota tehnică de constatare în categoria celor neîngrijite. În această adresă de constatare vor fi menționațiși proprietarii vizați de măsura supraimpozitării.

 • - PROPRIETARI- persoane fizice și juridice de drept public sau privat care dețin în posesie clădiri;

 • - RECONVERSIE URBANA - proces ce se aplica unui ansamblu urban in scopul revitalizarii lui, urmarindu-se modernizarea acestuia prin introducerea de alte noi functiuni ;

 • - REPARATII CAPITALE - inlocuirea sau refacerea partiala sau completa a unor elemente principale ale constructiei

 • - REPARATII CURENTE - ansamblu de operatii efectuate asupra unei constructii în vederea mentinerii sau readucerii în stare de normala de functionare , fara afectarea stabilitatiișiintegritatii acesteia

-REABILITARE-orice fel de lucrari de interventii necesare pentru imbunatatirea performantelor de siguranta si exploatare aconstructiilor existente inclusive a instalatiilor aferente, in scopul prelungirii duratei de exploatare prin aducerea acestora la nivelul cerinteloresentiale de calitate prevazute de lege

 • - TAXĂ DE REABILITARE A CLĂDIRILOR NEÎNTREȚINUTE - taxă specială instituită de Consiliul Local, individual pentru fiecare proprietar din imobilele neîntreținute, pentru care Municipiul Oradea preia sarcina reabilitării fațadei

 • - TRONSON DE CLADIRE - parte dintr-o cladire, separata prin rost, avandaceleasi caracteristici constructive;

 • - SERVICIU PUBLIC - structura de organizare prin care se derulează o activitate de interes public, contraprestația taxei speciale, activitate asumată de autoritatea publică (Municipiul Oradea preia sarcina reabilitării fațadei în schimbul taxei de reabilitare a fațadei)

 • - UTILITATE PUBLICĂ - în interesul prezentului regulament,siguranța cetățenilor și aspectul exterior al patrimoniului imobiliar din Municipiul Oradea.

CAP.2 DOMENIU TERITORIAL DE APLICABILITATE

ART. 5. Prezentul regulament se aplica tuturor clădirilor neîngrijite din Municipiul Oradea, dar cu prioritate clădirilor:

 • a)  -monumente istorice clasate sau situate in zone construite protejate clasificate pe Lista Monumentelor Istoriceaprobate de Ministerul Culturii si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei- Anexa nr.1

 • b) - amplasate pe urmatoarele artere principale : Bulevardul Dacia, Bulevardul Decebal, Bulevardul Stefan Cel Mare, Calea Aradului, Calea Armatei Romane, Calea Borsului, Calea Clujului, Calea Maresal Alex. Averescu, Dimitrie Cantemir, Matei Corvin, Nufarului, Transilvaniei, Tudor Vladimirescu.

 • c)  - situate pe toate platformele / siturile industriale, de prestari servicii sau agrozootehnice (existente sau in reconversie pe baza documentatiilor de urbanism aprobate)

CAP.3. PREVEDERI SPECIFICE

ART.6. Proprietarii cladirilor, persoane fizice sau juridice, sunt obligati, conform reglementarilor legale in vigoare, sa asigure starea tehnica corespunzatoare a acestora, prin efectuarea lucrarilor de consolidare, restaurare, reparatii curente si de intretinere.

ART.7. Starea tehnica corespunzatoare/necorespunzătoare este stabilita de catrereprezentantii municipiului Oradea, în urma întocmirii “Notei tehnice de constatare a cladirilor civile” - model prezentat in Anexa nr. 2a, respectiv a “Notei tehnice de constatare a cladirilorindustriale si agrozootehnice” - model prezentat in Anexa nr. 2b.

ART.8. Se stabilesteurmatoarea clasificare a cladirilor care intra sub incidenta acestui regulament, in raport cu starea tehnica a cladirii, atestată pe baza Notei tehnice de constatare:

 • a. cladiri cu stare tehnica a cladirii buna sau foarte buna - stare corespunzătoare

 • b. cladiri cu cu stare tehnica a cladiriisatisfacatoare - stare corespunzătoare

 • c. cladiri cu cu stare tehnica a cladiriinesatisfacatoare - stare necorespunzătoare

CAP. 4. PROCEDURA DE LUCRU PENTRU IDENTIFICAREA CLĂDIRILOR NEÎNGRIJITE

ART.9. Identificarea clădirilor neîngrijite cu stare tehnică nesatisfacatoare se va face în urma verificărilor și constatărilor pe teren prin completarea Notei tehnice de constatare a stării cladirilor.

