Hotărârea nr. 503/2019

pentru aprobarea tarifelor de închiriere a locuințelor aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea, altele decât locuințele sociale, de serviciu și de necesitate

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea tarifelor de închiriere a locuințeloraflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea, altele decât locuințele sociale, de serviciu și de necesitate

Analizând Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 227284 din 10.06.2019, prin care Direcția Economică și Direcția Patrimoniu Imobiliar propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea tarifelor de închiriere pentru locuințele aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea, altele decât locuințele sociale, de serviciu și de necesitate,

Având în vedere prevederile art. 42 alin (1) din Legea nr. 10/2001 privind privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată și actualizată: "Imobilele care în urma procedurilor prevăzute la cap. III nu se restituie persoanelor îndreptățite rămân în administrarea deținătorilor actuali. ”

Luând în considerare faptul că Primăria Municipiului Oradea derulează Programul multianual pentru realizarea lucrărilor de protejare și intervenție asupra clădirilor cu valoare arhitecturală situate în “Ansamblul Urban - Centrul Istoric Oradea”, precum și în alte perimetre considerate prioritare, aprobat prin HCL nr. 718 din 20.09.2016 și modificat prin HCL nr. 710 din 31.08.2017,

Luândînconsiderarenecesitateaactualizăriișiuniformizăriitarifelor                                       de

închiriereaferenteimobilelorcudestinația de locuințeaflateînadministrareaConsiliului Local al Municipiului Oradea, respectivnecesitateadiferențieriiniveluluichirieiperceputepentruimobilelereabilitate/ aflateîncurs de reabilitatedinfondurileMunicipiului Oradea, precumși a chirieiperceputepentruimobilele a cărorstaretehnicănecesitălucrări de intervențiișireparații,

Ținândcont de tarifele de închirierealocuințelor fond municipal deținute de Municipiul Oradea, aprobateprin HCL nr. 67 din 26.01.2017 privindaprobareaunormăsuricucaracterfinanciarpentruPrimăriaMunicipiului Oradea - DirecțiaPatrimoniuImobiliar,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local

În baza prevederilor art. 36 alin. 2, lit. b), lit. d) alin. (4) lit. a) alin. (6), lit. a, pct. 17, coroborate cu prevederile și art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

Consiliul Local al Municipiului Oradea H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă tarifele de închiriere pentru locuințele aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea, altele decât locuințele sociale, de serviciu și de necesitate, după cum urmează:

 • 1.1.    Începând cu data de 01.07.2019 se vor percepe tarifele de închiriere stabilite conform art. 2 din HCL nr. 67 din 26.01.2017privindaprobareaunormăsuricucaracterfinanciarpentruPrimăriaMunicipiului Oradea -DirecțiaPatrimoniuImobiliar, diferențiate pe zone, actualizate în baza HCL nr. 13 din 22.01.2019, conform tarifarului anexat;

 • 1.2.     Pentru locuințele situate în imobilele reabilitate/ aflate în curs de reabilitare se va percepe tariful de închiriere menționat la punctul 1.1 în procent de 100%, începând cu data de 1 a lunii următoare începerii lucrărilor de reabilitare;

 • 1.3.     Pentru locuințele situate în imobile a căror stare tehnică necesită lucrări de intervenție și reparații, se va aplica o reducere de 25% la tariful de închiriere stabilit la punctul 1.1.

 • 1.4.    Pentru locuințele situate la subsolul imobilelor, se va aplica o reducere suplimentară de 25% la tariful de închiriere stabilit la punctul 1.1.

 • 1.5.    Pentru locuințele situate la demisolul imobilelor, se va aplica o reducere suplimentară de 15% la tariful de închiriere stabilit la punctul 1.1.

