Hotărârea nr. 494/2019

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Urbanizare (Masterplan) in vederea dezvoltarii unor activitati economice cu caracter industrial; PUZ – etapa I - Construire hala logistica zona str.Matei Corvin, nr.cad. 204417, 204418, 204495, 204496, Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Urbanizare (Masterplan) in vederea dezvoltării unor activitati economice cu caracter industrial; PUZ - etapa I - Construire hala logistica

zona str.Matei Corvin, nr.cad. 204417, 204418, 204495, 204496, Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat subnr.226687/10.06.2019, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Compartimentul Urbanism si Avize, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic Zonal de urbanizare - in vederea dezvoltării unor activitati economice cu caracter industrial si construire hala logistica, zona str.Matei Corvin, nr.cad. 204417, 204418, 204495, 204496 - Oradea, elaborat la inițiativa SC IUBI EXIM SRL, in baza certificatului de urbanism nr.2998/29.05.2018, in scopul stabilirii conditiilor de urbanizare a unor terenuri aflate in proprietate privata in vederea dezvoltarii unor activitati industriale, rezolvarea circulatiei carosabile si pietonale, circulatia juridica a terenurilor, echiparea si servirea edilitara

Terenul luat in studiu, este situat in intravilanul municipiului Oradea, in zona de nord- vest a localitatii, intre o veche incinta industriala adiacenta str.Matei Corvin si calea ferata.

Conform PUG-uluimunicipiului Oradea, aprobat cu HCL nr.501/2016, terenulstudiatestesituat in zona functionalaUEi -Zonă de urbanizarepentruactivitati cu caracter industrial.

Legatura zonei cu reteaua stradala a municipiului se realizeaza pestr.Matei Corvin. .

Terenul care a generat PUZ-ul, in suprafata totala de 13300,0mp este identificat cu nr.cad.204417 inscris in CF nr.204417, nr.cad.204495 inscris in CF nr.204495, proprietar SC IUBI EXIM SRL, nr.cad.204418 inscris in CF nr.204418, nr.cad.204496 inscris in CF nr.204496, inscrise provizoriu in proprietatea UAT Oradea (provenite din dezmembrarea terenului identificat cu nr.cad.198552 si nr.cad.200412),.

Suprafata de teren studiata in masterplan este de 276113,0mp

Rețele tehnico edilitare: Zona beneficiaza de existenta unor retele de joasa si medie tensiune, retea de apa pe str.Matei Corvin, dar nu beneficiaza de retea de canalizare.

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Luând în considerare Raportul procesului de informare și consultare a publicului privindP.U.Z. urbanizare (masterplan) - Zona de activități economice industriale, Construire hală logistică și împrejmuire teren, str. Matei Corvin, nr. cad. 198552 și 200412, Oradea.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

Înbaza art.36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit. „c” și art. 45 alin. (2) lit. „e” din Legeaadministrațieipublice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1.Se aprobă Planul Urbanistic Zonal de Urbanizare (Masterplan) - in vederea dezvoltarii unor activitati economice cu caracter industrial; PUZ etapa I - Construire hala logistica, zona str.Matei Corvin, nr.cadastral. 204417, 204418, 204495, 204496, Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei si regulamentul aferent conform documentatiei tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

Prezenta lucrare are drept scop stabilirea reglementarilor urbanistice pe zona studiata (subzona din UTR UE delimitata de UTR Ei, calea ferata, str.Matei Corvin si drumul de legatura intre str.Matei Corvin si calea ferata, in vederea dezvoltarii unor activitati cu caracter industrial.

