Hotărârea nr. 502/2019

privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2019

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2019

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.226.191 din 07.06.2019 prin care Direcția Economică propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2019

Luând în considerare:

 • -   Hotărărea Consiliului Local nr.281/17.04.2019 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Municipiului Oradea pentru anul 2019,

 • -   pct. 1 din anexa care face parte integrantă din Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1792/24.12.2002, actualizat,

 • -   prevederile art. 1 din Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.547/20.03.2009 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002,

 • -   prevederile art.198 ,199 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,

 • -   prevederile art.4, art.5 alin.2, art. 19, art. 29, art.49, și ale art.50 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 36 alin. 2, lit. b), lit. d) alin. (4) lit. a) alin. (6), lit. a, pct. 11, art. 45, alin. (2) lit. a) si ale art. 121 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

Consiliul Local al Municipiului Oradea H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobărectificarea bugetului local pentru anul 2019, conform anexei nr.1 atașată prezentei hotărâri.

Art.2. Se aprobărectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al institutiilor publice si activităților finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2019, conform anexei nr.2 atașată prezentei hotărâri.

Art.3. Se aprobă bugetul creditelor interne pentru anul 2019, conform anexei nr.3 atașată prezentei hotărâri.

Art.4. Se aprobă noile obiective de investiții.

Art.5. Se aprobămodificareapetrimestre a creditelorbugetare, conform anexei nr.4 atașatăprezenteihotărâri.

Art.6. Se aprobă creditele de angajament pentru, obiectivele de investiții “Construire clădire parcaje multietajate, Oradea, zona străzilor Academiei-George Barițiu” și „Construire clădire parcaje supraetajate pe strada Brașovului, Oradea” realizate de Administrația Domeniului Public SA, conform anexei nr.5 atașată prezentei hotărâri.

Art.7. Se aprobă donațiile/subvențiile încasate de Clubul Sportiv Municipal Oradea în sumă de 107.000 lei de la persoane fizice pentru susținerea echipelor de baschet și de polo.

Art.8.Se aprobă premierea de către Clubul Sportiv Municipal Oradea a sportivilor/participanților la activitatea sportivă pentru ocuparea locul I în cadrul ligii „Liga Naționale de baschet masculin - ediția 2018/19’’, în limita sumei de 425,80 mii lei - alocată de la bugetul local.

Art.9. Se aprobă donațiile/subvențiile încasate de la persoane fizice pentru plata salariilor cadrelor didactice care desfășoară activități în cadrul programului "Școala după Școală" după cum urmează:

 • -   Scoala Gimnaziala Avram Iancu: 2.580 lei

 • -   Scoala Gimnaziala Dacia: 162.200 lei

 • -   Scoala Gimnaziala NicolaeBalcescu: 35.350 lei

 • -   Colegiul National losif Vulcan: 26.710 lei

Art.10. Se aprobă donațiile/subvențiile încasate de Colegiul Tehnic “Traian Vuia” pentru realizarea proiectului "Valențe culturale ale securității și sănătății în muncă"-desfășurat în perioada februarie-mai 2019, de la următoarele societăți comerciale:

 • -   Car Cover SRL: 1.000 lei

 • -   Nutrientul SA: 2.500 lei

 • -   Patrol Service SRL: 2.000 lei

 • -   Constructorul Salard SRL: 1.000 lei

Art.11. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.12. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor

 • •  Primarul municipiului Oradea

 • •  Direcția Economică

 • •   Direcția Patrimoniu Imobiliar

 • •  Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

 • •  Administrația Domeniului Public SA

 • •  Spitalul Clinic Județean de Urgență

 • •   Unitățile de învățământ preuniversitar de stat, prin grja Direcției Econmice.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 13 iunie 2019 Nr. 502


