Hotărârea nr. 507/2019

privind integrarea în domeniul public al Municipiului Oradea a bunurilor rezultate din investiţii în infrastructura de alimentare cu apă şi canalizare executate şi finalizate de terți pe domeniul public al Municipiului Oradea, în luna Aprilie 2019

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind integrarea în domeniul public al Municipiului Oradea a bunurilor rezultate din investiții în infrastructura de alimentare cu apă și canalizare executate și finalizate de terți pe domeniul public al Municipiului

Oradea, în luna Aprilie 2019

Analizând Raportul de specialitate nr. 229604 din 11.06.2019, întocmit de Direcția Economică - Serviciul Evidență Active Delegări de Gestiune și Datorie Publică prin care s-a propus integrarea în domeniul public al Municipiului Oradea a bunurilor rezultate din investiții în infrastructura de alimentare cu apă și canalizare executate și finalizate de terți pe domeniul public al Municipiului Oradea în luna Aprilie 2019,

Ținând cont de prevederile:

  • •   HCL nr. 782/2018 privind stabilirea procedurii de preluare a rețelelor de alimentare cu apă/canalizare, atât extinderi cât și branșamente și/sau racorduri, executate de terți pe domeniul public al Municipiului Oradea;

  •   Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare;

  •   art. 562, alin. 2 Cod Civil;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 36 alin (2) lit. „c”, lit. „d”, alin. (5), lit. „a”, alin (6) lit. „a”, pct. 14, art. 45 alin (3) din Legea nr. 215/2001 administratiei publice locale, republicată,

Consiliul Local al Municipiului Oradea H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1.Se aprobă integrarea în domeniul public al Municipiului Oradea a bunurilor rezultate din investiții în infrastructura de alimentare cu apă și canalizare executate și finalizate de terți pe domeniul public al Municipiului Oradea în luna Aprilie 2019, conform Anexei nr. 1.

Art.2. Se aprobă concesionarea pe durata contractului de delegare, de către Societatea Compania de Apă Oradea S.A. a bunurilor cuprinse înAnexa 1, prin încheierea unui Act adițional la Contractul de delegare.

Art.3. Se aprobă mandatarea A.D.I. Aparegio să semneze în numele și pe seama Municipiului Oradea Actul adițional la Contractul de delegare încheiat cu societatea Compania de Apă Oradea S.A., conform art. 2.

Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Direcția Economică și societatea Compania de Apă Oradea S.A.

Art.5.Prezenta hotărâre se comunică :

  • •   Primarul Municipiului Oradea

  • •   Instituția Prefectului judetului Bihor

  • •   Direcția Economică

  • •   Direcția Tehnică

  • •   Direcția Juridică

  • •   Societatea Compania de Apă Oradea S.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 13 iunie 2019 Nr. 507


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

Lucrările de branșare/racordare respectiv extindere ețelelor de apă și canalizare, executate d^ ~tre persoane fizice sau juridice din surse prop

domeniul public al Municipiul Oradea.

APA (BA)

APRII

F ?f

1Q

NR

BENEFICIAR

ADRESA LUCRARE

TIP LUCRARE (BA)

DN

MAT

ERIAL

L(ml)

VALOARE lei cu TVA

AC

REGULARIZARE AC

DECLARAȚIA DE RENUNȚARE

REC

1

KOVACS MAR1A

ANTON SAMUILA 11

(Calea Santandeiului 44F1 )

Branșament apa

25

PEHD

6

2,000.00

2060/05.10.2018

495823/21.12.2018

1256/03.04.2019

01/20

2

C1OBAI ȘTEFAN

FĂGETULUI 81

Branșament apa

32

PEHD

5

2,353.00

2942/22.12.2017

56465/08.02.2019

284/04.03.2019

1/08.

3

BORSA GHEORGHE

VASILE GOLD1S 7

Branșament apa

25

PEHD

6

2,000.23

2920/22.12.2017

218441/23.05.2018

739/15.04.2019

01/22

4

COCIUBA MIRCEA

CALEA BIHORULUI 96

Branșament apa

25

PEHD

10

752.70

1479/31.07.2018

130115/03.04.2019

1587/18.04.2019

1/02.

5

FODOR HOREA

SOFIEI I4C1

Branșament apa

32

PEHD

15

3,330.00

1535/01.09.2017

362625/03.10.2018

517/10.04.2019

1/02.

6

BODE MAR1US

ERKEL FERENC 25

Branșament apa

25

PEHD

3

752.70

1815/12.09.2017

196595/04.05.2018

483/02.04.2019

1/26.

