Hotărârea nr. 50/2019

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Restructurarea unei fostei incinte industriale, în zonă mixtă; Reconversie funcţionala clădire industriala în clădire de locuinţe colective,Str. Dimitrie Cantemir nr. 24, nr.cad.54,161539, 161541, 16601 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Restructurarea unei fostei incinte industriale, în zonă mixtă; Reconversie funcționala clădire industriala în clădire de locuințe colective,

Str. Dimitrie Cantemir nr. 24, nr.cad.54,161539, 161541, 16601 - Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.19429/21.01.2019, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef, Compartimentul Urbanism si Avize, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobareadocumentatiei de urbanism „PUZ- Restructurarea unei fostei incinte industriale, în zonă mixtă; Reconversie funcționala clădire industriala, în clădire de locuințe colective, Str. Dimitrie Cantemir nr. 24, nr.cad.54,161539, 161541, 16601 - Oradea” elaborat la inițiativa beneficiarei SC CAPITAL ASSETS LAND AND PROPERTY INVEST S.R.L, reprezentată de dl.Mihuț Adrian Florin. in baza certificatului de urbanism nr.769/16.02.2018, documentatie elaborata de SC POLIART SRL, arh. Daniel Tivadar, specialist cu drept de semnatura RUR , avand ca scop restructurarea unei foste incinte industriale în vederea „reconversiei funcționale a unei clădiri industriale, în clădire de locuințe colective, reglementarea accesului si circulatiei, respectiv regimului juridic a terenurilor, echiparea si servirea edilitara.

Amplasamentul studiat este situat în intravilanul municipiului Oradea, zona centrala, in incinta fostei fabrici Avântul, mobilata cu cladiri industriale.

Reglementarile planului urbanistic general aprobat prin HCL501/2016, incadreaza zona studiata, in UTR RiM care reprezinta zona destinata restructurării zonelor cu caracter industrial - Zonă mixtă.

Pe terenul care a generat PUZ-ul, există o constructie de tip industrial propusa pentru reconversie.

Legatura cu reteaua stradala municipala se realizeaza din strada Panait Cerna.

Terenul care a generat, in suprafață totala de 2730 mp, se compune din parcelele identificate cu nr.cad.54 inscris in CF.nr.176606, propietatar S.C. General Invest S.R.L., care si-a modificat denumirea în SC Capital Assets Land and Property Invest S.R.L (conform hotarare nr.2/16.09.2013), nr.cad.161539 inscris in CFnr.161539,

nr.cad.161541 inscris in CFnr.161541, nr.cad.16601 inscris in CFnr.161536, proprietar Mihuț Adrian Florin cu ipoteca in favoarea Credit Europe Bank Romania.

Accesul pe amplasamentul studiat este asigurat din str. Panait Cerna.

Rețele tehnico edilitare: In zona exista retele de energie electrica, apa si canalizare.

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată, Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Aprobarea „Planului Urbanistic Zonal - Restructurarea unei fostei incinte industriale, în zonă mixtă; Reconversie funcționala clădire industriala, în clădire de locuințe colective, Str. Dimitrie Cantemir nr. 24, nr.cad.54,161539, 161541, 16601 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei si regulamentul aferent, conform documentatiei tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

- Prin documentatia de urbanism se studiaza posibilitatea de restructurare a incintei fostei fabrici Avantul, stabilindu-se:

 • a) o etapizare a procesului de restructurare prin impartirea UTR -ului in subzone care vor fi studiate etapizat:

 • b) reglementari specifice pentru subzona 1 (din care face parte terenul care a generat PUZ-ul)

 • c) constituirea unei retele de drumuri care va deservi intreaga incinta, si se va conecta la reteaua stradala a municipiului prin str.Panait Cerna, str.Avantului, str.Muntele Gaina si B-dul D.Cantemir, astfel: (un drum cu profil transversal de 9,0m ce va lega str.Panait Cerna de str.Avantului, un drum cu profil transversal de 12, ce va lega str.Panait Cerna de str.Muntele Gaina si un drum cu profil transversal de 9,0m ce va lega noile drumuri de B-dul D.Cantemir;