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

MUNICIPIULORADEA

Anexa nr.1 la H<


Rectificare buget local pe anul 2019

mii lei

Nr.c rt

Denumirea indicatorilor

Cod

Sectiunea

Plan

Propuneri

Diferente

I

VENITURI

12,146.00

32,311.39

20,165.39

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

Functionare

10,408.31

9,873.72

-534.59

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

36.02.01.01

Functionare

0.00

2.90

2.90

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

Functionare

-162,040.61

-161,089.17

951.44

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

Dezvoltare

162,040.61

161,089.17

-951.44

Alte transferuri voluntare

37.02.50

Functionare

0.00

2.49

2.49

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

39.02.07

Dezvoltare

1,737.69

2,272.28

534.59

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

Dezvoltare

0.00

12,160.00

12,160.00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

Dezvoltare

0.00

8,000.00

8,000.00

II

CHELTUIELI

45,337.99

65,503.38

20,165.39

1

CAP.51.02.01.03 Autoritati executive

3,454.01

3,447.16

-6.85

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

20.01.30

Functionare

3,698.36

3,689.41

-8.95

Licenta-PDF -toolkit VCL

71.01.30

Dezvoltare

0.00

3.55

3.55

Retea interna informatica institutie etaj I

71.01.30

Dezvoltare

445.20

450.60

5.40

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

Functionare

-689.55

-696.40

-6.85

2

Cap.65.02 Invatamant

5,021.68

5,164.38

142.70

Cap. 65.02.03.01 - Invatamant prescolar

875.97

888.97

13.00

Cap. 65.02.03.01 - Invatamant prescolar PMO

582.00

532.73

-49.27

Reparatii curente

20.02

Functionare

582.00

532.73

-49.27

Cap. 65.02.03.01 Gradinita cu Program Prelungit Nr.25

41.29

41.29

0.00

0.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

Functionare

7.51

7.86

0.35

Alte bunuri si servicii pentru intretinere

20.01.30

Functionare

33.78

33.43

-0.35

Cap. 65.02.03.01 Gradinita cu Program Prelungit Nr.28

27.73

0.00

0.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

Functionare

6.87

7.62

0.75

Alte bunuri si servicii pentru intretinere

20.01.30

Functionare

20.86

20.11

-0.75

Cap. 65.02.03.01 Gradinita cu Program Prelungit Nr.34

15.28

15.28

0.00

0.00

Furnituri de birou

20.01.01

Functionare

3.00

2.10

-0.90

Materiale pentru curatenie

20.01.02

Functionare

5.00

4.65

-0.35

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

20.01.30

Functionare

7.28

8.53

1.25

Cap. 65.02.03.01 Gradinita cu Program Prelungit Nr.45

180.87

13.00

13.00

Incalzit, iluminat si forta motrica

20.01.03

Functionare

133.50

143.50

10.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

Functionare

16.00

17.00

1.00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

20.01.30

Functionare

18.37

20.37

2.00

Cap. 65.02.03.01 Gradinita cu Program Prelungit Nr.52

19.00

19.00

0.00

0.00

Furnituri de birou

20.01.01

Functionare

2.00

1.65

-0.35

Materiale pentru curatenie

20.01.02

Functionare

5.00

3.75

-1.25

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

20.01.30

Functionare

12.00

13.60

1.60

Cap. 65.02.03.01 Gradinita cu Program Prelungit Nr.54

22.80

72.07

49.27

49.27

Furnituri de birou

20.01.01

Functionare

0.80

1.00

0.20

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

20.01.09

Functionare

2.00

2.30

0.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

20.01.30

Functionare

20.00

19.50

-0.50

Reparatii curente

20.02

Functionare

0.00

49.27

49.27

Total Cap.65.02.04.01 Invatamant secundar inferior

1,244

.60      1,244

.60           0.

00

Cap. 65.02.04.01 Scoala Gimnaziala ”Dacia”

42.00

42.00

0.00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

20.01.30

Functionare

42.00

41.68

-0.32

Pregatire profesionala

20.13

Functionare

0.00

0.32

0.32

Cap. 65.02.04.01 Scoala Gimnaziala ”Octavian Goga”

242.12

242.12

0.00

0.00

Furnituri de birou

20.01.01

Functionare

7.20

6.00

-1.20

Incalzit, iluminat si forta motrica

20.01.03

Functionare

172.15

170.15

-2.00

Nr.c rt

Denumirea indicatorilor

Cod

Sectiunea

Plan

Propuneri

Diferente

Apa, canal si salubritate

20.01.04

Functionare

15.15

15.85

0.70

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

Functionare

7.50

6.80

-0.70

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

20.01.30

Functionare

17.12

24.82

7.70

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Functionare

16.00

13.00

-3.00

Pregatire profesionala

20.13

Functionare

7.00

5.50

-1.50

Cap. 65.02.04.01 Scoala Gimnaziala ”Oltea Doamna”

106

1062)21

.14        100.

00

Materiale pentru curatenie

20.01.02

Functionare

14.00

14.50

0.50

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

20.01.30

Functionare

19.00

18.50

-0.50

Reparatii curente

20.02

Functionare

73.94

173.94

100.00

Cap. 65.02.04.01 Scoala Gimnaziala ”Nicolae Balcescu”

353.521

3.54         0

.00

Incalzit, iluminat si forta motrica

20.01.03

Functionare

320.00

310.00

-10.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

Functionare

24.40

34.40

10.00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

20.01.09

Functionare

9.14

7.99

-1.15

Pregatire profesionala

20.13

Functionare

0.00

1.15

1.15

Cap. 65.02.04.01 - Invatamant secundar inferior PMO

500.00

400.00

-100.00

Reparatii curente

20.02

Functionare

500.00

400.00

-100.00

Total Cap.65.02.04.02 Invatamant secundar superior

2,901.11

0.11         71

.70

Cap. 65.02.04.02 Liceul Greco Catolic ”Iuliu Maniu”

270.00

270.00

0.00

Incalzit, iluminat si forta motrica

20.01.03

Functionare

224.00

229.00

5.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

Functionare

32.00

41.00

9.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Functionare

14.00

0.00

-14.00

Cap. 65.02.04.02 Liceul Teoretic ”Lucian Blaga”

315.21

327.04

11.13

Materiale pentru curatenie

20.01.02

Functionare

17.40

16.40

-1.00

Incalzit, iluminat si forta motrica

20.01.03

Functionare

240.51

239.51

-1.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

Functionare

22.30

24.30

2.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Functionare

35.00

46.83

11.83

Cap. 65.02.04.02 Liceul Teoretic German ”Friedrich Schiller”

255.76

256.12

0.36

Incalzit, iluminat si forta motrica

20.01.03

Functionare

208.00

228.00

20.00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

20.01.09

Functionare

23.00

17.00

-6.00

Reparații curente

20.02

Functionare

10.00

0.00

-10.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Functionare

14.00

10.00

-4.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

Functionare

0.76

1.12

0.36

Cap. 65.02.04.02 Colegiul National ”Mihai Eminescu”

4.15

1.34

4.31

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

Functionare

4.95

9.34

4.39

Cap. 65.02.04.02 Colegiul Tehnic ”Mihai Viteazul”

566.16

616.16

50.00

Incalzit, iluminat si forta motrica

20.01.03

Functionare

566.16

616.16

50.00

Cap. 65.02.04.02 Colegiul Economic ”Partenie

Cosma”

0.00

0.52

0.52

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

Functionare

0.00

0.52

0.52

Cap. 65.02.04.02 Liceul de Arte

215.14

215.14

0.00

Incalzit, iluminat si forta motrica

20.01.03

Functionare

265.00

270.00

5.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

Functionare

30.94

25.94

-5.00

Cap. 65.02.04.02 Liceul Teologic Baptist ” Emanuel”

0.00

2.00

2.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

Functionare

0.00

2.00

2.00

Cap. 65.02.04.02 Liceul Teoretic Lorantffy Zsuzsanna

143.01

150.01

7.00

Incalzit, iluminat si forta motrica

20.01.03

Functionare

133.09

140.09

7.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

Functionare

5.20

6.00

0.80

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Functionare

4.80

4.00

-0.80

Cap. 65.02.04.02 Colegiul Tehnic ”Traian Vuia”

52.00

52.11

0.11

Materiale pentru curatenie

20.01.02

Functionare

10.00

10.30

0.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

20.01.30

Functionare

42.00

41.70

-0.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

Functionare

0.00

0.99

0.99

Cap.65.02.04.02 Invatamant secundar superior-PMO

008.00

2.61

2.61

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

Functionare

998.00

946.61

-51.39

Cresterea eficientei energetice a cladirilor aferente Liceului Ortodox Episcop Roman Ciorogariu-Municipiul Oradea