 • 1.6. Tarifele de închiriere aplicate de la data de 01.07.2019 se vor regulariza în prima lună a anului 2020, cu diferența dintre indicele de inflație prognozat și indicele de inflație real comunicat de Institutul Național de Statistică pentru anul 2019.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art. 3. Prezentele măsuri se comunică cu:

 • -            Instituția Prefectului - Județul Bihor;

 • -           Primăria Municipiului Oradea;

 • -           Direcția Economică - Biroul Decontări Contracte;

 • -           Direcția Economică - Serviciul încasări, Compensări;

 • -           Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Locuințe, Spații Comerciale;

 • -           Se publică în M.O. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 13 iunie 2019

Nr. 503

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

DIRECȚIA ECONOMICA


laura.bortis@GHERGHELES 17/01/2019 08:13:25 AM

17/01/2019 08:13:33 AM

TARIFE 2019

Chirii locuințe aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea, altele decât locuințele sociale, de serviciu și de necesitate

Nr.crt Denumire                Tarif/Mp LEI MP LUNA

Zona                                                           A

1

ANTREU

5.8344

2

BAIE

5.8344

3

BALCON

2.3339

4

BOXA

2.3339

5

BUCATARIE

5.8344

6

CAMARA ALIMENTE

5.8344

7

CAMERA

11.6689

8

CASA SCARII

5.8344

9

CHICINETA

5.8344

10

CORIDOR

5.8344

11

DEBARA

5.8344

12

DEGAJAMENT

5.8344

13

DEPOZIT

2.3339

14

GARAJ

2.3339

15

HOL

11.6689

16

LOGIE

2.3339

17

MAGAZIE

2.3339

18

OFICIU

5.8344

19

POD

2.3339

20

SAS

5.8344

21

SPALATORIE

2.3339

22

TERASA

2.3339

23

TEREN

0.5835

24

VERANDA

5.8344

25

WC SERVICIU

5.8344

Zona                                                           B

1

ANTREU

4.6674

2

BAIE

4.6674

3

BALCON

2.1004

4

BOXA

2.1004

5

BUCATARIE

4.6674

6

CAMARA ALIMENTE

4.6674

7

CAMERA

10.5020

8

CASA SCARII

4.6674

9

CHICINETA

4.6674

10

CORIDOR

4.6674

11

DEBARA

4.6674

12

DEGAJAMENT

4.6674

13

DEPOZIT

2.1004

14

GARAJ

2.1004

15

HOL

10.5020

16

LOGIE

2.1004

17

MAGAZIE

2.1004

18

OFICIU

4.6674

19

POD

2.1004

20

SAS

4.6674

Nr.crt

Denumire

Tarif/Mp LEI MP LUNA

21

SPĂLĂTORIE

2.1004

22

TERASA

2.1004

23

TEREN

0.4668

24

VERANDA

4.6674

25

WC SERVICIU

4.6674

Zona                                                           C

1

ANTREU

3.5005

2

BAIE

3.5005

3

BALCON

1.8669

4

BOXA

1.8669

5

BUCATARIE

3.5005

6

CAMARA ALIMENTE

3.5005

7

CAMERA

8.1681

8

CASA SCARII

3.5005

9

CHICINETA

3.5005

10

CORIDOR

3.5005

11

DEBARA

3.5005

12

DEGAJAMENT

3.5005

13

DEPOZIT

1.8669

14

GARAJ

1.8669

15

HOL

8.1681

16

LOGIE

1.8669

17

MAGAZIE

1.8669

18

OFICIU

3.5005

19

POD

1.8669

20

SAS

3.5005

21

SPALATORIE

1.8669

22

TERASA

1.8669

23

TEREN

0.3501

24

VERANDA

3.5005

25

WC SERVICIU

3.5005

Zona                                                           D

1

ANTREU

2.3339

2

BAIE

2.3339

3

BALCON

1.4001

4

BOXA

1.4001

5

BUCATARIE

2.3339

6

CAMARA ALIMENTE

2.3339

7

CAMERA

5.8344

8

CASA SCARII

2.3339

9

CHICINETA

2.3339

10

CORIDOR

2.3339

11

DEBARA

2.3339

12

DEGAJAMENT

2.3339

13

DEPOZIT

1.4001

14

GARAJ

1.4001

15

HOL

5.8344

16

LOGIE

1.4001

17

MAGAZIE

1.4001

18

OFICIU

2.3339

19

POD

1.4001

20

SAS

2.3339

21

SPALATORIE

1.4001

22

TERASA

1.4001

Nr.crt

Denumire

Tarif/Mp LEI MP LUNA

23

TEREN

0.2333

24

VERANDA

2.3339

25

WC SERVICIU

2.3339

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

DIRECȚIA ECONOMICA


laura.bortis@GHERGHELES 17/01/2019 08:13:25 AM

17/01/2019 08:13:33 AM

TARIFE 2019

Chirii locuințe aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea, altele decât locuințele sociale, de serviciu și de necesitate