ART.10. Nota tehnică de constatare a stării clădirilor se întocmește de către reprezentanțiiPoliției Locale a Municipiului Oradea în urma sesizărilor transmise de cetățeni, de instituții abilitate (Institutia Arhitectului Sef, Administratia Imobiliara Oradea, DirecțiaJudețeană de Cultură, Inspectoratul Teritorial în Construcții etc.) sau la autosesizare.

ART.10A1.Proprietarii din clădirile pentru care s-a întocmit Nota tehnică de constatare a stării tehnice a imobilelor, în urma căreia s-a stabilit că prezintă o stare nesatisfăcătoare, vor fi somați ca până la data de 30 noiembrie anul în curs să ia măsurile care se impun pentru efectuarea lucrărilor de întreținere/îngrijire necesare.

ART.10A2.Dacă proprietarii somați au efectuat lucrările necesare, vor încunoștințaPoliția Locală Oradea despre finalizarea lucrărilor. Lucrările efectuate în baza unei autorizații de construire se vor considera finalizate dacă s-au realizat toate elementele prevăzute în autorizația de construire și dacă s-a efectuat recepția la terminarea lucrărilor, conform prevederilor art. 37 alin. (2) din Legea nr. 50/1991, întocmindu-se un proces-verbal de recepție semnat și de reprezentantul Primăriei Oradea. În cazul lucrărilor efectuate în baza unei autorizații de construire, procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor are semnificația procesului-verbal de conformitate prevăzut de pct. 168 lit. f) din HG nr. 1/2016.

Autorizatiile de construire care se vor emite avand ca scop reabilitarea cladirilor, vor avea stabilita o durata de executie a lucrarilor cuprinsa intre 12 si 24 luni, in functie de complexitatea lucrarilor autorizate. Complexitatea lucrarilor se evalueaza de catre Serviciul Autorizari din cadrul Institutiei Arhitectului Seftinand cont de suprafatafatadelor, regimul de inaltime, categoriile de lucrari de construire necesare, varietatea decoratiunilor etc. In situatiile bine justificate in care titularul autorizatiei de construire nu a putut sa se incadreze in durata de valabilitate a autorizatiei de construire si solicita prelungirea acesteia, aceasta se va prelungi cu termenul prevazut de lege, doar in situatia in care lucrarile de construire au fost incepute efectiv in perioada de 1 an de zile de la emiterea autorizatiei de construire.

Pentru lucrările care, conform art. 11 din Legea nr. 50/1991 se pot executa fără autorizație de construire, reprezentantii Politiei Locale, în urma înștiințării transmise de proprietari privind finalizarea lucrărilor, vor intocmi o nouă notă tehnică de constatare a stării tehnice a imobilului, conform modelului prevăzut în Anexei nr. 2 la HCL nr. 840/2015, iar dacă încadrarea stabilește tot o stare tehnică nesatisfăcătoare, se va aplica măsura supraimpozitării. Nota tehnică de constatare a stării tehnice a imobilului ține locul procesului-verbal de conformitate prevăzut de art. 168 lit. f) din HG nr. 1/2016.

Notificările/înștiințările privind măsurile de remediere luate, depuse la Primăria Oradea, se vor transmite Poliției Locale.

ART.10A3.În urmatoarele situatii , mai jos enumerate, măsura supraimpozitarii se va suspenda, conform condițiilor stipulate, pentru fiecare dintre situatii:

 • 1) In situația în care proprietarul/proprietarii somați au obținut o autorizație de construire, după comunicarea somației, și au anunțat începerea lucrărilor, măsura supraimpozitării se suspendă pe perioada de valabilitate a autorizației de construire cu condiția obținerii procesului-verbal de recepție semnat și de reprezentanții Instituției Arhitectului Șef.