58.01.01

Dezvoltare

0.00

4.00

4.00

Nr.c rt

Denumirea indicatorilor

Cod

Sectiunea

Plan

Propuneri

Diferente

Reabilitare fatade si acoperiș la Liceul Teoretic German F. Schiller

71.01.30

Dezvoltare

0.00

50.00

50.00

Cap.65.02.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

0.00

50.00

50.00

Achiziție mașini de gatit

71.01.02

Dezvoltare

0.00

50.00

50.00

3

Cap.66.02.06 Sanatate

1,240.00

23,392.00

22,152.00

Cap.66.02.06.01 Spitale generale PMO

1,240.00

23,392.00

22,152.00

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

Dezvoltare

0.00

20,160.00

20,160.00

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28

Dezvoltare

1,240.00

3,232.00

1,992.00

4

Cap.67.02 Cultura, recreere si religie

23,224.12

20,634.93

-2,589.19

Subcap. 67.02. 03.12 - Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

1,951.67

1,921.67

-30.00

Lucrari de instalatii si constructii necesare organizarii de evenimente sociale, sportive si de agrement in Cetatea Oradea

71.01.30

Dezvoltare

517.77

528.77

11.00

Amenajare arheoparc Palatul Princiar Cetatea Oradea

71.01.30

Dezvoltare

1,433.90

1,392.90

-41.00

Cap. 67.02.05.01 - Sport

19,822.45

17,558.26

-2,264.19

Transferuri catre instituții publice

51.01.01

Functionare

9,581.45

10,007.25

425.80

Sala de Sport Polivalenta cu capacitate 5000 de locuri, Str. Traian Blajovici - cota UAT

71.01.01

Dezvoltare

1.00

3,009.00

3,008.00

Rk Bazin Olimpic (DALI+PT+exec)

71.03

Dezvoltare

10,240.00

4,542.01

-5,697.99

Cap.67.02.50 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

1,450.00

1,155.00

-295.00

Consolidarea si refacerea versantului in Gradina Publica Dealul Ciuperca

71.01.30

Dezvoltare

1,450.00

1,155.00

-295.00

5

Cap.68.02 Asigurari si asistenta sociala

-56.86

-77.25

-20.39

Cap. 68.02.50- Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

-56.86

-77.25

-20.39

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

Functionare

-56.86

-77.25

-20.39

6

TOTAL Cap.70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica

11,447.04

11,644.23

197.19

Cap.70.02.50 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

11,447.04

11,644.23

197.19

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

20.01.30

Functionare

3,727.00

3,677.00

-50.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Functionare

90.00

140.00

50.00

Citywalk - Towards energy responsible places: establishing walkable cities in the Danube Region BL

58.01.01

Dezvoltare

7.43

8.43

1.00

Citywalk - Towards energy responsible places: establishing walkable cities in the Danube Region BS

58.01.01

Dezvoltare

48.28

55.28

7.00

Citywalk - Towards energy responsible places: establishing walkable cities in the Danube Region

58.01.02

Dezvoltare

315.64

355.64

40.00

Citywalk - Towards energy responsible places: establishing walkable cities in the Danube Region

58.01.03

Dezvoltare

4.00

27.00

23.00

Valorificarea energiei geotermale în asociație cu pompe de căldură și gaze naturale, pentru producerea agentului termic de încălzire și preparare a apei calde de consum la consumatorii cartierului Nufărul I BS

58.01.01

Dezvoltare

908.54

901.54

-7.00

Valorificarea energiei geotermale în asociație cu pompe de căldură și gaze naturale, pentru producerea agentului termic de încălzire și preparare a apei calde de consum la consumatorii cartierului Nufărul I

58.01.02

Dezvoltare

5,940.46

5,900.46

-40.00

Amenajare parcare supraetajata pe strada losif Vulcan

71.01.30

Dezvoltare

154.70

155.70

1.00

Reabilitare fata imobil str. Independentei 11-13

71.01.30

Dezvoltare

233.14

183.14

-50.00

PUZ pentru reconversie zona de locuințe amplasată pe str Gh Doja

71.01.30

Dezvoltare

0.00

160.54

160.54

Reamenajare piateta urbana zona B-dul Gen. Gh. Magheru , adiacent blocurilor M4-M10(SF+PT)

71.01.30

Dezvoltare

0.00

59.50

59.50

Relocare statuie Mihai Viteazul din Piata Unirii- PT

71.01.30

Dezvoltare

17.85

0.00

-17.85

Aport la capitalul social "Alianta Vestului"

72.01.01

Dezvoltare

0.00

20.00

20.00

7

Cap. 74.02 - Protectia mediului

1,000.00

993.93

-6.07

Cap. 74.02.05.01 - Salubritate

0.00

-6.07

-6.07

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

Functionare

0.00

-6.07

-6.07

Cap. 74.02.06 - Canalizarea si tratarea apelor reziduale

1,000.00

1,000.00

0.00

Nr.c rt

Denumirea indicatorilor

Cod

Sectiunea

Plan

Propuneri

Diferente

Statie de pompare ape pluviale str. Calea Bihorului intersecție cu str.

Piersicilor

55.01.12

Dezvoltare

1,000.00

0.00

-1,000.00

Statie de pompare ape pluviale II si branșament electric pe str. Calea Bihorului

55.01.12

Dezvoltare

0.00

1,000.00

1,000.00

8

Cap. 80.02 - Actiuni generale economice,comerciale si de munca

0.00

295.00

295.00

Cap. 80.02.01.10 - Program de dezvoltare regionala si sociala

0.00

295.00

295.00

Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea in vederea introducerii in circuitul turistic cetatea Oradea- Centrul multicultural si multiconfesional european-etapa III. Consolidarea si restaurarea zidurilor Bastioanelor Ciunt si Bethlen respectiv a curtinei nordice si vestice etapa III

58.01.03

Dezvoltare

0.00

295.00

295.00

9

Cap.84.02 Transporturi

8.00

9.00

1.00

Cap.84.02.03.03 Strazi

8.00

9.00

1.00

Crearea unor trasee pietonale si imbunatatirea transportului public de persoane in zona centrala a Municipiului Oradea (reabilitare, modernizare si refacere scuaruri in P-ta Ferdinand; creșterea mobilității pietonale și ciclistice pe malul stâng al Crișului Repede; pietonalizare zona Libertatii; pietonalizare strada Aurel Lazar; construire Pod peste raul Crisul Repede intre str. Plevnei si str. Szigligeti Ede mun. Oradea; demolare pasarela Plevnei din beton armat peste Crisul Repede (pietonal si pentru ciclisti)(proiectare+executie)

