Hotărârea nr. 500/2019

privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 13 iunie 2019 (prima convocare) şi în data de 14 iunie 2019 (a doua convocare)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIULLOCAL

H O T Ă R Â R E

privind mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea și ai societății Administrația Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acționarilor societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA de a vota „pentru”în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor care va avea loc în data de 13 iunie 2019 (prima convocare) și în data de 14 iunie 2019 (a doua convocare)

Analizândraportul de specialitatenr. 228265 din 10.06.2019, întocmit de DirecțiaEconomică -ServiciulEvidență Active, Delegări de GestiuneșiDatoriePublicăprin care s-a propusmandatareareprezentanțilorMunicipiului Oradea șiaisocietățiiAdministrațiaDomeniului Public SA înAdunareaGenerală a AcționarilorsocietățiiAgenția de DezvoltareLocală Oradea SA de a vota„penfru”încazulpunctelorintrodusepeordinea de zi a ședințeiextraordinare a AdunăriiGenerale a Acționarilor care vaavealocîn data de 13 iunie 2019 (prima convocare), ora 15.30 șiîn data de 14 iunie 2019 (a douaconvocare), ora 12.30, conform adreseisocietățiiAgenția de DezvoltareLocală Oradea SA nr. 627din 10.06.2019 înregistrată la PrimăriaMunicipiului Oradea

Ținândcont de prevederileLegiinr 31/1990 privindsocietățile

Văzând proiectul de hotărâre și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiulart. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 45 alin. (1) din Legea 215/2001 administrației publice locale, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art. 1 Se mandateazăreprezentanțiiMunicipiului Oradea șiaisocietățiiAdministrațiaDomeniului Public SA înAdunareaGenerală a AcționarilorsocietățiiAgenția de DezvoltareLocală Oradea SA de a vota„penfru”încazulpunctelorintrodusepeordinea de zi a ședințeiextraordinare a AdunăriiGenerale a Acționarilor care vaavealocîn data de 13 iunie 2019 (prima convocare), ora 15.30 șiîn data de 14 iunie 2019 (a douaconvocare), ora 12.30, conform anexeinr. 1 la prezentahotărâre.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințeazăsocietateaAgenția de DezvoltareLocală

S.A.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • •     Primarul Municipiului Oradea

 • •      Instituția Prefectului Județului Bihor

 • •     Direcția Economică

 • •      Direcția Juridică

 • •     SocietateaAdministrațiaDomeniului Public SA

 • •     Societatea Agenția de Dezvoltare Locală SA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 13 iunie 2019 Nr. 500


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi „pentru” si 4 voturi „abtinere”

AGcNȚJA de DEZVOLTARF j LOCALĂ ORADEA S.A.

AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA SA


62?-

Către:      PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA


Direcția Economică


în atenția:

Subiectul:


Domnului EDUARD FLOREA - Director executiv |^y^Q|pHJL ORADEA / Acordarea mandatarii mandatului special a! reprezentanților^^^! Hor în

DE DEZVOLTARE LOCALĂ 9 912J IX   L

NR. INTRARE                     ----


Adunarea Generala a Acționarilor AGENȚIA ORADEA S.A.


ZIUA

i


Având în vedere prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor


publice,

Luând în considerare prevederile Legii nr.186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale,

în temeiul dispozițiilor Legii nr.31/1990 a societăților și al prevederilor cuprinse în Actul Constitutiv al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.,


Luând în considerare Decizia nr.60/06.06.2019 a Consiliului de Administrație al ADLO S.A.

