Hotărârea nr. 505/2019

privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii Oradea Transport Local S.A. să voteze “pentru” în cazul punctelor de pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL


HOTARARE

privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății Oradea Transport Local S.A. să voteze “pentru” în cazul punctelor de pe

ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor

Analizând raportul de specialitate nr. 226971 din 10.06.2019 întocmit de către Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică din cadrul Direcției Economice, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății Oradea Transport Local S.A. să voteze “pentru” materialul din Convocatorul AGEA, aprobat de Consiliul de Administrație al societății Oradea Transport Local S.A., precum și aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății Oradea Transport Local S.A. ce va avea loc în data de 24 iunie 2019, ora 08:30, conform convocatorului prezentat în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre,

În conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societățile,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

Înbaza art. 36 alin. (2)lit. a), alin. (3)lit. c), și ale art. 45 alin. 1 din Legeaadministrațieipublice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.lSe aprobă punctele de pe ordinea de zi ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății Oradea Transport Local S.A. ce va avea loc în data de 24 iunie 2019, ora 08:30, conform convocatorului din anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2 Se mandatează reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății Oradea Transport Local S.A. să voteze “pentru” materialul din Convocatorul AGEA, aprobat de Consiliul de Administrație al societății Oradea Transport Local S.A., conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.3 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează societatea Oradea Transport Local S.A..

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • -    Primarul Municipiului Oradea

 • -     Instituția Prefectului Județului

 • -    Direcția Economică

 • -    Societatea Oradea Transport Local S.A.

 • -    A.D.I. Transregio.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ChianăLaurențiuAlin

Oradea, 13 iunie 2019

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Nr. 505

Hotărârea a fostadoptată cu 18voturi „pentru” si 8 voturi “abtinere”

S.C. Oradea Transport Loca/SJL


^OTL


Oradea, str. Atelierelor nr. 12, cp 410542, jud. Bihor, România

Tel: 0259-42.32.12; 45, 0359-80.85.01+04 Fax: 025942.60.10

E-mai!: secretariat@otira.ro                Web „• www.otira.ro

CIF: RO 63483                Nr. Reg. Com.: J05HH991

Cont: RO05 RNCB 0032 0464 9835 0001 B.C.R. Oradea

SC OTL SA. este operator de date cu caracter personal, fiind înscrisă In registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal cu nr. 0006567 din 20.03.2012

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR ORADEA TRANSPORT LOCAL S.A.

Consiliul de Administrație al Oradea Transport Local SA, cu sediul în Oradea, str. Atelierelor nr.12, jud. Bihor, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bihor sub nr. J05/1/1991, CF1 63483, în conformitate cu prevederile art. 10 din Actul Constitutiv al societății și cu cele ale art 113 din Legea societăților nr. 31/1990, astfel cum a fost republicată și ulterior modificată.

Convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Asociaților Societății (AGEA) pentru data de 24,06.2019 cu începere de la ora 08.30 la sediul societății situat în Oradea, str. Atelierelor nr. 121 iud Bihor, România, în Sala de ședințe.

Toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății pot participa la AGEA și sunt îndreptățiți să voteze în cadrul AGEA.

Ordinea de zi AGEA va fi următoarea:

 • 1. Aprobare completare obiect de activitate secundar cu cod CAEN 7721 Activitati de închiriere si leasing de bunuri recreaționale si echipament sportiv Aceasta clasa include închirierea de bunuri recreaționale si echipament sportiv: -barei de agrement, canoe, barei cu pânze -biciclete -șezlonguri si umbrele de plaja -alte echipamente sportive -schiuri

 • 2.  Aprobare Modificare Act constitutiv prin includerea in obiectul de activitate secundar a activităților prevăzute de codul CAEN 7721

 • 3. Diverse

în conformitate cu prevederile Legii Societăților și OUG 109/2011 acționarii pot vota în AGA personal, prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.

Membrii Consiliului de Administrație, directorii și funcționarii societății nu îi pot reprezenta pe acești reprezentanți.

Reprezentarea unui acționar de către un membru al Consiliului de Administrație, director sau funcționar al Societății duce la nulitatea hotărârii acționarilor Societății dacă fără votul acestora nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

în cazul în care AGA nu se va putea ține din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezență prevăzut de art. 10.5 (Cvorumul și Exercitarea dreptului de vot) din Actul Constitutiv al Societății și de art. 115 din Legea Societăților, AGA se convoacă prin prezentul convocator pentru data de 25.06.2019 ora 08:00 la sediul Societății situat în Oradea str. Atelierelor nr. 12, județul Bihor, România, Sala de ședințe.

Membri:

1 .Zdrîncă Ionel Marius - reprezentant AGA Municipiul Oradea

 • 2. Bihari Istvan Zsolt - reprezentant AGA Comuna Borș

 • 3. Popa Cristian - reprezentant AGA Comuna Sînmartin

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Ec.POPA Lidiă

; 1 L '',r'


r. 0006567 din 20.03,2012


HOTARAREA Nr.34 din 20.05.2019

Membrii Consiliului de Administrație ai societății comerciale Oradea Transport Local S.A. - denumită în continuare’Societatea”- înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J05/1/1991, cod unic de înregistrare 63483, atribut fiscal RO, cu sediul in Oradea, strAtelierelor nr.12, jud.Bihor, partidpanți la ședința Consiliului de Administrate din data de 20.05.2019, ținută la sediul Societății cu îndeplinirea tuturor condițiilor de convocare, prezență și cvorum, prevăzute de Actul constitutiv actualizat al Societății îi de Legea 31/1990. republicată, modificată și completată

Având în vedere prevederile art.115 din Legea nr.31/1999 privind societățile comerciale

Membrii Consilului de administrație

HOTĂRĂSC

Art.l.Se aproba Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor cu următoarea Ordine de zi

 • -  Aprobare completare obiect de activitate secundar cu cod CAEN 7721 Activitati de inchiriere si leasing de bunuri recreaționale si echipament sportiv Aceasta clasa include închirierea de bunuri recreaționale si echipament sportiv: -barei de agrement, canoe, barei cu pânze -biciclete -șezlonguri si umbrele de plaja -alte echipamente sportive -schiuri

 • -  Aprobare Modificare Act constitutiv prin includerea in obiectul de activitate secundar a activitatilor prevăzute de codul CAEN 7721

* Diverse

Art 2 Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului CA.

