Hotărârea nr. 504/2019

privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, respectiv modificarea Programului de investiții pe anul 2019 la Societatea Administraţia Domeniului Public SA

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, respectiv modificarea Programului de investiții pe anul 2019 la Societatea Administrația Domeniului Public SA

Analizând Raportul de specialitate nr. 228058 din 10.06.2019, întocmit de Direcția Economică -Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarearectificării Bugetului de venituri și cheltuieli precum și a modificării Programului de investiții pe anul 2019 la Societatea Administrația Domeniului Public SA, aprobate inițial prin HCL nr. 307/17.04.2019 și modificat ulterior prin HCL381/14.05.2019.

Ținând cont de adresa Societății Administrația Domeniului Public SA nr. 6890 din data de 10.06.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Oradea sub nr. 227801Societatea Administrația Domeniului Public SA Oradea propune rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, respectiv modificarea Programului de investiții pe anul 2019

În conformitate cu prevederile Ordinuluinr. 3.145/2017privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

Prin HCL nr. 307/17.04.2019 a fost aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății Administrația Domeniului Public SA Oradea pe anul 2019 și Anexele acestuia;

Prin HCL nr. 381/14.05.2019, a fost aprobată rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, respectiv modificarea Programului de investiții pe anul 2019 la Societatea Administrația Domeniului Public SA Oradea,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

Înbaza art. 36 alin. (2)lit. a), b) alin. (3)lit. c), alin (4) lit. a)și ale art. 45 alin. (2)lit. a)dinLegeaadministrațieipublice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobămodificarea Programului de investiții pe anul 2019 la Societatea Administrația Domeniului Public SA și implicit a Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019, conform anexelor nr. 1 și 2 la prezenta Hotărâre.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Societatea Administrația Domeniului Public SA.

Art. 3. Prezenta Hotărâre se comunică cu :

  • -       Primarul Municipiului Oradea;

  • -        Instituția Prefectului Județului Bihor;

  • -       Direcția Economică;

  • -        Direcția Juridică;

  • -       Direcția Tehnică;

  • -     Societatea Administrația Domeniului Public SA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ChianăLaurențiuAlin

Oradea, 13 iunie 2019 Nr. 504


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fostadoptată cu unanimitate devoturi „pentru”