Aceeasi masura se poate aplica in situația în care, prin certificatul de urbanism, nu se impune obținerea autorizației de construire pentru lucrările de reparații la elementele de anvelopa ( finisaje, tâmplării, acoperisuri), beneficiind de excepțiile prevăzute la art. 11al legii nr. 50 din 1991, actualizată, caz în care proprietarul/proprietarii somați trebuie să prezinte, pe lângă cererea de suspendare , următoarele documente:

 • -   Certificatul de urbanism

 • -   Contractul de gestionarea deșeurilor cu o firmă licențiată pe raza municipiului Oradea

 • -   Contractul de lucrări de construcții

 • -   Anuntul de începerea lucrărilor

Măsura supraimpozitarii în acest caz, se suspendă doar pe perioada anului urmator depunerii cererii, cu condiția notificării către primărie despre măsurile de remediere până la 30 noiembrie a anului în care a beneficiat de suspendare.

 • 2)  In situația în care clădirea a cărei proprietar/proprietarii au fost somati, dar cladirea se află în Programul Multianual derulat de către primăria Oradea pentru reabilitare conform legii nr. 153 din 2011, actualizată, cu lucrări de proiectare sau construire în curs de derulare, conform listei anexe nr. 4 care se va actualiza în fiecare an.

 • 3)  In situatia in care clădirea a cărei proprietar/proprietari au fost somați, dar clădirea va fi afectată de lucrări de interes public, conform listei anexe nr. 5 care va fi înaintată de către Direcția de Patrimoniu Imobiliar si care se va actualiza în fiecare an.

ART.10A4. În cazul nerespectării termenului autorizat de finalizare a lucrărilor, respectiv neîncheierea lor cu proces verbal semnat de reprezentatul Arhitectului Șef, impozitul majorat se va recalcula și aplica începând cu 1 ianuarie a anului următor celui în care proprietarului/proprietarilor li s-au adus la cunoștință somațiile, cu respectarea termenului de prescripție de 5 ani în care se pot stabili creanțe fiscale, prevăzut de art. 110 alin. (1) din Codul de procedură fiscală.

ART.10A5. Persoanele prevăzute la art. 10A3, vor fi menționate în anexa la Hotărârea Consiliului Local, cu caracter individual, de majorare a impozitului pe imobilul respectiv, dar sarcina fiscală - impozitul majorat - va deveni exigibilă începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care trebuiau finalizate lucrările și obținută recepția acestora, aceste aspecte fiind menționate în acea hotărâre.

ART.10A6. Pentru imobilele supraimpozitate in anul fiscal 2016 se va parcurge procedura prevazuta in H.G. nr. 1/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare ale Codului Fiscal, ce se va derula in anul 2018, asa cum este ea reglementata de prezentul act administrativ ( in sensul intocmirii Notelor tehnice de constatare, a fiselor de evaluare, a somarii contribuabililor si a comunicarii masurilor de supraimpozitare).

ART.11.

Alin. 1 Somațiile transmise, precum și adresa de constatare întocmită pentru fiecare clădire pentru care sa întocmit Nota tehnică de constatare a stării tehnice a imobilelor, în care se va menționa dacă s-au efectuat sau nu lucrările necesare - finalizate printr-un proces-verbal de recepție însușit de Instituția Arhitectului Șef, sau în cazul celor pentru care nu este obligatorie obținerea unei autorizații de construire, dacă se constată, în urma comunicării de către proprietarii somați a măsurilor de remediere luate, că respectiva clădire prezintă o stare corespunzătoare, după întocmirea unei noi Note tehnice de constatare a stării tehnice a imobilului - precum și informații privind autorizațiile de construire emise, obiectul acestora și perioada de valabilitate (pentru efectuarea de lucrări neîncepute/nefinalizate) se vor transmite Direcției Economice până cel târziu la data de 15 decembrie a fiecărui an.

Alin.2 Directia economica din cadrul Primăriei Municipiului Oradea, va supune aprobarii Consiliului Local proiectele de majorare a impozitelor, individual pentru fiecare cladire in parte.

Procedura de lucru, termenele de comunicare si responsabilitatile pentru aplicarea prezentului regulament se vor stabili prin dispozitia primarului municipiului Oradea.