®                        si»'                                                                                                                         ’■»•      ?

PRESEDINTE CA

Ec. POPA LI0IA z

J]                   Secretar CA

I        Cons.jur.TEODORQF MIHEALA

S.C. Oradea Transport Loca/SJL


^OTL


Oradea, str. Atelierelor nr. 12, cp 410542, jud. Bihor, România

Tel: 0259-42.32.12; 45, 0359-80.85.01+04 Fax: 025942.60.10

E-mai!: secretariat@otira.ro                Web „• www.otira.ro

CIF: RO 63483                Nr. Reg. Com.: J05HH991

Cont: RO05 RNCB 0032 0464 9835 0001 B.C.R. Oradea

SC OTL SA. este operator de date cu caracter personal, fiind înscrisă In registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal cu nr. 0006567 din 20.03.2012

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR ORADEA TRANSPORT LOCAL S.A.

Consiliul de Administrație al Oradea Transport Local SA, cu sediul în Oradea, str. Atelierelor nr.12, jud. Bihor, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bihor sub nr. J05/1/1991, CF1 63483, în conformitate cu prevederile art. 10 din Actul Constitutiv al societății și cu cele ale art 113 din Legea societăților nr. 31/1990, astfel cum a fost republicată și ulterior modificată.

Convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Asociaților Societății (AGEA) pentru data de 24,06.2019 cu începere de la ora 08.30 la sediul societății situat în Oradea, str. Atelierelor nr. 121 iud Bihor, România, în Sala de ședințe.

Toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății pot participa la AGEA și sunt îndreptățiți să voteze în cadrul AGEA.

Ordinea de zi AGEA va fi următoarea:

 • 1. Aprobare completare obiect de activitate secundar cu cod CAEN 7721 Activitati de închiriere si leasing de bunuri recreaționale si echipament sportiv Aceasta clasa include închirierea de bunuri recreaționale si echipament sportiv: -barei de agrement, canoe, barei cu pânze -biciclete -șezlonguri si umbrele de plaja -alte echipamente sportive -schiuri

 • 2.  Aprobare Modificare Act constitutiv prin includerea in obiectul de activitate secundar a activităților prevăzute de codul CAEN 7721

 • 3. Diverse

în conformitate cu prevederile Legii Societăților și OUG 109/2011 acționarii pot vota în AGA personal, prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.

Membrii Consiliului de Administrație, directorii și funcționarii societății nu îi pot reprezenta pe acești reprezentanți.

Reprezentarea unui acționar de către un membru al Consiliului de Administrație, director sau funcționar al Societății duce la nulitatea hotărârii acționarilor Societății dacă fără votul acestora nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

în cazul în care AGA nu se va putea ține din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezență prevăzut de art. 10.5 (Cvorumul și Exercitarea dreptului de vot) din Actul Constitutiv al Societății și de art. 115 din Legea Societăților, AGA se convoacă prin prezentul convocator pentru data de 25.06.2019 ora 08:00 la sediul Societății situat în Oradea str. Atelierelor nr. 12, județul Bihor, România, Sala de ședințe.

Membri:

1 .Zdrîncă Ionel Marius - reprezentant AGA Municipiul Oradea

 • 2. Bihari Istvan Zsolt - reprezentant AGA Comuna Borș

 • 3. Popa Cristian - reprezentant AGA Comuna Sînmartin

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Ec.POPA Lidiă

; 1 L '',r'


r. 0006567 din 20.03,2012


HOTARAREA Nr.34 din 20.05.2019

Membrii Consiliului de Administrație ai societății comerciale Oradea Transport Local S.A. - denumită în continuare’Societatea”- înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J05/1/1991, cod unic de înregistrare 63483, atribut fiscal RO, cu sediul in Oradea, strAtelierelor nr.12, jud.Bihor, partidpanți la ședința Consiliului de Administrate din data de 20.05.2019, ținută la sediul Societății cu îndeplinirea tuturor condițiilor de convocare, prezență și cvorum, prevăzute de Actul constitutiv actualizat al Societății îi de Legea 31/1990. republicată, modificată și completată

Având în vedere prevederile art.115 din Legea nr.31/1999 privind societățile comerciale

Membrii Consilului de administrație

HOTĂRĂSC

Art.l.Se aproba Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor cu următoarea Ordine de zi

 • -  Aprobare completare obiect de activitate secundar cu cod CAEN 7721 Activitati de inchiriere si leasing de bunuri recreaționale si echipament sportiv Aceasta clasa include închirierea de bunuri recreaționale si echipament sportiv: -barei de agrement, canoe, barei cu pânze -biciclete -șezlonguri si umbrele de plaja -alte echipamente sportive -schiuri

 • -  Aprobare Modificare Act constitutiv prin includerea in obiectul de activitate secundar a activitatilor prevăzute de codul CAEN 7721

* Diverse

Art 2 Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului CA.

®                        si»'                                                                                                                         ’■»•      ?

PRESEDINTE CA

Ec. POPA LI0IA z

J]                   Secretar CA

I        Cons.jur.TEODORQF MIHEALA