7

ARDELEAN RADU

RENAȘTERII 40

Branșament apa

25

PEHD

3

214.80

1506/31.08.2016

319263/07.11.2016

176/01.02.2019

01/02

8

ZAICAS FLORIN

IOAN BUSITIA 1B

Branșament apa

25

PEHD

3

1,719.00

2571/29.11.2018

125495/01.04.2019

683/09.04.2019

01/29

9

BADESCU MIRELA

H.H.GYULA 1 IA

Branșament apa

25

PEHD

8

1,734.00

1333/11.07.2018

493016/19.12.2018

134/15.04.2019

1/17.

10

FERCHE VALENTINA

BAJOR AN DOR 6

Branșament apa

25

PEHD

3

752.70

1815/12.09.2017

196595/04.05.2018

566/11.04.2019

01/21.

11

BOCA FILIP

SF. APOSTOL ANDREI 20

Branșament apa

25

PEHD

3

1,212.30

1628.21.08.2018

130119/04.04.2019

1023/22.04.2019

1/02.1

12

SUIUGAN EMIL

TRAIAN GOGA 46C

Branșament apa

40

PEHD

6

1,401.36

655/16.04.2018

491970/19.12.2018

1353/22.04.2019

01/18.

13

OSINCEAN GHEORGHE

POPASULUI UF

Rețea apa

110

PEHD

114

11,567.40

1355/12.07.2018

122410/28.03.2019

298/18.04.2019

l/28.(

14

OSINCEAN GHEORGHE

POPASULUI 11F

Branșament apa

25

PEHD

3

1,275.10

1355/12.07.2018

122410/28.03.2019

298/18.04.2019

1/28.1

15

ANDRISCA GHEORGHE

BELȘUGULUI 14A

Branșament apa

25

PEHD

6

1,945.00

758/02.05.2018

66485/14.02.2019

238/27.02.2019

1/13.1

16

SZABO SANDOR

I.P.RETEGANUL 19

Branșament apa

25

PEHD

3

752.70

702/24.04.2018

145859/15.04.2019

1088/19.04.2019

1/12.(

17

SC METALURGICA

OGORULUI 118

Branșament apa

110

PEHD

5

1,011.00

2642/10.12.2018

111589/21.03.2019

1034/27/03.2019

01/19.

18

ARHIP SERG1U

CIREȘILOR 5B

Branșament apa

25

PEHD

6

1,000.00

1558/09.09.2016

332230/24.10.2017

793/01.04.2019

01/20.

19

SATMAREAN FLORIN

ALEXANDRU DONICI4

Branșament apa

25

PEHD

2

1,857.53

1963/27.09.2018

130051/04.04.2019

1834/19.04.2019

1/02.C

20

FENYOD1 EDUARD

ION POP RETEGANUL 44H

Rețea apa

110

PEHD

40

2,040.20

2019/23.11.2015

8285/15.01.2018

883/07.05.2019

303848/A

21

FENYODI EDUARD

ION POP RETEGANUL 44H

Branșament apa

32

PEHD

3

283.82

2019/23.11.2015

8285/15.01.2018

883/07.05.2019

30384SA

TOTAL

39,955.54

JdZ2_____

CANAL MENAJ (CM)

NR

CR T

BENEFICIAR

ADRESA LUCRARE

TIP LUCRARE (RC)

DN

MAT ERIAL

L(ml)

VALOARE Ici cu TVA

AC

REGULARIZARE AC

DECLARAȚIA DE RENUNȚARE

P RECE

1

FODOR HOREA

SOFIEI 14C1

Racord canal menajer

160

PVC

15

2,226.00

1535/01.09.2017

362625/03.10.2018

517/10.04.2019

1/02.F

2

BODE MARIUS

ERKEL FERENC 25

Racord canal menajer

160

PVC

3

802.60

1815/12.09.2017

196595/04.05.2018

483/02.04.2019

1/26.0.

3

SC CLINICA NEWMEDICS

KIEV 3

Racord canal menajer

200

PVC

22

4,444.26

2732/21.12.2018

111483/20.03.2019

203/02.04.2019

1/19.0.