CAP. 5. STABILIREA COTELOR DE MAJORARE A IMPOZITULUI PE CLĂDIRILE NEÎNTREȚINUTE

ART.12. Nivelul impozitului majorat se stabilește anual prin HotărăreaConsiliului Local de stabilire a impozitelor și taxelor pentru anul următor.

ART.13. În baza prevederilor Codului Fiscal și a Hotărârii Consiliului Local pentru stabilirea impozitelor și taxelor pentru anul următor, în cazul clădirilor stabilite ca fiind neîngrijite se poate aplica majorarea impozitului pe clădiri.

ART.13A1.1Consiliul Local poate institui cote diferențiate de majorare a impozitului pentru cădirile neîntreținute în funcție de criterii: economice, sociale, geografice, precum și de necesitățile bugetare locale

ART.14.Măsura impozitului majorat se aprobă de către Consiliul Local al Municipiului Oradea, individual pentru fiecare clădire / corp de clădire în parte și se aplică tuturor proprietarilor din clădirea / corpul de clădire pentru care s-a întocmit Nota tehnică de constatare, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost adoptată hotărârea.

Măsura impozitului majorat se aprobă de către Consiliul Local al Municipiului Oradea, individual pentru fiecare clădire în parte și se aplică tuturor proprietarilor din imobil începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost adoptată hotărârea.

ART.15. Hotărârea Consiliului Local siDecizia de impunere a impozitului majorat pentru clădirea neîngrijită se transmit proprietarului/proprietarilorcladirii/tronsonului de cladire prin grija Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Oradea, impreuna cu specificarea obligatiei proprietarilor de a notifica administratiei publice locale despre masurile de remediere luate, in caz contrar impozitul majorat se va aplica si in anii fiscali urmatori, la nivelul cotei de majorare stabilita de Consiliul Local al municipiului Oradea.

CAP. 6. REVIZUIREA COTELOR DE MAJORARE A IMPOZITULUI PE CLĂDIRILE NEÎNTREȚINUTE

ART.16. Proprietarii clădirilor neîngrijite au obligația notificării către Primărie a oricăror măsuri de remediere luate; în caz contrar impozitul majorat se aplică automat și în anii fiscali următori la nivelul cotei de majorare stabilită de Consiliul local.

Datapana la care proprietarii clădirilor neîngrijite pot comunicacatrePrimarie despre masurile de remediere luate, va fi 30 noiembrie.

ART.17. În situațiaîn care proprietarii clădirilor neîngrijite comunicăluarea măsurilor de remediere, reprezentanțiiautorității publice locale vor verifica starea tehnică a acesteia prin întocmireauneinoi Note de constatare, pe baza căreia se va stabili păstrarea/sistarea măsurii impozitului majorat.

ART. 17A1. Prin excepție de la prevederile anterioare, pentru clădirile cu regim de inălțime parter,P sau demisol/subsol+parter,D/S+P,în situatia in care partea de fațadă și acoperiș care delimitează fizic o proprietate exclusivă/unitate individuala (apartament, spațiu cu altă destinație) este bine întreținută, acelui proprietar nu i se va aplica supraimpozitarea, conform solicitarii, dacă vor fi îndeplinite cumulative următoarele condiții:

 • 1)  Toate elementele componente ale anvelopei (invelitoare, sistem de canalizare pluviala, cornise, atice, tencuieli, zugrăveli, socluri,ornamente, tamplarii) sunt întreținute și au un aspect îngrijit;

 • 2)  Nu există nici un element component al anvelopei lipsă sau modificat, ca urmare a neglijentei sau determinat de acțiuni antropice (excepție făcând lucrările autorizate în conformitate cu prevederile legiinr. 50 din 1991 cu completările și modificările ulterioare).

 • 3)  Cromatica fatadei este unitară, nefiind în discordanta cu restul clădirii sau față de cromatica inițială.

Pentru situatiile care se încadrează in prevederile de mai sus proprietarii de imobile, în vederea exceptarii de la măsura de supraimpozitare, vor depune înscris o cerere-tip , până cel mai târziu la 30 septembrie a anului în curs, însoțită de următoarele documente:

 • a)  declarație pe proprie răspundere, autentificată notarial prin care se angajează că va participa conform cotei-parti din proprietatea comună care îi revine încondominiu, la reabilitarea fațadelor, acoperișului și a altor părți comune, în toate etapele pe care le presupune aceasta (proiectare,avizare, autorizare, realizare efectivă reabilitare);

Declarația va fi notată în Cartea Funciară, prin grija deținătorului.