58.01.03

Dezvoltare

8.00

9.00

1.00

Municipiul Oradea


Anexa nr.2 la HCL 502/2019

Propunere virare credite bugetare pentru bugetul de venituri si cheltuieli al instituțiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2019

mii lei

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan

Propuneri

Influente |

Total chelt cap.65.10 Invatamant

1,565.71

1,732.45

166.74

Total cap.65.10.04.01 Învatamânt secundar inferior -Scoala Gimnaziala Avram lancu

Venituri

167.79

170.37

2.58

Donatii si sponsorizari

37.10.01

167.79

170.37

2.58

Cheltuieli

212.48

215.06

2.58

Fond aferent platii cu ora

10.01.11

212.48

215.06

2.58

Total cap.65.10.04.01 Învatamânt secundar inferior -Scoala Gimnaziala Dacia

Venituri

676.00

691.00

15.00

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.10.50

497.70

350.50

-147.20

Donatii si sponsorizari

37.10.01

178.30

340.50

162.20

Cheltuieli

655.00

670.00

15.00

Fond aferent platii cu ora

10.01.11

640.00

653.50

13.50

Contributie asiguratorie pentru munca

10.03.07

15.00

16.50

1.50

Total cap.65.10.04.01 Învatamânt secundar inferior -Scoala Nicolae Balcescu

Venituri

248.50

283.50

70.35

Alte venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05.30

233.50

35.00

-198.50

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.10.50

15.00

248.50

233.50

Donatii si sponsorizari

37.10.01

140.50

175.85

35.35

Cheltuieli

341.70

412.05

70.35

Fond aferent platii cu ora

10.01.11

336.70

406.55

69.85

Contributie asiguratorie pentru munca

10.03.07

5.00

5.50

0.50

Total cap.65.10.04.02 Învatamânt secundar superior -Colegiul National losif Vulcan

Venituri

31.30

58.61

27.31

Donatii si sponsorizari

37.10.01

31.30

58.61

27.31

Cheltuieli

116.30

143.61

27.31

Fond aferent platii cu ora

10.01.11

112.60

139.31

26.71

Contributia asiguratorie pentru munca

10.03.07

3.70

4.30

0.60

Total cap.65.10.04.02 Învatamânt secundar superior -Liceul Teoretic Onisifor Ghibu

Venituri

20.00

65.00

45.00

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.10.50

20.00

65.00

45.00

Cheltuieli

216.53

261.53

45.00

Fond aferent platii cu ora

10.01.11

211.50

255.50

44.00

Contributia asiguratorie pentru munca

10.03.07

5.03

6.03

1.00

Total cap.65.10.04.02 Învatamânt secundar superior -Colegiul Tehnic Traian Vuia

Venituri

13.70

20.20

6.50

Donatii si sponsorizari

37.10.01

13.70

20.20

6.50

Cheltuieli

23.70

30.20

6.50

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

23.70

30.20

6.50

Total cap.65.10.05 Invatamant Postliceal -Liceul Tehnologic Sanitar Vasile Voiculescu

111.90

111.90

0.00

Salarii de baza

10.01.01

111.90

110.50

-1.40

Contributii de asigurari sociale de sanatate

10.03.03

0.00

1.40

1.40

Capitolul6610 Sanatate

Paragraful 06SJ Spital Clinic Judetean de Urgenta                                                                                                                mii lei

Nr. crt

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Plan

Propuneri

Influente

I

TOTAL VENITURI

111,702.16

131,922.16

20,220.00

Venituri din prestari de servicii

33.10.08

6,752.04

6,751.04

-1.00

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

33.10.21

104,440.61

104,668.61

228.00

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

39.10.50

9.51

10.51

1.00

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local

37.10.03

-8,393.60

-7,634.60

759.00

Varsaminte din sectiunea de functionare

37.10.04

8,393.60

7,634.60

-759.00

Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

43.10.14

500.00

2,492.00

1,992.00

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.10.16.01

0.00

10,000.00

10,000.00

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

43.10.16.03

0.00

8,000.00

8,000.00

II

CHELTUIELI TOTAL

32,237.36

43,557.36

11,320.00

Furnituri de birou

20.01.01

398.58

448.58

50.00

Medicamente

20.04.01

16,038.44

16,156.44

118.00

Materiale sanitare

20.04.02

13,494.25

13,492.75

-1.50

Uniforme si echipamente

20.05.01

31.41

41.41

10.00

Deplasari interne, detasari, transferari

20.06.01

105.36

106.86

1.50

Protectia muncii

20.14

174.35

224.35

50.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

736.97

1,494.97

758.00

Masini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

500.00

11,508.00

11,008.00

Ecograf pentru ecografii cardiace abdominale si transfontanelare la nou nascuti BL