4

BOLDISCALIN

DENIS D1DEROT 35

Racord canal menajer

160

PVC

5

1,054.00

2222/26.10.2018

106534/15.03.2019

1326/08.04.2019

01/15.0

5

ȘTEFAN SORIN

EMIL CIORAN 6

Racord canal menajer

110

PVC

6

1,479.00

2225/26.10.2018

99315/11.03.2019

1355/11.04.2019

1/11.0:

6

ARDELEAN RADU

RENAȘTERII 40

Racord canal menajer

160

PVC

5

386.66

1506/31.08.2016

319263/07.11.2016

176/01.02.2019

01/02.1

7

BADESCU MIRELA

H.H.GYULA HA

Racord canal menajer

160

PVC

6

1,266.00

1333/11.07.2018

493016/19.12.2018

134/15.04.2019

1/17.11

8

OPREA RUBEN

BETHLEN GABOR 50

Racord canal menajer

110

PVC

10

1,565.83

2526/27.11.2018

130036/03.04.2019

790/22.04.2019

1/02.0*

9

BOCA FILIP

SF. APOSTOL ANDREI 20

Racord canal menajer

160

PVC

3

1,467.80

1628.21.08.2018

130119/04.04.2019

1023/22.04.2019

1/02.0*

10

SUIUGAN EMIL

TRAIAN GOGA 46C

Racord canal menajer

110

PVC

7

1,441.30

655/16.04.2018

491970/19.12.2018

1353/22.04.2019

01/18.1

11

ANDRISCA GHEORGHE

BELȘUGULUI 14A

Racord canal menajer

160

PVC

5

1,475.00

758/02.05.2018

66485/14.02.2019

238/27.02.2019

1/13.02

12

SZABO SANDOR

I.P.RETEGANUL 19

Racord canal menajer

160

PVC

5

1,467.80

702/24.04.2018

145859/15.04.2019

1088/19.04.2019

1/12.04

13

SC METALURGICA

OGORULUI 118

Racord canal menajer

160

PVC

8

1,225.50

2642/10.12.2018

111589/21.03.2019

1034/27/03.2019

01/19.0.

14

ARHIP SERGIU

CIREȘILOR 5B

Racord canal menajer

160

PVC

5

1,000.00

1558/09.09.2016

332230/24.10.2017

793/01.04.2019

01/20.1(

15

SATMAREAN FLORIN

ALEXANDRU DONICI 4

Racord canal menajer

125

PVC

4

1,993.53

1963/27.09.2018

130051/04.04.2019

1834/19.04.2019

1/02.04

TOTAL

23,295.78

Lucrările de branșare/racordare respectiv extindere ețelelor de apă și canalizare, executate de ttre persoane fizice sau juridice din surse proprii domeniul public al Municipiul Oradea.

APRILIE 2019

CANAL PLUVIAL (RP)

NR

CR

T

BENEFICIAR

ADRESA LUCRARE

TIP LUCRARE (RP)

DN

MAT ERIAL

L(ml)

VALOARE lei cu TVA

AC

REGULARIZARE AC

DECLARAȚIA DE RENUNȚARE

PX

RECE1

1

BOLDISCALIN

DENIS DIDEROT 35

Racord canal pluvial

160

PVC

5

1,054.00

2222/26.10.2018

106534/15.03.2019

1326/08.04.2019

01/15.0:

2

ȘTEFAN SORIN

EMIL C1ORAN 6

Racord canal pluvial

110

PVC

5

1,000.00

2225/26.10.2018

99315/11.03.2019

1355/11.04.2019

1/11.03

3

OPREA RUBEN

BETHLEN GABOR 50

Racord canal pluvial

110

PVC

10

1,398.75

2526/27.11.2018

130036/03.04.2019

790/22.04.2019

1/02.04

TOTAL

3,452.75

TOTAL (BA+RC+RP)

66,703.57|

întocmit ing. Pop Ciprian

Lucrările de branșare/racordare respectiv extindere ețelelor de apă și canalizare, executate d^ ~tre persoane fizice sau juridice din surse prop

domeniul public al Municipiul Oradea.

APA (BA)

APRII

F ?f

1Q

NR

BENEFICIAR

ADRESA LUCRARE

TIP LUCRARE (BA)

DN

MAT

ERIAL

L(ml)

VALOARE lei cu TVA

AC

REGULARIZARE AC

DECLARAȚIA DE RENUNȚARE

REC

1

KOVACS MAR1A

ANTON SAMUILA 11

(Calea Santandeiului 44F1 )

Branșament apa

25

PEHD

6

2,000.00

2060/05.10.2018

495823/21.12.2018

1256/03.04.2019

01/20

2

C1OBAI ȘTEFAN

FĂGETULUI 81

Branșament apa

32

PEHD

5

2,353.00

2942/22.12.2017

56465/08.02.2019

284/04.03.2019

1/08.