Nr.crt Denumire                Tarif/Mp LEI MP LUNA

Zona                                                           A

1

ANTREU

5.8344

2

BAIE

5.8344

3

BALCON

2.3339

4

BOXA

2.3339

5

BUCATARIE

5.8344

6

CAMARA ALIMENTE

5.8344

7

CAMERA

11.6689

8

CASA SCARII

5.8344

9

CHICINETA

5.8344

10

CORIDOR

5.8344

11

DEBARA

5.8344

12

DEGAJAMENT

5.8344

13

DEPOZIT

2.3339

14

GARAJ

2.3339

15

HOL

11.6689

16

LOGIE

2.3339

17

MAGAZIE

2.3339

18

OFICIU

5.8344

19

POD

2.3339

20

SAS

5.8344

21

SPALATORIE

2.3339

22

TERASA

2.3339

23

TEREN

0.5835

24

VERANDA

5.8344

25

WC SERVICIU

5.8344

Zona                                                           B

1

ANTREU

4.6674

2

BAIE

4.6674

3

BALCON

2.1004

4

BOXA

2.1004

5

BUCATARIE

4.6674

6

CAMARA ALIMENTE

4.6674

7

CAMERA

10.5020

8

CASA SCARII

4.6674

9

CHICINETA

4.6674

10

CORIDOR

4.6674

11

DEBARA

4.6674

12

DEGAJAMENT

4.6674

13

DEPOZIT

2.1004

14

GARAJ

2.1004

15

HOL

10.5020

16

LOGIE

2.1004

17

MAGAZIE

2.1004

18

OFICIU

4.6674

19

POD

2.1004

20

SAS

4.6674

Nr.crt

Denumire

Tarif/Mp LEI MP LUNA

21

SPĂLĂTORIE

2.1004

22

TERASA

2.1004

23

TEREN

0.4668

24

VERANDA

4.6674

25

WC SERVICIU

4.6674

Zona                                                           C

1

ANTREU

3.5005

2

BAIE

3.5005

3

BALCON

1.8669

4

BOXA

1.8669

5

BUCATARIE

3.5005

6

CAMARA ALIMENTE

3.5005

7

CAMERA

8.1681

8

CASA SCARII

3.5005

9

CHICINETA

3.5005

10

CORIDOR

3.5005

11

DEBARA

3.5005

12

DEGAJAMENT

3.5005

13

DEPOZIT

1.8669

14

GARAJ

1.8669

15

HOL

8.1681

16

LOGIE

1.8669

17

MAGAZIE

1.8669

18

OFICIU

3.5005

19

POD

1.8669

20

SAS

3.5005

21

SPALATORIE

1.8669

22

TERASA

1.8669

23

TEREN

0.3501

24

VERANDA

3.5005

25

WC SERVICIU

3.5005

Zona                                                           D

1

ANTREU

2.3339

2

BAIE

2.3339

3

BALCON

1.4001

4

BOXA

1.4001

5

BUCATARIE

2.3339

6

CAMARA ALIMENTE

2.3339

7

CAMERA

5.8344

8

CASA SCARII

2.3339

9

CHICINETA

2.3339

10

CORIDOR

2.3339

11

DEBARA

2.3339

12

DEGAJAMENT

2.3339

13

DEPOZIT

1.4001

14

GARAJ

1.4001

15

HOL

5.8344

16

LOGIE

1.4001

17

MAGAZIE

1.4001

18

OFICIU

2.3339

19

POD

1.4001

20

SAS

2.3339

21

SPALATORIE

1.4001

22

TERASA

1.4001

Nr.crt

Denumire

Tarif/Mp LEI MP LUNA

23

TEREN

0.2333

24

VERANDA

2.3339

25

WC SERVICIU

2.3339