71.01.02

500.00

0.00

-500.00

Computer Tomograf BL

71.01.02

0.00

722.00

722.00

Computer Tomograf BS

71.01.02

0.00

2,315.00

2,315.00

Trusă de videoendoscopie BL

71.01.02

0.00

169.00

169.00

Trusă de videoendoscopie BS

71.01.02

0.00

1,509.00

1,509.00

Echipament de diagnostic ultrasonografic de înaltă performanță BL

71.01.02

0.00

64.00

64.00

Echipament de diagnostic ultrasonografic de înaltă performanță BS

71.01.02

0.00

567.00

567.00

Electrocauter și Unitate de Coagulare cu Plasmă Argon BL

71.01.02

0.00

18.00

18.00

Electrocauter și Unitate de Coagulare cu Plasmă Argon BS

71.01.02

0.00

151.00

151.00

Sistem de Rotablatie intracoronariana BL

71.01.02

0.00

16.00

16.00

Sistem de Rotablatie intracoronariana BS

71.01.02

0.00

135.00

135.00

Incubator inchis pentru nou nascuti BL

71.01.02

0.00

30.00

30.00

Incubator inchis pentru nou nascuti BS

71.01.02

0.00

270.00

270.00

Incubator deschis pentru nou nascuti BL

71.01.02

0.00

8.00

8.00

Incubator deschis pentru nou nascuti BS

71.01.02

0.00

72.00

72.00

Masa pentru resuscitarea nou nascutilor BL

71.01.02

0.00

10.00

10.00

Masa pentru resuscitarea nou nascutilor BS

71.01.02

0.00

80.00

80.00

Monitor cardiorespirator BL

71.01.02

0.00

8.00

8.00

Monitor cardiorespirator BS

71.01.02

0.00

64.00

64.00

Modul upgrade pentru ecograf BL

71.01.02

0.00

5.00

5.00

Modul upgrade pentru ecograf BS

71.01.02

0.00

40.00

40.00

Pulsoximetru BL

71.01.02

0.00

5.00

5.00

Pulsoximetru BS

71.01.02

0.00

43.00

43.00

Unitate de fototerapie intensiva BL

71.01.02

0.00

3.00

3.00

Unitate de fototerapie intensiva BS

71.01.02

0.00

25.00

25.00

Aparat de ventilatie pentru nou nascuti BL

71.01.02

0.00

15.00

15.00

Aparat de ventilatie pentru nou nascuti BS

71.01.02

0.00

128.00

128.00

Monitoare funcții vitale pacienți cardiaci BL

71.01.02

0.00

20.00

20.00

Monitoare funcții vitale pacienți cardiaci BS

71.01.02

0.00

180.00

180.00

Monitor multiparametru BL

71.01.02

0.00

2.00

2.00

Monitor multiparametru BS

71.01.02

0.00

15.00

15.00

Mamograf cu tomosinteză BL

71.01.02

0.00

132.00

132.00

Mamograf cu tomosinteză BS

71.01.02

0.00

1,177.00

1,177.00

Ecograf 4D BL

71.01.02

0.00

72.00

72.00

Ecograf 4D BS

71.01.02

0.00

642.00

642.00

Stimulatoare cardiace temporare cu insertie transvenoasa BL

71.01.02

0.00

4.00

4.00

Stimulatoare cardiace temporare cu insertie transvenoasa BS

71.01.02

0.00

27.00

27.00

Aparat pentru suport respirator BL

71.01.02

0.00

11.00

11.00

Aparat pentru suport respirator BS

71.01.02

0.00

94.00

94.00

Kintec medical pentru mobilizarea pasiva a pacientilor operati BL

71.01.02

0.00

2.00

2.00

Kintec medical pentru mobilizarea pasiva a pacientilor operati BS

71.01.02

0.00

12.00

12.00

Ecograf doppler BL

71.01.02

0.00

8.00

8.00

Ecograf doppler BS

71.01.02

0.00

72.00

72.00

Autokeratorefractometru BL

71.01.02

0.00

3.00

3.00

Autokeratorefractometru BS

71.01.02

0.00

27.00

27.00

Audiometru cu tonala si conducere osoasa BL

71.01.02

0.00

2.00

2.00

Audiometru cu tonala si conducere osoasa BS

71.01.02

0.00

17.00

17.00

Timpanometru BL

71.01.02

0.00

2.00

2.00

Timpanometru BS

71.01.02

0.00

17.00

17.00

Fibroendoscop BL

71.01.02

0.00

7.00

7.00

Fibroendoscop BS

71.01.02

0.00

61.00

61.00

Aparat de terapie intensivă (monitorizare și control a funcțiilor vitale) BL

71.01.02

0.00

15.00

15.00

Aparat de terapie intensivă (monitorizare și control a funcțiilor vitale) BS

71.01.02

0.00

135.00

135.00

Fibroscan BL

71.01.02

0.00

67.00

67.00

Fibroscan BS

71.01.02

0.00

598.00

598.00

Procesor automat de țesuturi cu sistem de control al vaporilor și vacuum - capacitate 300 casete BL

71.01.02

0.00

26.00

26.00

Procesor automat de țesuturi cu sistem de control al vaporilor și vacuum - capacitate 300 casete BS

71.01.02

0.00

226.00

226.00

Stație automată de lucru formată din colorator automat de lame cuplat cu montator automat de lamele pe lame pentru volum mare de lame și colorații speciale BL

71.01.02

0.00

37.00

37.00

Stație automată de lucru formată din colorator automat de lame cuplat cu montator automat de lamele pe lame pentru volum mare de lame și colorații speciale BS

71.01.02

0.00

328.00

328.00

Aparat de oxigenare extracorporeală pulmonară -ECMO - 2 buc. BL

71.01.02

0.00

100.00

100.00

Aparat de oxigenare extracorporeală pulmonară -ECMO - 2 buc. BS

71.01.02

0.00

898.00

898.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

71.01.03

0.00

84.00

84.00

Blender High Flow BL

71.01.03

0.00

8.00

8.00

Blender High Flow BS

71.01.03

0.00

72.00

72.00

Troliu BL

71.01.03

0.00

1.00

1.00

Troliu BS

71.01.03

0.00

3.00

3.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

758.00

0.00

-758.00

Executie "Reabilitare si modernizare, dotare Sectie Ginecologie Stationar III" VP

71.03

758.00

0.00

-758.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

8,900.00

8,900.00

Reabilitare si modernizare, dotare Sectie Ginecologie Stationar III BL

71.01.30

0.00

900.00

900.00

Reabilitare si modernizare, dotare Sectie Ginecologie Stationar III BS

71.01.30

0.00

8,000.00

8,000.00

mii lei

Clubul Sportiv Municipal

Nr. crt

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Plan

Propuneri

Influențe

Cap.67.10.05.01 Sport

I

Total Venituri

10,252.73

10,785.53

532.80

1

Donatii si sponsorizari

37.10.01

671.28

778.28

107.00

2

subventii de la bugetul local

43.10.09

9,581.45

10,007.25

425.80

II

Total Cheltuieli

10,148.09

10,680.89

532.80

1

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

20.01.09

10,148.09

10,680.89

532.80

MUNICIPIUL ORADEA


Anexa nr.3 la HCL 502/2019

Bugetul creditelor interne pe anul 2019

mii lei

Nr. crt

Denumirea indicatorilor

Cod

Sectiunea

Plan

Propuneri

Diferente

Venituri

100,000.00

100,000.00

Sume aferente creditelor interne

41.07.02.01

Dezvoltare

-

100,000.00

100,000.00

Cheltuieli

100,000.00

100,000.00

Cap. 65.07 - Invatamant

3,938.78

3,938.78

Cap. 65.07.03.01 - Invatamant prescolar

2,756.13

2,756.13

1

Construirea Creșei și Grădiniței din parcul Industrial 1, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară în Municipiul Oradea BL