3

BORSA GHEORGHE

VASILE GOLD1S 7

Branșament apa

25

PEHD

6

2,000.23

2920/22.12.2017

218441/23.05.2018

739/15.04.2019

01/22

4

COCIUBA MIRCEA

CALEA BIHORULUI 96

Branșament apa

25

PEHD

10

752.70

1479/31.07.2018

130115/03.04.2019

1587/18.04.2019

1/02.

5

FODOR HOREA

SOFIEI I4C1

Branșament apa

32

PEHD

15

3,330.00

1535/01.09.2017

362625/03.10.2018

517/10.04.2019

1/02.

6

BODE MAR1US

ERKEL FERENC 25

Branșament apa

25

PEHD

3

752.70

1815/12.09.2017

196595/04.05.2018

483/02.04.2019

1/26.

7

ARDELEAN RADU

RENAȘTERII 40

Branșament apa

25

PEHD

3

214.80

1506/31.08.2016

319263/07.11.2016

176/01.02.2019

01/02

8

ZAICAS FLORIN

IOAN BUSITIA 1B

Branșament apa

25

PEHD

3

1,719.00

2571/29.11.2018

125495/01.04.2019

683/09.04.2019

01/29

9

BADESCU MIRELA

H.H.GYULA 1 IA

Branșament apa

25

PEHD

8

1,734.00

1333/11.07.2018

493016/19.12.2018

134/15.04.2019

1/17.

10

FERCHE VALENTINA

BAJOR AN DOR 6

Branșament apa

25

PEHD

3

752.70

1815/12.09.2017

196595/04.05.2018

566/11.04.2019

01/21.

11

BOCA FILIP

SF. APOSTOL ANDREI 20

Branșament apa

25

PEHD

3

1,212.30

1628.21.08.2018

130119/04.04.2019

1023/22.04.2019

1/02.1

12

SUIUGAN EMIL

TRAIAN GOGA 46C

Branșament apa

40

PEHD

6

1,401.36

655/16.04.2018

491970/19.12.2018

1353/22.04.2019

01/18.

13

OSINCEAN GHEORGHE

POPASULUI UF

Rețea apa

110

PEHD

114

11,567.40

1355/12.07.2018

122410/28.03.2019

298/18.04.2019

l/28.(

14

OSINCEAN GHEORGHE

POPASULUI 11F

Branșament apa

25

PEHD

3

1,275.10

1355/12.07.2018

122410/28.03.2019

298/18.04.2019

1/28.1

15

ANDRISCA GHEORGHE

BELȘUGULUI 14A

Branșament apa

25

PEHD

6

1,945.00

758/02.05.2018

66485/14.02.2019

238/27.02.2019

1/13.1

16

SZABO SANDOR

I.P.RETEGANUL 19

Branșament apa

25

PEHD

3

752.70

702/24.04.2018

145859/15.04.2019

1088/19.04.2019

1/12.(

17

SC METALURGICA

OGORULUI 118

Branșament apa

110

PEHD

5

1,011.00

2642/10.12.2018

111589/21.03.2019

1034/27/03.2019

01/19.

18

ARHIP SERG1U

CIREȘILOR 5B

Branșament apa

25

PEHD

6

1,000.00

1558/09.09.2016

332230/24.10.2017

793/01.04.2019

01/20.

19

SATMAREAN FLORIN

ALEXANDRU DONICI4

Branșament apa

25

PEHD

2

1,857.53

1963/27.09.2018

130051/04.04.2019

1834/19.04.2019

1/02.C

20

FENYOD1 EDUARD

ION POP RETEGANUL 44H

Rețea apa

110

PEHD

40

2,040.20

2019/23.11.2015

8285/15.01.2018

883/07.05.2019

303848/A

21

FENYODI EDUARD

ION POP RETEGANUL 44H

Branșament apa

32

PEHD

3

283.82

2019/23.11.2015

8285/15.01.2018

883/07.05.2019

30384SA

TOTAL

39,955.54

JdZ2_____

CANAL MENAJ (CM)

NR

CR T

BENEFICIAR

ADRESA LUCRARE

TIP LUCRARE (RC)

DN

MAT ERIAL

L(ml)

VALOARE Ici cu TVA

AC

REGULARIZARE AC

DECLARAȚIA DE RENUNȚARE

P RECE

1

FODOR HOREA

SOFIEI 14C1

Racord canal menajer

160

PVC

15

2,226.00

1535/01.09.2017

362625/03.10.2018

517/10.04.2019

1/02.F

2

BODE MARIUS

ERKEL FERENC 25

Racord canal menajer

160

PVC

3

802.60

1815/12.09.2017

196595/04.05.2018

483/02.04.2019

1/26.0.

