Hotărârea nr. 498/2019

pentru aprobarea modificării art. 1 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 1332/2018 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile de către societatea Administraţia Domeniului Public SA în vederea realizării unor investiţii publice de interes local

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL


HOTARARE

pentru aprobarea modificării art. 1 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 1332/2018 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile de către societatea Administrația Domeniului Public SA în vederea realizării unor investiții publice de interes local

Având în vedere raportul de specialitate întocmit de Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică din cadrul Direcției Economice, înregistrat sub nr. 227.659/10.06.2019 prin care se propune Consiliului Local al municipiuui Oradea aprobarea modificării art. 1 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 1332/2018 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile de către societatea Administrația Domeniului Public SA în vederea realizării unor investiții publice de interes local,

Ținândseama de Legea 31 privindsocietățile,

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local ale căror documentatii tehnico-economice au fost aprobate prin HCL nr. 463/2019 si 465/2019.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

Înbaza art. 36 alin. (2)lit. a), alin. (3)lit. b), lit. c), și ale art. 45 alin. 2 din Legeaadministrațieipublice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. I. Se aprobă modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 1332/2018 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile de către societatea Administrația Domeniului Public SA în vederea realizării unor investiții publice de interes local dupăcum urmează:

Art. 1. “Se aprobă contractarea de către societatea Administrația Domeniului Public SA a unei finanțări rambursabile în valoare de maxim 45.000.000 lei în vederea realizării investițiilor de interes local Construire clădire parcaje multietajate, Oradea, zona străzilor Academiei - George Barițiu și Construire clădire parcaje supraetajate pe strada Brașovului, Oradea."

Art. II. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează societatea Administrația Domeniului Public SA.

Art. III. - Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •    Primarul Municipiului Oradea

  • •     Instituția Prefectului județului Bihor

  • •    Societatea Administrația Domeniului Public SA

  • •    Direcția Economică

  • •     Direcția Juridică

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ChianăLaurențiuAlin

Oradea, 13 iunie 2019 Nr. 498


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fostadoptată cu unanimitate devoturi „pentru”