 • b) - (extras de Carte Funciară cu declarația de mai sus înscrisă;)Se va elimina

 • c)  Releveul imobilului din care sa reiasa partea / partile de imobil detinuta / detinute in proprietate;

Cererea însoțită de documentele anexa se va analiza de către reprezentanții Poliției Locale care vor efectua fotografii și vor întocmi un referat tehnic prin care se vor confirma condițiile necesare de la pct. 1,2 si 3, contrasemnata si de către reprezentantul Arhitectului Șef.

Cererea impreuna cu referatul tehnic , însoțită de fotografii se va trimite la Direcția Economică până cel mai târziu la data de 30 noiembrie a anului în curs, cu propunerea ca imobilul sa nu fie supraimpozitat, în situația în care se respecta toate condițiile de la pct. 1,2 si 3.

In situațiaîn care pe parcursul derulării lucrărilor de reabilitare , proprietarul care a beneficiat de exceptarea de la supraimpozitare (sau succesorul acestuia- cumpărător, moștenitor etc.) nu respecta declarația pe proprie răspundere de mai sus, se va aplica măsura supraimpozitarii retroactive pe toată perioada pe care a beneficiat de excepție, in condițiile stipulate in prezentulregulament la art. 10*4.

CAP. 7. TAXA DE REABILITARE A CLĂDIRILOR NEÎNTREȚINUTE

ART.18. Coproprietarii clădirilor aflati in indiviziune care doresc reabilitarea clădirii neîntreținute, dar nu au acordul tuturor coproprietarilor, pot opta pentru plata taxei de reabilitare a clădiri neîntreținute și preluarea de către Municipiul Oradea a sarcinii reabilitării clădirii. Coproprietariilor care au achitat integral taxa de reabilitare, li se va aplica o cotă diferențiată, mai mică, de majorare a impozitului pe clădiri.

ART.19. Taxa de reabilitare a clădirilor neîntreținute datorată de coproprietarii clădirilor situate in indiviziune se stabilește la nivelul contravalorii lucrărilor de reabilitare a clădirii aferent cotei de proprietate corespunzătoare fiecărui proprietar.

ART.20. Pentru calculul taxei de reabilitare a clădirii neîntreținute datorate de un coproprietar - persoană fizică sau juridică, acestea trebuie să depună la Primăria Oradea documentele justificative privind cota parte ce le revine din suprafața construită desfășurată a clădirii deținute în coproprietate.

ART.21. Direcția Patrimoniu Imobiliar din cadrul Primăriei Oradea va stabili valoarea lucrărilor de reabilire a clădirii și cota parte din aceste lucrări ce revin coproprietarului care dorește plata taxei de reabilitare și transferul sarcinii de reabilitare a clădirii către Municipiul Oradea.

ART.22. La stabilirea valorii lucrărilor de reabilitare se vor utiliza valori istorice pe mp a lucrărilor de reabilitare a clădirilor, după cum urmează:

 • -   Clădiri cu elemente decorative complexe:                     600 lei/mp fațadă neîntreținută

 • -   Clădiri cu elemente decorative de complexitate medii         500 lei/mp fațadă neîntreținută

 • -   Clădiri cu elemente decorative simple                        350 lei/mp fațadă neîntreținută

ART.23. Coproprietarii care optează pentru plata taxei de reabiltare a clădirilor neîntreținute vor depune o declarație fiscală în acest sens.

ART.24. Termenul de plată a taxei de reabilitare a clădirii neîntreținute este 30 noiembrie a fiecărui an calendaristic.

ART.25. Hotărârea Consiliului Local privind aplicarea cotelor de majorare a impozitului pe clădirile neîntreținute, individuală pentru fiecare clădire în parte, va prevede cotele diferențiate pentru coproprietarii care au optat pentru plata taxei de reabilitare, respectiv cota de majorare pentru ceilalți coproprietari.

