Hotărârea nr. 496/2019

privind aprobare Plan Urbanistic Zonal de Urbanizare pentru dezvoltarea unei zone destinate activitatilor economice tertiare zona str.Calea Santandrei, nr.cad.171616, 184197, 202382, 202941, 201825, 201824, 164885, 181071, 196358, 193358, 196268, 158390, 192952, 164757 – Oradea, Extindere hala productie sticla

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobare Plan Urbanistic Zonal de Urbanizare pentru dezvoltarea unei zone destinate activitatilor economice tertiare zona str.Calea Santandrei, nr.cad.171616,184197, 202382,

202941,201825, 201824,164885,181071,196358,193358,196268,158390, 192952,164757 - Oradea, Extindere hala producție sticla

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat subnr.226976 din 10.06.2019, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef, Compartimentul Urbanism si Avize, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic Zonal de urbanizare , pentru dezvoltarea unor activitati economice tertiare - zona str.Calea Santandrei, proiect intocmit de catre arh.Veres Eugen, specialist cu drept de semnatura RUR,elaborat la inițiativa SC OPTIMEDIA SRL, Pantis Marius loan, Pantis Otilia Simona, in baza certificatului de urbanism nr.706/13.02.2019, in scopul stabilirii conditiilor de dezvoltare a unei zone de activitati economice tertiare, cu respectarea procedurii de urbanizare descrisa in RLU aferent PUG aprobat cu HCL nr.501/2016, modificat prin HCL nr.836/2017, rezolvarea circulatiei carosabile, circulatia juridica a terenurilor, echiparea si servirea edilitara.

Terenul luat in studiu, este situat in intravilanul municipiului Oradea, in partea sudica a localitatii;

Conform PUG-uluimunicipiului Oradea, aprobat cu HCL nr.501/2016, terenulstudiatestesituat in UTR ULiu -Zonă de urbanizarepentrulocuinte cu regim mic de inaltime, inconjuratape la nord, estsi vest de UTR Et, iar la sud de un drum public.

Legatura zonei cu reteaua stradala a municipiului se realizeaza pe str.Calea Santandrei.

Terenul studiat prin PUZ, in suprafata de 114683,0 mp este identificat cu nr.cad.171616 inscris in CF nr.171616, nr.cad.201824 inscris in CF nr.201824 (proprietar SC OPTIMEDIA SRL), 202382 inscris in CF nr.202382, nr.cad.202941 inscris in CF nr.202941, nr.cad.164885 inscris in CF nr.164885, nr.cad.196268 inscris in CF nr.196268 (proprietar SC Optimedia SRL cu ipoteca in favoareaUnicredit Bank SA), nr.cad.201825 inscris in CF nr.201825, nr.cad.196358 inscris in CF nr.196358 (proprietar SC Optimedia sRl cu ipoteca in favoarea BRD Group SocieteGenerale SA), nr.cad.184197 insris in CF.nr.184197, nr.cad.1841071 inscris in CF nr.181071 (proprietarPantis Marius Ioan), nr.cad.193358 inscris in CF nr.193358 (proprietarMunicipiul Oradea, cu drept de cncesiuneiinfavoarea SC Optmedia SRL), nr.cad.158390 inscris in CF nr.158390 (proprietarCermeuIoan), nr.cad.192152 inscris in CF nr.192152 (proprietarMariscas Maria siTodoranDorina), nr.cad.164757 inscris in CF nr.164757 (proprietarFildan Bogdan Florin).

Rețeletehnicoedilitare: In zona exista retele de energie electrica, apa si canalizare pe str.Calea Santandrei În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată, Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1.Aprobarea Planului Urbanistic Zonal de Urbanizarepentru dezvoltarea unor activitati economice tertiare

 • - zona str.Calea Santandrei, nr.cad.171616, 184197, 202382, 202941, 201825, 201824, 164885, 181071, 196358, 193358, 196268, 158390, 192952, 164757, Oradea; Extindere hala productie sticla, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei si regulamentul aferent, conform documentatiei tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

Documentatia de urbanism este un Plan Urbanistic Zonal de urbanizare pentru unitatea teritoriala de referinta ULiu situata intre UTR Et la nord, est si vest., stabilindu-se:

