Hotărârea nr. 511/2019

privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico economici aprobati la faza DALI prin HCL nr. 482/22.06.2017 pentru proiectul „Creşterea Eficienţei Energetice a Cladirilor aferente Liceului Ortodox Episcop Roman Ciorogariu - Municipiul Oradea”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE privindaprobareaactualizariiindicatorilortehnicoeconomiciaprobati la faza DALI prin HCL nr.

482/22.06.2017 pentruproiectul „CreștereaEficiențeiEnergetice a CladiriloraferenteLiceuluiOrtodoxEpiscop Roman Ciorogariu - Municipiul Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 226918 din 10.06.2019 prin care Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internaționala                propune

aprobareaactualizariiindicatorilortehnicoeconomiciaprobati la faza DALI prin HCL nr. 482/22.06.2017 pentruproiectul „CreștereaEficiențeiEnergetice a CladiriloraferenteLiceuluiOrtodoxEpiscop Roman Ciorogariu - MunicipiulOradea”dupa cum urmeaza:

Avand in vedereprevederile din HG 907/2016 privindetapele de elaborareșiconținutul-cadru al documentațiilortehnicoeconomiceaferenteobiectivelor/proiectelor de investițiifinanțate din fonduripublice,

În conformitate cu prevederile din OUG 114/2018 privindinstituireaunormăsuriîndomeniulinvestițiilorpubliceși a unormăsuri fiscal-bugetare, modificareașicompletareaunoracte normative șiprorogareaunortermene,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

Înbaza art. 36 alin. (2)lit. b), alin. (4)lit. d), și ale art. 45 alin. 2 din Legeaadministrațieipublice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

ART 1. Se aprobaactualizareaindicatorilortehnicoeconomiciaprobati la faza DALI prin HCL nr. 482/22.06.2017 pentruproiectul„CreștereaEficiențeiEnergetice a CladiriloraferenteLiceuluiOrtodoxEpiscop Roman Ciorogariu - Municipiul Oradea” dupa cum urmeaza:

Valoareatotală a investitiei, fara TVA:

(în lei si euro la cursul 4.5172 lei/€ conform ghidului de finantare)

6.797.646,98 lei /1.504.836,40 euro

din care:

  • - construcții montaj (C+M) 5.866.154,68 lei / 1.298.626,29 euro

Valoareatotală a investitiei, inclusiv TVA:

(în lei si euro la cursul 4.5172 lei/€ conform ghidului de finantare)

8.076.534,70 lei /1.787.951,54 euro

din care:

  • - construcții montaj (C+M) 6.980.724,06 lei / 1.545.365,28 euro

Durata de realizare a investitiei = 18 luni

ART. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințeazăDirectia Management Proiecte cu Finantare Internatională

ART 3.Prezentahotarare se comunica cu:

  • -          Primarul Municipiului Oradea

  • -            Institutia Prefectului Judetului Bihor

  • -          Directia Tehnica - Primaria Municipiului Oradea

  • -            Institutia Arhitectului Sef

  • -          Directia Management Proiecte cu Finantare Internationala

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ChianăLaurențiuAlin

Oradea, 13 iunie 2019                                            CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 511                                                           SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fostadoptată cu unanimitate devoturi „pentru”