580101

Dezvoltare

-

42.10

42.10

2

Construirea Creșei și Grădiniței din parcul Industrial 1, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară în Municipiul Oradea BS

580101

Dezvoltare

-

272.00

272.00

3

Construirea Creșei și Grădiniței din parcul Industrial 1, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară în Municipiul Oradea UE

580102

Dezvoltare

-

1,777.00

1,777.00

4

Construirea Creșei și Grădiniței din parcul Industrial 1, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară în Municipiul Oradea ch neelig

580103

Dezvoltare

-

500.00

500.00

5

Extindere Creșei și Grădiniței nr. 28 , cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară în Municipiul Oradea BL

580101

Dezvoltare

-

3.00

3.00

6

Extindere Creșei și Grădiniței nr. 28 , cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară în Municipiul Oradea BS

580101

Dezvoltare

-

15.00

15.00

7

Extindere Creșei și Grădiniței nr. 28 , cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară în Municipiul Oradea UE

580102

Dezvoltare

-

90.82

90.82

8

Extindere Creșei și Grădiniței nr.53, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară în Municipiul Oradea BS

580101

Dezvoltare

-

8.00

8.00

9

Extindere Creșei și Grădiniței nr.53, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară în Municipiul Oradea UE

580102

Dezvoltare

-

48.21

48.21

Cap. 65.07.04.01 - Invatamant secundar inferior

312.22

312.22

5

Construirea grădiniței noi nr.51, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară în Municipiul Oradea BL

580101

Dezvoltare

-

21.36

21.36

6

Construirea grădiniței noi nr.51, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară în Municipiul Oradea ch neelig

580103

Dezvoltare

-

42.40

42.40

12

Reabilitare fatade si amenajari interioare, reabilitare instalatii sanitare si electrice Scoala Gimnaziala nr.11

710130

Dezvoltare

-

248.46

248.46

Cap. 65.07.04.02 - Invatamant secundar superior

870.43

870.43

13

Creșterea eficientei energetice a clădirilor aferente Liceului Ortodox Episcop Roman Ciorogariu-Municipiul Oradea BL

580101

Dezvoltare

-

43.11

43.11

14

Cresterea eficientei energetice a cladirilor aferente Liceului Ortodox Episcop Roman Ciorogariu-Municipiul Oradea BS

580101

Dezvoltare

-

90.02

90.02

15

Cresterea eficientei energetice a cladirilor aferente Liceului Ortodox Episcop Roman Ciorogariu-Municipiul Oradea UE

580102

Dezvoltare

-

515.00

515.00

16

Cresterea eficientei energetice a cladirilor aferente Liceului Ortodox Episcop Roman Ciorogariu-Municipiul Oradea ch neelig

580103

Dezvoltare

-

222.30

222.30

Cap. 66.07 - Sanatate

18,391.73

18,391.73

Cap. 66.07. 06.01 - Spitale generale

18,176.23

18,176.23

17

Extindere ambulatoriu Corp B Spitalul Clinic de Urgenta Oradea etapa I si Etapa II BL

580101

Dezvoltare

-

363.53

363.53

18

Extindere ambulatoriu Corp B Spitalul Clinic de Urgenta Oradea etapa I si Etapa II BS

580101

Dezvoltare

-

2,362.65

2,362.65

19

Extindere ambulatoriu Corp B Spitalul Clinic de Urgenta Oradea etapa I si Etapa II FEDR

580102

Dezvoltare

-

15,450.05

15,450.05

Cap. 66.07. 50.50 - Alte Cheltuieli in domeniul sanatatii

215.50

215.50

20

Proiect integrat pentru dezvoltarea durabila in zona montana a judetului Bihor, imbunatatirea accesului si dezvoltarea serviciilor de sanatate in cazul interventiilor medicale in situatii de urgenta

710130

Dezvoltare

-

215.50

215.50

Cap. 67.07 - Cultura, recreere si religie

480.42

480.42

Subcap. 67.07.50 - Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

480.42

480.42

21

Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea (zona Salca, zona Leonardo da Vinci -Romer Floris, zona Ciheiului, zona Veteranilor, zona Grigorescu, zona Apateului, zona Libertatii si alte zone din municipiu) - etapa 1

710130

Dezvoltare

-

45.01

45.01

22

Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea (zona Salca, zona Leonardo da Vinci -Romer Floris, zona Ciheiului, zona Veteranilor, zona Grigorescu, zona Apateului, zona Libertatii si alte zone din municipiu) - etapa 2

710130

Dezvoltare

-

435.41

435.41

Cap. 70.07 - Locuinte, servicii si dezvoltare publica

3,151.48

3,151.48

Cap. 70.07.50 - Alte cheltuieli in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

3,151.48

3,151.48

23

Restaurarea, conservarea si integrarea in circuitul cultural al obiectivului Muzeului Francmasoneriei din Oradea

580103

Dezvoltare

-

1,653.17

1,653.17

24

Restaurarea Casei Darvas - La Roche în vederea valorificării patrimoniului cultural Secession BL

580101

Dezvoltare

-

99.14

99.14

25

Restaurarea Casei Darvas - La Roche în vederea valorificării patrimoniului cultural Secession BS

580101

Dezvoltare

-

23.58

23.58

26

Restaurarea Casei Darvas - La Roche în vederea valorificării patrimoniului cultural Secession UE

580102

Dezvoltare

-

132.00

132.00

27

Restaurarea Casei Darvas - La Roche în vederea valorificării patrimoniului cultural Secession ch neelig

580103

Dezvoltare

-

560.86

560.86

28

Mobilitate policentrica in Municipiul Oradea -coridor Magnolia, Cazaban, Nufarului BL

580101

Dezvoltare

-

273.00

273.00

29

Mobilitate policentrica in Municipiul Oradea -coridor Magnolia, Cazaban, Nufarului BS

580101

Dezvoltare

-

61.43

61.43

30

Mobilitate policentrica in Municipiul Oradea -coridor Magnolia, Cazaban, Nufarului UE