 • a) Extinderea zonei functionale Et pe toata aria UTR Uliu; Avand in vedere ca terenul studiat se afla in vecinatatea unei zone de activitati economice tertiare (productie si depozitare) situatie ce face ca dezvoltarea unor functiuni rezidentiale sa fie nepotivita, se propune extinderea functiunilor de tip Et pe toata suprafata UTR Uliu;

 • - funcțiuni predominante activitati economice tertiare conform PUG aprobat cu HCL nr.501/2016;

 • b) Stabilirea unor zone de folosinta comuna in cota de minim 10,0% din suprafata terenului supus urbanizarii, destinate unor zone verzi de aliniament dispuse de-a lungul drumului studiat prin PUZ aprobat cu HCL nr.23/2016, ce va ramane in proprietate privata, amenajarea si intretinerea acesteia ramanand in sarcina investitorilor.

 • c) Stabilirea reglementarilor urbanistice pe zona studiata (nu se propune etapizarea pocesului de urbanizare).

Reglementari urbanistice pe zona studiata:

H max: 21 m la cornișă (Htotal = 25 m), respectiv un regim de înălțime de (1-3S)+P+5+1R. ;

 • - POT maxim = 50%; - CUT maxim = 2,4;

 • - retragerea minimă față de aliniament: 45,0m din axul str.Calea Santandrei, respectiv 20,0m de la aliniamentul drumului situat in sudul amplasamentului;

 • - retrageri minime față de limitele laterale: 4,5m;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare: 4,5m;

 • - Pe parcela care a generat PUZ-ul se va construi un corp de cladire ca extindere a halei de productie sticla, in regim de inaltime P;

 • - In incinta se vor amenaja locuri de parcare aferente functiunii, conform RLU aferent PUG (anexa Dezvoltarea retelei stradale in interiorul zonei studiate si legatura in teritoriu:

Accesul in zona detinata activitatilor tertiare se va realiza din str.Calea Santandrei iar accesul la parcelele din frontul II al str.Calea Santandrei se va realiza doar pe drumuri de incinta;

 • - Se propune largirea drumului studiat prin PUZ aprobat cu HCL nr.23/2016, la profil transversal de 12,0m.

Terenul necesar largirii drumului va treace din domeniul privat in proprietatea publica a municipiului Oradea, in mod etapizat, pe masura dezvoltarilor conform propunerii prezentate in plansa 4/U, prima etapa revenind initiatorului PUZ-ului;,

Conform declaratiilor autentificate notarial nr.557/31.05.2019 si nr.556/31.05.2019, SC OPTIMEDIA SRL, Pantis Marius Ioan, Pantis Otilia Simona, se angajeaza ca renunta la dreptul de proprietate asupra cotelor parti din terenul identificat cu nr.cad.171616, 202382, 164885, 201825, .201001 urmand ca acesta sa treaca in proprietatea UAT Oradea, si apoi sa-si schimbe categoria de folosinta in drum public, prin grija Directiei Patrimoniu Imobiliar (in acest sens beneficiarul PUZ-ului are obligatia sa depuna documentele necesare la Directia Patrimoniu Imobiliar din cadrul primariei municipiului Oradea).

Asigurarea utilitatilor.

Alimentarea cu energie electrica, apa si canalizare se va realiza prin bransare la retelele existente in zona pe str.Calea Santandrei, prin extinderea acestora prin grija si pe cheltuiala investitorilor

Art.2. Reglementarile cu privire la organizarea urbanistica stabilite prin PUZ au un termen de valabilitate de 8 ani de la data aprobarii lor.

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Urbanism si Avize,

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Compartimentul Urbanism si Avize,

 • - Initiatorii Planului Urbanistic Zonal,SC OPTIMEDIA SRL, Pantis Marius Ioan, Pantis Otilia Simona, prin grija Compartimentul Urbanism si Avize

 • - DirectiaPatrimoniului Imobiliar;

 • - Directia Tehnica;

 • - Directia Juridica;

 • - OCPI-Cartea Funciara;

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

 • - Primarul Municipiului Oradea

 • - Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 13 iunie 2019 Nr. 496


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”