Prin prezenta, vă rugăm să supuneți aprobării Consiliului Local al Municipiului Oradea, în cadrul ședinței din data de 13 IUNIE 2019, următorul PUNCT:


Aprobarea mandatarii reprezentanților Acționarului Majoritar MUNICIPIUL ORADEA și a reprezentantului Acționarului Minoritar Societatea ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. în Adunarea Generală a Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. ca în ședința Adunării Generale EXTRAORDINARE a Acționarilor convocată pentru data de 13.06.2019 ora 15,30 (prima convocare), respectiv pentru data de 14.06.2019 ora 12,30 (a doua convocare), să voteze "PENTRU":


1.1) Aprobarea modificării, prin act adițional, a Actului de constituire a unui drept de superficie încheiat cu Rezidentul Societatea B & S TEHNIC CARS S.R.L. și autentificat sub nr. 1551/03.09.2018 și aprobarea încheierii actului adițional în sensul acordării Rezidentului Societatea B & S TEHNIC CARS S.R.L. a unui nou termen de începere a lucrărilor de construcție a obiectivului investițional asumat de acesta, respectiv cel târziu la data de 31.07.2019.

2) Aprobarea mandatării doamnei Silaghi Teodora Alina, Director General, în vederea încheierii și semnării, în numele și pe seama Societății, a actului adițional la Actul de constituire a unui drept de superficie încheiat cu Rezidentul Societatea B & S TEHNIC CARS S.R.L. și autentificat sub nr.1551/03.09.2018.


 • 2. Diverse.

 • 3. împuternicirea Consiliului de Administrație și a Directorului General sau a directorului general al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. în vederea


efectuării tuturor formalităților legale necesare înregistrării blicării și aducerii la îndeplinire  a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.


Cu mulțumiri,


CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008

BANCA TRANSILVAN IA sucursala Oradea R084BTRL00501202P80178xx

410100 Oradea, Bihor, str. Primăriei, nr. 3, parterSILAGHI TEODORA ALI


Direțt^X General


E contact@adlo.ro

T +4(0) 0359.889.389

F +4(0)0259.408.863

W www.adlo.ro


AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA SA


AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

n, <24

Ziua Luna

CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

(Convocatorul)

cu sediul în Oradea, strada Primăriei nr.3, parter, cod poștal 410209, Județul Bihor, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bihor sub nr. J5/2814/2008, Cod Unic de înregistrare (CUI) RO24734055

Capital social subscris și vărsat de 16,019,328 Lei

în atenția : CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Societății ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. ORADEA

Spre știință*. Doamnei CAMELIA MARIANA DULCĂ

Domnului LAURENȚIU ALIN CHIANĂ - supleant

Domnului LIVIU ANDRICA

Domnișoarei POP COMAN IOANA - supleant

Societății ACCOUNT CAPITAL S.R.L. - Auditor financiar

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., cu sediul social în Oradea, Strada Primăriei, nr.3, parter, cod poștal 410209, Județul Bihor, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bihor sub nr. J5/2814/2008, Cod Unic de înregistrare (CUI) RO24734055 (Societatea),

In conformitate cu prevederile art. 8 și ale art.9 (Convocarea Adunării Generale a Acționarilor) din Actul Constitutiv al Societății, cu art.113 și art.121 din Legea societăților nr. 31/1990, astfel cum a fost republicată și ulterior modificată (Legea Societăților) și cu articolele 40-46 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (O.U.G nr. 109/2011),

Având în vedere Hotărârea nr.778/23.10.2014 și Hotărârea nr.1237/20.12.2016 adoptate de către Consiliul Local al Municipiului Oradea și Hotărârea nr.3/23.10.2014 a Adunării Generale a Acționarilor Societății ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC ORADEA S.A.,

Ținând cont de Decizia nr.60/06.06.2019 adoptată de către Consiliul de Administrație,

Convoacă Adunarea Generală EXTRAORDINARA a Acționarilor Societății (AGEA) pentru data de 13.06.2019 cu începere de la ora 15,30, la sediul social al Societății situat în Oradea,

CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008                          1

E contact@adlo.ro

T +4(0)0359.889.389

F +4(0)0259.408.863

W www.adlo.ro


BANCA TRANSILVANIA sucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx

410100 Oradea, Bihor, str Primăriei, nr. 3, parter

AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA SA

strada Primăriei nr.3, parter, cod poștal 410209, Județul Bihor, România, conform art.113 din Legea nr.31/1990 privind societățile și dispozițiilor cuprinse la art.9, punctul 9.7. din Actul Constitutiv al Societății.

Toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la data de 01.05.2019 (data de referință) pot participa la AGEA și sunt îndreptățiți să voteze în cadrul AGEA.

Ordinea de zi a ședinței EXTRAORDINARE a Adunării Generale a Acționarilor este următoarea:

 • 1. 1. 1) Aprobarea modificării, prin act adițional, a Actului de constituire a unui drept de superficie încheiat cu Rezidentul Societatea B & S TEHNIC CARS S.R.L. și autentificat sub nr.1551/03.09.2018 și aprobarea încheierii actului adițional în sensul acordării Rezidentului Societatea B & S TEHNIC CARS S.R.L. a unui nou termen de începere a lucrărilor de construcție a obiectivului investițional asumat de acesta, respectiv cel târziu la data de 31.07.2019.

2) Aprobarea mandatării doamnei Silaghi Teodora Alina, Director General, în vederea încheierii și semnării, în numele și pe seama Societății, a actului adițional la Actul de constituire a unui drept de superficie încheiat cu Rezidentul Societatea B & S TEHNIC CARS S.R.L. și autentificat sub nr.1551/03.09.2018.

 • 2. Diverse.

 • 3. împuternicirea Consiliului de Administrație și a Directorului General sau a directorului general al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. în vederea efectuării tuturor formalităților legale necesare înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

II. Unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, înregistrați la data de referință, au dreptul să introducă puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (fiecare punct nou va fi însoțit de o justificare), în termen de cel mult 15 zile de la data transmiterii prezentei convocări.

Acest drept va fi exercitat numai în scris și numai dacă reprezentantul/reprezentanții acționarului sau ai acționarilor a/au primit expres mandat în sensul introducerii noului/noilor punct/puncte și al adoptării acestora în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

DL Membrii Consiliului de Administrație, directorul general și funcționarii Societății nu îi pot reprezenta pe acționari. Reprezentarea unui acționar de către un membru al Consiliului de Administrație, director sau funcționar al Societății duce la nulitatea hotărârii acționarilor Societății dacă fără votul acestora nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

IV. în cazul în care ședința AGEA nu se va putea ține din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezență prevăzut de art.l 1 (Cvorum și drepturi de vot în Adunările Generale ale Acționarilor) din Actul Constitutiv al Societății și de art.115 din Legea Societăților, AGEA se convoacă prin prezentul Convocator pentru data de 14.06.2019 cu începere de la ora 12,30, la sediul social al Societății situat în Oradea, strada Primăriei nr.3, parter, cod poștal 410209, Județul Bihor, România.

CUI RO 247340551J05/2814/12 112008                          2                                             E contact@adlo.ro

BANCA TRANSILVANIA sucursala Oradea                                                                       T +4(0)0359.889.389

R084BTRL00501202P80178xx                                                                               F +4(0) 0259.408.863

410100 Oradea. Bihor, str. Primăriei, nr. 3, parter                                                                             W www.adlo.ro

AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.


Prin Președinte dl FLORIN MAL

CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008                          3

E contact@adlo.ro

T +4(0) 0359.889 389

F +4(0)0259.408.863

W www.adlo.ro


BANCA TRANSILVAN IA sucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx

410100 Oradea, Bihor, str. Primăriei, nr. 3, parter

AGcNȚJA de DEZVOLTARF j LOCALĂ ORADEA S.A.

AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA SA


62?-

Către:      PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA


Direcția Economică


în atenția:

Subiectul:


Domnului EDUARD FLOREA - Director executiv |^y^Q|pHJL ORADEA / Acordarea mandatarii mandatului special a! reprezentanților^^^! Hor în

DE DEZVOLTARE LOCALĂ 9 912J IX   L

NR. INTRARE                     ----


Adunarea Generala a Acționarilor AGENȚIA ORADEA S.A.


