Hotărârea nr. 499/2019

pentru aprobarea modificării art. 1 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 1333/2018 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile de către societatea Administraţia Domeniului Public SA în vederea realizării unor investiţii publice de interes local

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL

MUNIICPIULUI ORADEA

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea modificării art. 1 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 1333/2018 privind aprobarea garantării unei finanțări rambursabile de către societatea Administrația Domeniului Public SA în vederea realizării unor investiții publice de interes local

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) și alin. (4) lit. b), art. 45 alin. (2), art. 63 alin. (1) lit. c) șialin. (4) lit. c), precumși ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), alin. (5) șialin. (6) dinLegeaadministrațieipublice locale nr. 215/2001, republicată,

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de: prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,

ținândseama de prevederile art. 942 șiurmătoarele din Codul civil, referitoare la contractesauconvenții,

luând act de:

  • a)  Raportul de specialitateîntocmit de ServiciulEvidență Active, Delegări de GestiuneșiDatoriePublică din cadrulDirecțieiEconomice, înregistrat sub nr. 227913/10.06.2019

  • b)  Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local

constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local ale căror documentatii tehnico-economice au fost aprobate prin HCL nr. 463/2019, pentruparcarea din zona străzilorAcademiei - George Barițiu, respectiv, prin HCL nr. 465/2019 pentruparcarea din stradaBrașovului

Consiliul Local al Municipiului Oradea HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 1333/2018 privind aprobarea garantării unei finanțări rambursabile de către societatea Administrația Domeniului Public SA în vederea realizării unor investiții publice de interes local dupăcum urmează:

,, Se aprobă garantarea de către Municipiul Oradea a unei finantari rambursabile contractate ce către societatea Administrația Domeniului Public SA în valoare de maxim 45.000.000 LEI, cu 2 ani perioadă de tragere și 5 ani de rambursare. “

Art. II. Cu ducereA la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul Municipiului Oradea.

Art. III. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •       Primarul Municipiului Oradea

  • •        Instituția Prefectului județului Bihor

  • •       Societatea Administrația Domeniului Public SA

  • •       Direcția Economică

  • •        Direcția Juridică

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ChianăLaurențiuAlin

Oradea, 13 iunie 2019 Nr. 499


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fostadoptată cu unanimitate devoturi „pentru”