580102

Dezvoltare

-

348.30

348.30

Cap. 80.07 - Acțiuni generale economice,comerciale si de munca

500.00

500.00

Cap. 80.07.01.10 - Program de dezvoltare regionala si sociala

500.00

500.00

31

Promovarea antreprenoriatului creativ prin dezvoltarea incubatorului de afaceri;Cresc Oradea Mare

710130

Dezvoltare

-

500.00

500.00

Cap. 84.07 - Transporturi

-

73,537.59

73,537.59

Cap. 84.07.03.02 - Transport in comun

3,307.12

3,307.12

32

Dezvoltarea si prioritizarea transportului de calatori din Municipiul Oradea (Realizare legatura pe cele trei directii a liniilor tramvai in intersecția intre strazile Primariei - Decebal -Calea Aradului si extindere linie noua de tramvai pe traseul Calea Aradului -str.Fagarasului - str.Atelierelor (cu acces depou OTL) si legatura pe toate directiile cu str. D.Cantemir; Solutie inovativa pentru creare unda verde pentru tramvai Pod Dacia-B-dul Magheru, Oradea) BL

580101

Dezvoltare

-

1,084.66

1,084.66

33

Dezvoltarea si prioritizarea transportului de calatori din Municipiul Oradea (Realizare legatura pe cele trei directii a liniilor tramvai in intersectia intre strazile Primariei - Decebal -Calea Aradului si extindere linie noua de tramvai pe traseul Calea Aradului -str.Fagarasului - str.Atelierelor (cu acces depou OTL) si legatura pe toate directiile cu str. D.Cantemir; Solutie inovativa pentru creare unda verde pentru tramvai Pod Dacia-B-dul Magheru, Oradea) BS

580101

Dezvoltare

-

198.85

198.85

34

Dezvoltarea si prioritizarea transportului de calatori din Municipiul Oradea (Realizare legatura pe cele trei directii a liniilor tramvai in intersectia intre strazile Primariei - Decebal -Calea Aradului si extindere linie noua de tramvai pe traseul Calea Aradului -str.Fagarasului - str.Atelierelor (cu acces depou OTL) si legatura pe toate directiile cu str. D.Cantemir; Solutie inovativa pentru creare unda verde pentru tramvai Pod Dacia-B-dul Magheru, Oradea) UE

580102

Dezvoltare

-

1,124.00

1,124.00

35

Dezvoltarea si prioritizarea transportului de calatori din Municipiul Oradea (Realizare legatura pe cele trei directii a liniilor tramvai in intersectia intre strazile Primariei - Decebal -Calea Aradului si extindere linie noua de tramvai pe traseul Calea Aradului -str.Fagarasului - str.Atelierelor (cu acces depou OTL) si legatura pe toate directiile cu str. D.Cantemir; Solutie inovativa pentru creare unda verde pentru tramvai Pod Dacia-B-dul Magheru, Oradea) ch neelig

580103

Dezvoltare

-

899.61

899.61

Cap. 84.07.03.03 - Strazi

70,230.47

70,230.47

36

Coridorul de mobilitate urbana durabila din Piata Emanuil Gojdu - Vasile Alecsandri, Oradea:(Coridorul de mobilitate urbana durabila din Piata Emanuil Gojdu, Oradea -etapa 1, Amenajare str. Vasile Alecsandri) Alinierea Parcului de vehicule OTL la cerintele dezvoltarii durabile -4 autobuze- BL

580101

Dezvoltare

-

283.62

283.62

37

Coridorul de mobilitate urbana durabila din Piata Emanuil Gojdu - Vasile Alecsandri, Oradea:(Coridorul de mobilitate urbana durabila din Piata Emanuil Gojdu, Oradea -etapa 1, Amenajare str. Vasile Alecsandri) Alinierea Parcului de vehicule OTL la cerintele dezvoltarii durabile -4 autobuze- BS

580101

Dezvoltare

-

1,835.00

1,835.00

38

Coridorul de mobilitate urbana durabila din Piata Emanuil Gojdu - Vasile Alecsandri, Oradea:(Coridorul de mobilitate urbana durabila din Piata Emanuil Gojdu, Oradea -etapa 1, Amenajare str. Vasile Alecsandri) Alinierea Parcului de vehicule OTL la cerintele dezvoltarii durabile -4 autobuze- UE

580102

Dezvoltare

-

12,000.00

12,000.00

39

Coridorul de mobilitate urbana durabila din Piata Emanuil Gojdu - Vasile Alecsandri, Oradea:(Coridorul de mobilitate urbana durabila din Piata Emanuil Gojdu, Oradea -etapa 1, Amenajare str. Vasile Alecsandri) Alinierea Parcului de vehicule OTL la cerintele dezvoltarii durabile -4 autobuze- ch neelig

580103

Dezvoltare

-

4,062.80

4,062.80

40

Coridorul de mobilitate urbana durabila din Piata Emanuil Gojdu - Piata Cetatei, Oradea:(Coridorul de mobilitate urbana durabila din Piata Emanuil Gojdu, Oradea -etapa 2, Construirea parcarii de tip Park and Ride din Piata Emanuil Gojdu;Modernizare punct de redresare in zona Cicero); Alinierea la parcul de vehicole al OTL-6 autobuze BL

580101

Dezvoltare

-

549.47

549.47

41

Coridorul de mobilitate urbana durabila din Piata Emanuil Gojdu - Piata Cetatei, Oradea:(Coridorul de mobilitate urbana durabila din Piata Emanuil Gojdu, Oradea -etapa 2, Construirea parcarii de tip Park and Ride din Piata Emanuil Gojdu;Modernizare punct de redresare in zona Cicero); Alinierea la parcul de vehicole al OTL-6 autobuze BS

580101

Dezvoltare

-

3,145.00

3,145.00

42

Coridorul de mobilitate urbana durabila din Piata Emanuil Gojdu - Piata Cetatei, Oradea:(Coridorul de mobilitate urbana durabila din Piata Emanuil Gojdu, Oradea -etapa 2, Construirea parcarii de tip Park and Ride din Piata Emanuil Gojdu;Modernizare punct de redresare in zona Cicero); Alinierea la parcul de vehicole al OTL-6 autobuze UE