Reglementari urbanistice pe zona studiata:

Documentatia de urbanism studiaza urbanizarea unei subzone din UTR UEi stabilindu-se:

 • a)  etapizarea urbanizarii prin impartirea UTR-ului in 3 subzone (3 etape) ce vor fi studiate individual prin documentatii de urbanism de tip PUZ:

Subzona 1 este studiata prin prezenta documentatie de urbanism;

 • b) constituirea unei retele de drumuri (cu profil transversal de 16,0m care va deservi intreaga zona si care se va racorda la reteaua stradala a municipiului prin intermediul str.Matei Corvin;

 • c) stabilirea unor zone de folosinta comuna in cota de minim 10,0% destinate amenajarii unor zone verzi de aliniament;

 • d) stabilirea unei subzone functionale de tip Is_P (institutii si servicii publice) amplasata pe terenul municipalitatii, la frontul str.Matei Corvin, ;

Reglementari pentru subzona 1 constituita din terenul identificat cu nr.cad.204417, 204418, 204495, 204496, care va intregi incinta SC IUBI EXIM SRL (nr.cad.198552, 170469, 170470, 170472, 170471 103690, 198461 situate in UTR Ei);

 • - funcțiuni admise: funcțiuni industriale și de depozitare, servicii industriale și servicii tehnice

 • - regim de înălțime de (1-2S)+P+4E; H max = 21,0m la streasina; H max = 28,0m la coama;

 • - POT max = 60%; - CUT max = 1,2;

 • - Mobilarea terenului care a generat PUZ-ul se va realiza cu respectarea urmatoarelor reglementari:

 • - retragerea față de aliniament: minim 8,0m de la aliniamentul drumului de acces propus a se constitui

 • - retrageri minime față de limitele laterale: 4,0m;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare: 8,0m;

 • - in incinta se vor amenaja locuri de parcare aferente functiunilor conform prevederilor din RLU aferent PUG (anexa 2);

 • - zone verzi: 20,0% din suptrafata terenului;

 • - Dezvoltarile posibile pe terenul construit situat in UTR Ei se va realiza cu respectarea urmatoarelor reglementari: -retrageri minime față de extremitatea vestica a incintei: 8,0m, față de extremitatea nordica a incintei: 4,0m, față de extremitatea estica a incintei: 0,6m;

Dezvoltarea rețelei stradale in interiorul zonei studiate si legatura in teritoriu:

Accesul in zona se realizeaza din str.Matei Corvin;

- se propune constituirea unor drumuri noi de acces cu profil transversal de 16,0m: un drum ce se va deschide din str.Matei Corvin pana la limita UTR Tf, si un drum paralel cu calea ferata care va asigura accesul la parcelele din zona studiata;

In acest sens, initiatorul PUZ-ului a procedat la intocmirea documentatiei cadastrale pentru constituirea drumurilor de acces, urmand ca profilul transversal de 16,0m sa se realizeze etapizat, pe masura dezvoltarilor. Terenul necesar largirii drumului in dreptul ampalsamentului care a generat PUZ-ul este inscris provizoriu in proprietatea UAT, Oradea. Documentatia cadastrala pentru drumurile publice noi, precum si documentatia cadastrala pentru terenul aspra caruia initiatorul PUZ-ului a renuntat in vederea asigurarii profilului transversal de 16,0m in dreptul terenului care a generat PUZ-ul, au fost depuse la Directia Patrimoniu Imobiliar (nr.inreg. 208436/27.05.2019 si 208451/27.05.2019)

Asigurarea utilitatilor.

Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin racord la reteaua existenta in zona. In prima faza, asigurarea apei se realizeaza din put forat existent in incinta SC IUBI EXIM SRL iar canalizarea va fi racordata la un bazin vidanjabil, urmand ca pe masura dezvoltarii zonei, amplasamentul sa fie racordat la retelele edilitare prin extinderea acestora pana in dreptul fiecarei incinte, prin grija si pe cheltuiala dezvoltatorilor

Art.2. Reglementarile cu privire la organizarea urbanistica stabilite prin PUZ au un termen de valabilitate de 8 ani de la data aprobarii lor.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Urbanism si Avize, Directia Juridica, Directia Patrimoniului Imobiliar;

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •     Compartimentul Urbanism si Avize,

 • •      Beneficiarii Planului Urbanistic Zonal,SC IUBI EXIM SRL, prin grija Compartimentul Urbanism si Avize

 • •       Directia Patrimoniului Imobiliar;

 • •      Directia Tehnica;

 • •       Directia Juridica;

 • •     OCPI - Cartea Funciara;

 • •       Instituția Prefectului județului Bihor

 • •      Primarul Municipiului Oradea

 • •      Se publică în M.O. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 13 iunie 2019                                                  CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 494                                                                 SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”