3

SC CLINICA NEWMEDICS

KIEV 3

Racord canal menajer

200

PVC

22

4,444.26

2732/21.12.2018

111483/20.03.2019

203/02.04.2019

1/19.0.

4

BOLDISCALIN

DENIS D1DEROT 35

Racord canal menajer

160

PVC

5

1,054.00

2222/26.10.2018

106534/15.03.2019

1326/08.04.2019

01/15.0

5

ȘTEFAN SORIN

EMIL CIORAN 6

Racord canal menajer

110

PVC

6

1,479.00

2225/26.10.2018

99315/11.03.2019

1355/11.04.2019

1/11.0:

6

ARDELEAN RADU

RENAȘTERII 40

Racord canal menajer

160

PVC

5

386.66

1506/31.08.2016

319263/07.11.2016

176/01.02.2019

01/02.1

7

BADESCU MIRELA

H.H.GYULA HA

Racord canal menajer

160

PVC

6

1,266.00

1333/11.07.2018

493016/19.12.2018

134/15.04.2019

1/17.11

8

OPREA RUBEN

BETHLEN GABOR 50

Racord canal menajer

110

PVC

10

1,565.83

2526/27.11.2018

130036/03.04.2019

790/22.04.2019

1/02.0*

9

BOCA FILIP

SF. APOSTOL ANDREI 20

Racord canal menajer

160

PVC

3

1,467.80

1628.21.08.2018

130119/04.04.2019

1023/22.04.2019

1/02.0*

10

SUIUGAN EMIL

TRAIAN GOGA 46C

Racord canal menajer

110

PVC

7

1,441.30

655/16.04.2018

491970/19.12.2018

1353/22.04.2019

01/18.1

11

ANDRISCA GHEORGHE

BELȘUGULUI 14A

Racord canal menajer

160

PVC

5

1,475.00

758/02.05.2018

66485/14.02.2019

238/27.02.2019

1/13.02

12

SZABO SANDOR

I.P.RETEGANUL 19

Racord canal menajer

160

PVC

5

1,467.80

702/24.04.2018

145859/15.04.2019

1088/19.04.2019

1/12.04

13

SC METALURGICA

OGORULUI 118

Racord canal menajer

160

PVC

8

1,225.50

2642/10.12.2018

111589/21.03.2019

1034/27/03.2019

01/19.0.

14

ARHIP SERGIU

CIREȘILOR 5B

Racord canal menajer

160

PVC

5

1,000.00

1558/09.09.2016

332230/24.10.2017

793/01.04.2019

01/20.1(

15

SATMAREAN FLORIN

ALEXANDRU DONICI 4

Racord canal menajer

125

PVC

4

1,993.53

1963/27.09.2018

130051/04.04.2019

1834/19.04.2019

1/02.04

TOTAL

23,295.78

Lucrările de branșare/racordare respectiv extindere ețelelor de apă și canalizare, executate de ttre persoane fizice sau juridice din surse proprii domeniul public al Municipiul Oradea.

APRILIE 2019

CANAL PLUVIAL (RP)

NR

CR

T

BENEFICIAR

ADRESA LUCRARE

TIP LUCRARE (RP)

DN

MAT ERIAL

L(ml)

VALOARE lei cu TVA

AC

REGULARIZARE AC

DECLARAȚIA DE RENUNȚARE

PX

RECE1

1

BOLDISCALIN

DENIS DIDEROT 35

Racord canal pluvial

160

PVC

5

1,054.00

2222/26.10.2018

106534/15.03.2019

1326/08.04.2019

01/15.0:

2

ȘTEFAN SORIN

EMIL C1ORAN 6

Racord canal pluvial

110

PVC

5

1,000.00

2225/26.10.2018

99315/11.03.2019

1355/11.04.2019

1/11.03

3

OPREA RUBEN

BETHLEN GABOR 50

Racord canal pluvial

110

PVC

10

1,398.75

2526/27.11.2018

130036/03.04.2019

790/22.04.2019

1/02.04

TOTAL

3,452.75

TOTAL (BA+RC+RP)

66,703.57|

întocmit ing. Pop Ciprian