580102

Dezvoltare

-

20,500.00

20,500.00

43

Coridorul de mobilitate urbana durabila din Piata Emanuil Gojdu - Piata Cetatei, Oradea:(Coridorul de mobilitate urbana durabila din Piata Emanuil Gojdu, Oradea -etapa 2, Construirea parcarii de tip Park and Ride din Piata Emanuil Gojdu;Modernizare punct de redresare in zona Cicero); Alinierea la parcul de vehicole al OTL-6 autobuze ch neelig

580103

Dezvoltare

-

4,067.69

4,067.69

44

Crearea unor trasee pietonale si imbunatatirea transportului public de persoane in zona centrala a Municipiului Oradea (reabilitare, modernizare si refacere scuaruri in P-ta Ferdinand; creșterea mobilității pietonale și ciclistice pe malul stâng al Crișului Repede; pietonalizare zona Libertatii; pietonalizare strada Aurel Lazar; construire Pod peste raul Crisul Repede intre str. Plevnei si str. Szigligeti Ede mun. Oradea; demolare pasarela Plevnei din beton armat peste Crisul Repede (pietonal si pentru ciclisti)(proiectare+executie) BL

580101

Dezvoltare

-

636.88

636.88

45

Crearea unor trasee pietonale si imbunatatirea transportului public de persoane in zona centrala a Municipiului Oradea (reabilitare, modernizare si refacere scuaruri in P-ta Ferdinand; creșterea mobilității pietonale și ciclistice pe malul stâng al Crișului Repede; pietonalizare zona Libertatii; pietonalizare strada Aurel Lazar; construire Pod peste raul Crisul Repede intre str. Plevnei si str. Szigligeti Ede mun. Oradea; demolare pasarela Plevnei din beton armat peste Crisul Repede (pietonal si pentru ciclisti)(proiectare+executie) BS

580101

Dezvoltare

-

601.65

601.65

46

Crearea unor trasee pietonale si imbunatatirea transportului public de persoane in zona centrala a Municipiului Oradea (reabilitare, modernizare si refacere scuaruri in P-ta Ferdinand; creșterea mobilității pietonale și ciclistice pe malul stâng al Crișului Repede; pietonalizare zona Libertatii; pietonalizare strada Aurel Lazar; construire Pod peste raul Crisul Repede intre str. Plevnei si str. Szigligeti Ede mun. Oradea; demolare pasarela Plevnei din beton armat peste Crisul Repede (pietonal si pentru ciclisti)(proiectare+executie) UE

580102

Dezvoltare

-

3,409.00

3,409.00

47

Crearea unor trasee pietonale si imbunatatirea transportului public de persoane in zona centrala a Municipiului Oradea (reabilitare, modernizare si refacere scuaruri in P-ta Ferdinand; creșterea mobilității pietonale și ciclistice pe malul stâng al Crișului Repede; pietonalizare zona Libertatii; pietonalizare strada Aurel Lazar; construire Pod peste raul Crisul Repede intre str. Plevnei si str. Szigligeti Ede mun. Oradea; demolare pasarela Plevnei din beton armat peste Crisul Repede (pietonal si pentru ciclisti)(proiectare+executie) ch neelig

580103

Dezvoltare

-

3,373.78

3,373.78

48

Cresterea mobilitatii urbane din zona Nufarul-Cantemir

710130

Dezvoltare

-

15,765.58

15,765.58

Municipiul Oradea

Anexa nr.4 la HCL 502/2019


Modificare repartizare credite bugetare pe trimestre

Buget Local

mii lei

Nr.c rt.

Denumirea indicatorilor

COD

Trim. II

Trim III

Trim IV

I

Total venituri

383.00

-144.00

-239.00

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07.02.02.01

383.00

-144.00

-239.00

II

Total cheltuieli

383.00

-144.00

-239.00

CAP.51.02.01.03 Autoritati executive

50.00

0.00

-50.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

50.00

0.00

-50.00

Cap. 65.02.03.01 Gradinita cu Program Prelungit Nr.54

9.00

-9.00

0.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

8.00

-8.00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere

20.01.30

1.00

-1.00

Cap. 65.02.04.02 Liceul de Arte

10.00

-10.00

0.00

Incalzit, iluminat si forta motrica

20.01.03

10.00

-10.00

Cap. 65.02.04.02 Liceul Teoretic German ”Friedrich Schiller”

17.00

0.00

-17.00

Incalzit, iluminat si forta motrica

20.01.03

17.00

-17.00

Cap. 70.02.05.01 - Alimentare cu apa

130.00

-125.00

-5.00

Demolare turn apa str. Uzinelor

55.01.12

130.00

-130.00

Relocarea rețelelor de apă, canalizare menajeră și canalizare pluvială pe traseul noii linii de tramvai din mun. Oradea

55.01.12

5.00

-5.00

Cap. 74.02.05.01 - Salubritate

167.00

0.00

-167.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

167.00

-167.00

Bugetul de venituri si cheltuieli al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii

mii lei

Nr.c rt.

Denumirea indicatorilor

COD

Trim. II

Trim III

Trim IV

Total cap.65.10 Invatamant

Total cap.65.10.04.02 Învatamânt secundar superior -Liceul Tehnologic C-tin Brancusi

Venituri

7.41

0.00

-7.41

Subventii pentru institutii publice

43.10.09

7.41

-7.41

Cheltuieli

7.41

0.00

-7.41

Hrana pentru oameni

20.03.01

7.41

-7.41

MUNICIPIUL ORADEA DIRECȚIA ECONOMICA


Anexa nr.5 la HCL 502/2019


Credite de angajament pentru perioada 2020-2024

mii lei

Nr.

Crt.

Denumire obiectiv

Total credite de angajament

ANUL 2020

ANUL 2021

ANUL 2022

ANUL 2023

ANUL 2024

ADP

1

Construire clădire parcaje supraetajate pe strada Brașovului, Oradea

22,458.55

4,491.71

4,491.71

4,491.71

4,491.71

4,491.71

ADP

2

Construire clădire parcaje multietajate, Oradea, zona străzilor Academiei-George Barițiu

21,691.05

4,338.21

4,338.21

4,338.21

4,338.21

4,338.21

TOTAL

44,149.60

8,829.92

8,829.92

8,829.92

8,829.92

8,829.92