 • a) Reglementari pe zona studiata

Se propune impartirea UTR RiM 3 subzone, conform plansei 03.A - Plan Reglementari (subzona 1 fiind reglementata prin prezenta documentatie de urbanism, iar subzonele 2 si 3 urmand a fi studiate prin documentatii de urbanism de tip PUZ ulterioare);

- Regim de construire -deschis

 • -   Funcțiuni predominante: structură funcțională mixtă incluzând locuire colectivă, funcțiuni administrative, financiar-bancare, funcțiuni terțiare, de cult, culturale, de învățământ și cercetare, de sănătate, de turism

 • -   H max.la cornișă nu va depăși 18m, iar înălțimea totală (maximă) nu va depăși 22 m, respectiv un regim maxim de inaltime: (1-3S)+P+4E+1R), pentru clădirile comune, iar pentru clădirile de colț înălțimea totală (maximă) nu va depăși 25m, respectiv un regim de înălțime de (1-3S) + P+5+1R, (1-3S)+P+6;

 • -   POT maxim = 60,0%;

 • -   CUT maxim = 2,8;

 • -   Retragerea minimă față de aliniament (pentru clădirile noi) 6,0m

 • -   Retrageri minime față de limitele laterale: (pentru clădirile noi) 6,0m

 • -   Retrageri minime față de limitele posterioare (pentru clădirile noi): înălțimea clădirilor, măsurată la cornișa

superioară sau atic, dar nu mai puțin de 9 m

 • -   Se vor amenaja locuri de parcare aferente functiunilor in incinta, conform anexei 2 din Regulamentul Local de Urbanism aferent PUG;

 • b) Reglementari pe terenul care a generat PUZ-ul ( nr.cad.54,161539, 161541, 16601 - Oradea)

Pe teren exista un corp de cladire industrială (Sc= 984,0mp) in regim de inaltime D+P+3E care prin reconversie funcțională devine imobil de locuințe colective cu 34 de apartamente

 • -   Regim de înălțime propus D+P+2E+2R.

 • -   POT maxim = 60,0%; CUT maxim = 2,8;

 • -    locurile de parcare aferente (34 locuri) se vor amenaja la demisol (17 locuri) si la parter (17 locuri);

 • -   zona verde aferenta functiunii propuse (S= 240 mp) se va amenaja la frontul str.Panait Cerna;

- accesul auto și pietonal se va realiza din str. Panait Cerna

 • c) Organizarea circulației:

Se propune constituirea unei rețele de drumuri care va deservi întreaga incintă și se va conecta la rețeaua stradală a muncipiului prin str. Panait Cerna, str. Avântului, str. Muntele Găina și B-dul D.Cantemir, astfel:

 • - un drum cu profil transversal de 9,0m ce va lega str. Panait Cerna de str. Avântului;

 • - un drum cu profil transversal de 12m ce va lega str. Panait Cerna de str. Muntele Găina;

 • - un drum cu profil transversal de 9,0m ce va lega noile drumuri de B-dul Dimitrie Cantemir.

Noile drumuri se vor constitui etapizat (etapa 2 si 3).

Asigurarea utilitatilor. - se va realiza prin racord la retelele edilitare (energie electrica, apa si canalizare) existente in zona.

Amplasamentul studiat se afla zona unitara de incalzire, unde, conform HCL nr.136/2018, toate condominiile tip bloc de locuit trebuie racordate in sistem centralizat din retelele de distributie SACET Oradea.

Art.2. Reglementarile cu privire la organizarea urbanistica stabilite prin PUZ au un termen de valabilitate de 5 ani de la data aprobarii lor.

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Urbanism si Avize,

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Compartimentul Urbanism si Avize,

 • - Initiatorul Planului Urbanistic Zonal, SC CAPITAL ASSETS LAND AND PROPERTY INVEST S.R.L, prin grija Compartimentul Urbanism si Avize

 • - Directia Patrimoniului Imobiliar ;

 • - Directia Tehnica;

 • - Directia Juridica;

 • - OCPI - Cartea Funciara;

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

 • - Primarul Municipiului Oradea

 • - Se publică în M.O. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Felea Adrian loan

Oradea, 30 ianuarie 2019

Nr. 50


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR lonel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”