Hotărârea nr. 519/2019

pentru aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a două parcele de teren,cu suprafețe de 103 mp și 1.319 mp - proprietate privată a Municipiului Oradea - situate în zona străzii Valea Frumoasă (extravilan) și Calea Clujului

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea vânzării, prin licitație publică, a două parcele de teren, cu suprafețe de 103 mp și 1.319 mp - proprietate privată a Municipiului Oradea -situate în zona străzii Valea Frumoasă (extravilan) și Calea Clujului

Analizând Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 225758 din 07.06.2019, prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea vânzării, prin licitație publică, a 2 parcele de teren.

Întrucât potrivit CF, nr. 201754 și 202651 - Oradea, terenurile propuse pentru vânzare aparțin Municipiului Oradea - proprietate privată.

Având în vedere că parcelele propuse spre vânzare prin licitație, se identifică astfel:

o teren, în suprafață de 103 mp, cu nr. cadastral 201754, înscris în CF nr. 201754 - Oradea, situat în extravilanul mun. Oradea - în zona str. Valea Frumoasă. Destinația stabilită prin PUG pentru această parcelă, este de teren agricol - arabil, pășuni, fânațe. Acest teren a rămas neatribuit după finalizarea restituirilor în baza legii fondului funciar, fiind fără acces la drum public, înconjurat de proprietăți private;

o teren, în suprafață de 1.319 mp, cu nr. cadastral 202651, înscris în CF nr. 202651 - Oradea, situat în zona str. Calea Clujului. Destinația stabilită prin PUG pentru această parcelă este - zonă de activități economice cu caracter terțiar și de tip comercial desfășurate în unități de mari dimensiuni - big box, mall, showroom. În fapt acest teren reprezintă o fâșie îngustă aflată între proprietățile private ale unor societăți comerciale, fără acces la drum public.

Văzând că prețul de pornire al licitației pentru vânzarea celor două parcele de teren este stabilit în baza

Rapoartelor de evaluare întocmite de societatea Evalmob S.R.L.

Ținând seama de prevederile art. 1650 - 1762 din Legea nr. 287 din 2009, privind Codul Civil, republicată și actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit. „b", ale art. 45 alin. (3) și ale art. 123 alin. (2) din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

Consiliul Local al Municipiului Oradea

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă vânzarea, prin licitație publică, a terenului - în suprafață de 103 mp - identificat cu nr. cadastral și înscris în CF nr. 201754 - Oradea,situat în extravilanul mun. Oradea - în zona str. Valea Frumoasă.

Art.2. Se aprobă vânzarea, prin licitație publică, a terenului - în suprafață de 1.319 mp - identificat cu nr. cadastral și înscris în CF nr. 202651 - Oradea, situat în intravilanul mun. Oradea - în zona străzii Calea Clujului.

Art. 3. Se aprobă Caietul de sarcini pentru vânzarea terenurilor, conform Anexei nr. 1 la prezenta Hotărâre.

Art. 4. Se însușescRapoartele de evaluare (anexate în sinteză la prezenta),întocmite de societatea Evalmob S.R.L. în vederea stabilirii prețului de pornire a licitației pentru terenurile care vor face obiectul vânzării.

Art. 5. Se aprobăprețul de pornire a licitației și pasul de strigare, la care se adaugă TVA, după cum urmează:

Nr. crt.

Suprafață -mp-

Nr. cadastral al parcelei/ Carte Funciară

Preț de pornire Euro/mp +TVA (extra/intravilan)

Pasul de strigare Euro/mp

Descriereparcelă

1.

103

201754

4,5 (extravilan)

2,5

situată în zona str. Valea Frumoasă -fără acces direct la drum

2.

1.319

202651

34 (intravilan)

5

situată în zona străzii Calea Clujului -fără acces direct la drum

Art. 6. Contractul de vânzare - cumpărare va cuprinde în mod obligatoriu clauzele prevăzute în Caietul de sarcini privind drepturile și obligațiile părților contractante.

Art. 7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art. 8. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • - Primarul Municipiului Oradea;

  • - PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 13 iunie 2019

Nr. 519

Hotărârea a fost adoptată cu 25 de voturi „pentru” și 1 vot „abținere”