ZIUA

i


Având în vedere prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor


publice,

Luând în considerare prevederile Legii nr.186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale,

în temeiul dispozițiilor Legii nr.31/1990 a societăților și al prevederilor cuprinse în Actul Constitutiv al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.,


Luând în considerare Decizia nr.60/06.06.2019 a Consiliului de Administrație al ADLO S.A.

Prin prezenta, vă rugăm să supuneți aprobării Consiliului Local al Municipiului Oradea, în cadrul ședinței din data de 13 IUNIE 2019, următorul PUNCT:


Aprobarea mandatarii reprezentanților Acționarului Majoritar MUNICIPIUL ORADEA și a reprezentantului Acționarului Minoritar Societatea ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. în Adunarea Generală a Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. ca în ședința Adunării Generale EXTRAORDINARE a Acționarilor convocată pentru data de 13.06.2019 ora 15,30 (prima convocare), respectiv pentru data de 14.06.2019 ora 12,30 (a doua convocare), să voteze "PENTRU":


1.1) Aprobarea modificării, prin act adițional, a Actului de constituire a unui drept de superficie încheiat cu Rezidentul Societatea B & S TEHNIC CARS S.R.L. și autentificat sub nr. 1551/03.09.2018 și aprobarea încheierii actului adițional în sensul acordării Rezidentului Societatea B & S TEHNIC CARS S.R.L. a unui nou termen de începere a lucrărilor de construcție a obiectivului investițional asumat de acesta, respectiv cel târziu la data de 31.07.2019.

2) Aprobarea mandatării doamnei Silaghi Teodora Alina, Director General, în vederea încheierii și semnării, în numele și pe seama Societății, a actului adițional la Actul de constituire a unui drept de superficie încheiat cu Rezidentul Societatea B & S TEHNIC CARS S.R.L. și autentificat sub nr.1551/03.09.2018.


 • 2. Diverse.

 • 3. împuternicirea Consiliului de Administrație și a Directorului General sau a directorului general al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. în vederea


efectuării tuturor formalităților legale necesare înregistrării blicării și aducerii la îndeplinire  a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.


Cu mulțumiri,


CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008

BANCA TRANSILVAN IA sucursala Oradea R084BTRL00501202P80178xx

410100 Oradea, Bihor, str. Primăriei, nr. 3, parterSILAGHI TEODORA ALI


Direțt^X General


E contact@adlo.ro

T +4(0) 0359.889.389

F +4(0)0259.408.863

W www.adlo.ro


AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA SA


AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

n, <24

Ziua Luna

CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

(Convocatorul)

cu sediul în Oradea, strada Primăriei nr.3, parter, cod poștal 410209, Județul Bihor, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bihor sub nr. J5/2814/2008, Cod Unic de înregistrare (CUI) RO24734055

Capital social subscris și vărsat de 16,019,328 Lei

în atenția : CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Societății ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. ORADEA

Spre știință*. Doamnei CAMELIA MARIANA DULCĂ

Domnului LAURENȚIU ALIN CHIANĂ - supleant

Domnului LIVIU ANDRICA

Domnișoarei POP COMAN IOANA - supleant

Societății ACCOUNT CAPITAL S.R.L. - Auditor financiar

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., cu sediul social în Oradea, Strada Primăriei, nr.3, parter, cod poștal 410209, Județul Bihor, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bihor sub nr. J5/2814/2008, Cod Unic de înregistrare (CUI) RO24734055 (Societatea),

In conformitate cu prevederile art. 8 și ale art.9 (Convocarea Adunării Generale a Acționarilor) din Actul Constitutiv al Societății, cu art.113 și art.121 din Legea societăților nr. 31/1990, astfel cum a fost republicată și ulterior modificată (Legea Societăților) și cu articolele 40-46 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (O.U.G nr. 109/2011),

Având în vedere Hotărârea nr.778/23.10.2014 și Hotărârea nr.1237/20.12.2016 adoptate de către Consiliul Local al Municipiului Oradea și Hotărârea nr.3/23.10.2014 a Adunării Generale a Acționarilor Societății ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC ORADEA S.A.,

Ținând cont de Decizia nr.60/06.06.2019 adoptată de către Consiliul de Administrație,