ART.26. Taxa de reabilitare a clădirilor neîntreținute va avea următoarele destinații:

 • -   reabilitarea clădirii coproprietarului care a achitat integral taxa de reabilitare

 • -   reabilitarea unor/altor clădiri prioritare din cadrul programului local de reabilitare a clădirilor

ART.27. Sumele achitate cu titlu de taxă de reabilitare se vor restitui la solicitarea proprietarilor in situatia in care decid de comun acord cu ceilalți coproprietari, reabilitarea imobilului înaintea demarării lucrărilor de către Primăria Municipiului Oradea. Restituirea se va face pe baza documentelor care atestă contractarea și demararea lucrărilor de reabilitare.

ART.28. În situația în care Primăria Municipiului Oradea realizează lucrările de reabilitare a clădirii, valoarea taxei de reabilitare se va regulariza pe baza situațiilor finale de lucrări.

ART.29. În cazul transferului dreptului de proprietate, sumele achitate cu titlu de taxă pentru reabilitarea clădirilor neîngrijite nu se restituie vânzătorului, rămânând consemnate în contul imobilului, respectiv a noului proprietar.

ART.29.Primăria Municipiului Oradea va demara reabilitarea clădirilor pentru care coproprietarii au achitat taxa de reabilitare a imobilelor în proporție de 75% din cheltuielile estimate a lucrărilor.

ANEXE:

 • •  Anexa nr. 1 - Lista Monumentelor Istorice aprobate de Ministerul Culturii si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei

 • •  Anexa nr. 2a - Nota de constatare a starii tehnice a cladirilor civile

 • •  Anexa nr. 2b - Nota de constatare a starii tehnice a cladirilor industriale si agrozootehnice

 • •  Anexa nr. 3 - Glosar de termeni

 • •  Anexa nr. 4- Lista clădirilor cuprinse in Programul Multianual pentru reabilitare, a căror lucrări de proiectare sau de construire sunt în curs de derulare

 • •   Anexa nr. 5- Lista clădirilor afectate de lucrări de interes public

Anexa nr. 5 la Regulament aprobat prin HCL 52/2019

Zone si imobile ce urmează a fi afectate de proiecte municipale

(cunoscute de DPI la data de 10.01.2019)

 • 1. PIAȚA AGROALIMENTARĂ CETATE (centru civic)

 • -   toate construcțiile din incintă

 • 2. STRADA PLEVNEI (zona centrală)

partea dreaptă (dinspre str. Tudor Vladimirescu spre pod)

 • 2.1. str. Tudor Vladimirescu nr. 37

 • 2.2. str. Tudor Vladimirescu nr. 39

 • 2.3. str. Plevnei nr. 12

 • 2.4. str. Plevnei nr. 10

 • 2.5. str. Plevnei nr. 8

 • 2.6. str. Plevnei nr. 6

 • 2.7. str. Plevnei nr. 4

 • 2.8. str. Călărașilor nr. 40

partea stângă (dinspre str. Tudor Vladimirescu spre pod)

 • 2.9.     str. Plevnei nr. 15

 • 2.10.  str. Plevnei nr. 13 și 13 A

 • 2.11.  str. Plevnei nr. 11

 • 3. STRADA 1848, lărgire stradă pe 2 benzi,

casele de pe colț cu str. Sucevei, partea dreaptă dinspre M. Kogălniceanu spre Sucevei

 • 3.1. str. Mihai Viteazul nr. 6/ str. 1848

 • 3.2. str. Sucevei nr. 29A

 • 4. pentru PARCĂRI ȘI ACCESE între blocuri din calea Aradului (cartierul Ioșia)

 • -   casele de la adresa

 • 4.1. Fagurelui nr. 3

 • 4.2. Fagurelui nr. 5

 • 4.3. Vlădeasa nr. 27

 • 4.4. Lalelelor nr. 1

 • 4.5. Lalelelor nr. 2

 • 4.6. Lalelelor nr. 4

 • 5. Fosta organizare de șantier, calea Aradului, nr.31 (nr. topo 9700/6)