Convoacă Adunarea Generală EXTRAORDINARA a Acționarilor Societății (AGEA) pentru data de 13.06.2019 cu începere de la ora 15,30, la sediul social al Societății situat în Oradea,

CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008                          1

E contact@adlo.ro

T +4(0)0359.889.389

F +4(0)0259.408.863

W www.adlo.ro


BANCA TRANSILVANIA sucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx

410100 Oradea, Bihor, str Primăriei, nr. 3, parter

AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA SA

strada Primăriei nr.3, parter, cod poștal 410209, Județul Bihor, România, conform art.113 din Legea nr.31/1990 privind societățile și dispozițiilor cuprinse la art.9, punctul 9.7. din Actul Constitutiv al Societății.

Toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la data de 01.05.2019 (data de referință) pot participa la AGEA și sunt îndreptățiți să voteze în cadrul AGEA.

Ordinea de zi a ședinței EXTRAORDINARE a Adunării Generale a Acționarilor este următoarea:

 • 1. 1. 1) Aprobarea modificării, prin act adițional, a Actului de constituire a unui drept de superficie încheiat cu Rezidentul Societatea B & S TEHNIC CARS S.R.L. și autentificat sub nr.1551/03.09.2018 și aprobarea încheierii actului adițional în sensul acordării Rezidentului Societatea B & S TEHNIC CARS S.R.L. a unui nou termen de începere a lucrărilor de construcție a obiectivului investițional asumat de acesta, respectiv cel târziu la data de 31.07.2019.

2) Aprobarea mandatării doamnei Silaghi Teodora Alina, Director General, în vederea încheierii și semnării, în numele și pe seama Societății, a actului adițional la Actul de constituire a unui drept de superficie încheiat cu Rezidentul Societatea B & S TEHNIC CARS S.R.L. și autentificat sub nr.1551/03.09.2018.

 • 2. Diverse.

 • 3. împuternicirea Consiliului de Administrație și a Directorului General sau a directorului general al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. în vederea efectuării tuturor formalităților legale necesare înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

II. Unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, înregistrați la data de referință, au dreptul să introducă puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (fiecare punct nou va fi însoțit de o justificare), în termen de cel mult 15 zile de la data transmiterii prezentei convocări.

Acest drept va fi exercitat numai în scris și numai dacă reprezentantul/reprezentanții acționarului sau ai acționarilor a/au primit expres mandat în sensul introducerii noului/noilor punct/puncte și al adoptării acestora în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

DL Membrii Consiliului de Administrație, directorul general și funcționarii Societății nu îi pot reprezenta pe acționari. Reprezentarea unui acționar de către un membru al Consiliului de Administrație, director sau funcționar al Societății duce la nulitatea hotărârii acționarilor Societății dacă fără votul acestora nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

IV. în cazul în care ședința AGEA nu se va putea ține din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezență prevăzut de art.l 1 (Cvorum și drepturi de vot în Adunările Generale ale Acționarilor) din Actul Constitutiv al Societății și de art.115 din Legea Societăților, AGEA se convoacă prin prezentul Convocator pentru data de 14.06.2019 cu începere de la ora 12,30, la sediul social al Societății situat în Oradea, strada Primăriei nr.3, parter, cod poștal 410209, Județul Bihor, România.

CUI RO 247340551J05/2814/12 112008                          2                                             E contact@adlo.ro

BANCA TRANSILVANIA sucursala Oradea                                                                       T +4(0)0359.889.389

R084BTRL00501202P80178xx                                                                               F +4(0) 0259.408.863

410100 Oradea. Bihor, str. Primăriei, nr. 3, parter                                                                             W www.adlo.ro

AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.


Prin Președinte dl FLORIN MAL

CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008                          3

E contact@adlo.ro

T +4(0) 0359.889 389

F +4(0)0259.408.863

W www.adlo.ro


BANCA TRANSILVAN IA sucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx

410100 Oradea, Bihor, str. Primăriei, nr. 3, parter