 • 6. modernizare stradă Gh. Pituț (cartierul Oncea)

afectează construcții

 • 6.1. str. Nordului nr. 7, anexă

 • 6.2. str. Nordului nr. 11, casă de locuit P + M

 • 6.3. str. Nordului nr. 11A, anexă

 • 7. modernizare stradă Dimitrie Anghel (cartierul Oncea) afectează construcția

  • 7.1. str. Dimitrie Anghel nr. 5B,

 • 8. regenerare urbană zona străzii Carpați și Sovata

  • 8.1. str. Lisabonei nr. 17

  • 8.2. str. Lisabonei nr. 25

  • 8.3. str. Lisabonei nr. 27

  • 8.4. str. Lisabonei nr. 29

  • 8.5. str. Lisabonei nr. 29A

  • 8.6. str. Fagului nr. 12

  • 8.7. str. Slatinei nr. 8

  • 8.8. str. Slatinei nr. 6

  • 8.9. garaje din zidărie, strada Lisabonei, cu front la strada Fagului

 • 9. regenerare urbană zona fostei piețe Velența

  • 9.1. str. Grădinarilor nr. 32

  • 9.2. str. Someșului nr. 12C

  • 9.3. str. Someșului nr. 12B

  • 9.4. str. Eftimie Murgu 70

 • 10. modernizare strada Avram lancu

 • 10.1 str.Avram Iancu nr. 1

 • 10.2 str.Avram Iancu nr. 3

 • 10.3 str.Avram Iancu nr. 5

 • 10.4 str.Avram Iancu nr. 7

 • 10.5 str.Avram Iancu nr. 11A

 • 10.6 str.Avram Iancu nr. 13

 • 10.7 str.Avram Iancu nr. 15

 • 10.8 str.Avram Iancu nr. 17

 • 10.9 str. Cuza Voda nr. 28 (colt cu str. A. Iancu)

Anexa 4 la Regulament aprobat prin HCL 52/2019

LISTA IMOBILELOR PROPUSE DE A NU FI AFECTATE DE SUPRAIMPOZITARE

CONFORM PROGRAMULUI MUTIANUAL APROBAT PRIN HCL 710/2017

IMOBILE CU LUCRARI IN CURS DE EXECUTIE

Nr. crt.

Imobil/strada

Nr.adm.

1.

V. Alecsandri

2

2.

V. Alecsandri

3

3.

V. Alecsandri

5

4.

V. Alecsandri

7

5.

V. Alecsandri

9

6.

V. Alecsandri

11

7.

V. Alecsandri

17

8.

V. Alecsandri

19

9.

Piata Regele Ferdinand

1

3-corp A

10.

Parcul Traian

1

11.

Parcul Traian

2

12.

Republicii

10-10A

13.

Republicii

12-12A

14.

Duiliu Zamfirescu

8-10

15.

I.Vulcan

2

16.

I.Vulcan

4-6

IMOBILE CU AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE SI IN CURS DE ACHIZITIE A LUCRARILOR

Nr. crt.

Imobil/strada

Nr.adm.

1.

N.Grigorescu (Hotel Crisul Repede)

1

2

I.Vulcan

14

3.

Republicii

3

4.

Republicii

5

5.

Republicii

7

6

Republicii

14

7.

Republicii

15

8.

Republicii

17-19

9.

Republicii

21

10.

Republicii

31

11.

Independentei

11-13

12.

V. Alecsandri

8-10

13.

V. Alecsandri

21

14.

Piata 1 Decembrie

9

IMOBILE IN CURS DE ELABORARE A DOCUMENTAȚIE TEHNICE DIN 2018

Nr. crt.

Imobil/strada

Nr.adm.

1

Aleea Gojdu

2

2

Piata 1 Decembrie

6

4

Piata 1 Decembrie

12

5

Piata Unirii

7

6

Primariei

2

7

Primariei

4

8

Primariei

6

9

Primariei

9

10

Primariei

10

11

Primariei

12

12

Primariei

13

13

Primariei

14

14

Primariei

16

15

Primariei

18

16

Primariei

23

17

Primariei

48

18.

Arany Janos

2

19

Aurel Lazar

3

20

Aurel Lazar

6

21

Aurel Lazar

15

22

Libertatii

2-4

23

Libertatii

10

24

Libertatii

18

25.

Patriotilor

4

26.

Moscovei

4

27.

Moscovei

5