Hotărârea nr. 493/2019

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Restructurare zona industriala in zona mixta Ansamblu de locuinte colective cu functiuni complementare, str. Octavian Goga, nr.cad. 317/1, 317/3, 317/4, 167813, Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Restructurare zona industriala in zona mixta Ansamblu de locuințe colective cu functiuni complementare, str. Octavian Goga, nr.cad. 317/1, 317/3, 317/4,167813, Oradea

AnalizândRaportul de Specialitateînregistrat sub nr. 226022/07.06.2019, întocmit decătreInstituțiaArhitectuluiȘef - Compartimentul Urbanism siAvize, prin care se propuneConsiliului Local al municipiului Oradea, aprobareaPlanului Urbanistic Zonal - Restructurare zona industriala in zona mixta; Construire ansamblu de locuinte colective cu functiuni complementare, str.Octavian Goga, nr.cad. 317/1, 317/3, 317/4, 167813, Oradea, elaborat la inițiativaSC PRIMA KAPITaL SRL, in bazacertificatului de urbanism nr.3808/31.07.2018, in scopul stabilirii conditiilor de reconversie a unei foste incinte industriale in zona cu strctura mixta, organizarea incintei, stabilirea noilor reglementari, rezolvarea circulatiei carosabile si pietonale, circulatia juridica a terenurilor, echiparea si servirea edilitara.

Terenul luat in studiu este situat in intravilanul municipiului Oradea, in partea de sud a localitatii.

Conform PUG-uluimunicipiului Oradea, aprobat cu HCL nr.501/2016, terenul studiat estesituat in UTR RiM -Restructurarea zonelor cu caracter industrial;

POT maxim admis = 60%; CUT maxim admis = 2,8;

Zona de studiu a PUZ-uluiestedelimitata de str. Octavian Goga - la nord, str.TraianBlajovici - la est,Paraul Peta - la sudsi UTR Va - la vest

Legatura la reteaua stradala municipala se realizeaza prin intermediul de str. Octavian Goga, str.TraianBlajovici

Terenul care a generat PUZ-ul, in suprafata totola de 51117,0mp este identificat cu nr.cad.317/1 inscris in CF nr.168092, nr.cad.167813 (nr.cad.vechi 317/2) inscris in CF nr.167813, nr.cad.317/4 inscris in CF nr.185758, nr.cad.317/3 inscris in CF nr.179048,, proprietar SC PRIMA KAPITAL PROJECT SRL Suprafata totala de teren studiata S= 53703 mp.

In prezent terenul este liber de constructii, in urma desfiintarii tuturor cladirilor din fosta incinta industriala

Rețele tehnico edilitare: Din punct de vedere al retelelor tehnico edilitare, zona este deservita de retele de energie electrica, energie termica, canalizare, apa, telefonie, transport public.

Ținândseama                     de                     prevederileLegii                     nr.50/1991

privindautorizareaexecutăriiconstrucțiilorșiunelemăsuripentrurealizarealocuințelor, modificatășicompletatăprinLegea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Luând în considerare Raportul procesului de informare și consultare a publicului privindReconversia funcțională din incinta industrială in zona mixta pentru locuințe colective, comerț și funcțiuni complemenmtare, str. Octavian Goga, nr.cad. 317/1, 317/3, 317/4,167813, Oradea

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

Înbaza art.36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit. „c” și art. 45 alin. (2) lit. „e” din Legeaadministrațieipublice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal- Restructurare zona industriala in zona mixta; Construire ansamblu de locuinte colective cu functiuni complementare, str.Octavian Goga, nr.cad. 317/1, 317/3, 317/4, 167813, Oradea,, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei si regulamentul aferent, conform documentatiei tehnice anexate, care face parte integranta din prezenta hotarare:

In locul fostei unitati industriale se propune construirea unui ansamblu rezidential de locuinte colective cu functiuni complementare si dotari de cartier, conform proiectului nr.1048/2018 intocmit de catre SC Poliart SRL -arh.Tivadar Daniel;

Reglementari urbanistice pe zona studiata:

 • -   Regim maxim de inaltime: D+P+8E;

 • -   POT propus = 20,30% POT maxim = 60,0% (incluzand parcaje si carosabil)

 • -   CUT propus = 2,04; CUT maxim = 2,8;

- retragerea minimă față de aliniament: minim 21,0m de la aliniamentul str.Octavian Goga, minim 6,0m de la limita de proprietate adiacenta str.Traian Blajovici;

- retrageri minime față de mejdii: minim 15,0m fata de mejdia vestica, minim 28,0m fata de mejdia sudica;

Dezvoltarea imobiliara se va realiza etapizat.

 • 1.Pentru etapa I sunt descrise 2 variante posibile de dezvoltare:

Varianta 1

Ansamblul rezidențial va fi compus din 14 corpuri de clădire (10 corpuri cu destinația de locuințe colective, iar 4 corpuri vor avea funcțiune mixta (locuințe colective si parter cu alta destinate - comerț, servicii, dotari);

 • - Numar maxim de apartamente: 1226;

 • - Numar locuri de parcare: 1250 (228 subterane si 1022 supraterane);

Varianta 2

Ansamblul rezidențial va fi compus din 14 corpuri de cladire (10 corpuri cu destinația de locuințe colective, 3 corpuri vor avea functiune mixta (locuinte colective si parter cu alta destinate - comert, servicii, dotari), iar unul din corpurile de la frontul str.Traian Blajovici, va fi destinat exclusiv serviciilor (birouri, turism...)

 • - Numar maxim de apartamente: 1130;

 • - Numar locuri de parcare: 1250 (228 subterane si 1022 supraterane);

In ambele variante:

 • - zone verzi amenajate: minim 30%

 • - La parterul corpului de cladire din extremitatea vestica, cca 600 mp, se vor amenaja ca spatii destinate dotarilor de cartier (gradinita)

 • - Amplasarea cladirilor si organizarea incintei (alei de circulație, parcaje, spatii verzi, locuri de joaca pentru copii..) se vor realiza conform propunerii prezentate in plansa 03.A

 • - In partea sudica a terenului, de-a lungul Paraului Peta se va amenaja o zona verde (platani cu coroana mare, arbori cu coroana mica, vegetatie joasa..)

 • - Parcarile de pe zona verde vor fi amenajate cu dale inierbate; Parcarile de la frontul str.Traian Blajovici vor fi cu acces public;

 • 2. In etapa a Il-a se prevede, in masura in care va fi posibil, ca imobilul P+4E+M existent pe terenul Municipiului Oradea sa fie relocat (pe baza unor acorduri intre Primaria Municipiului Oradea si investitor), iar in locul acestuia sa se construiasca un imobil cu funcțiune mixta (locuințe colective cu parter destinat seviciilor/comertului) in regim de inltime D+P+8E

 • - Numar maxim de apartamente: 32;

 • - Numar locuri de parcare: 46 (16 subterane si 30 supraterane);

Amenajarile propuse implica operetiuni cadastrale si transfer de proprietate intre inițiatorul PUZ-ului si Municipiul Oradea, conform propunerii prezentate in plansa 05/A, operatiuni ce se vor realiza etapizat, pe masura realizarii obiectivelor;

 • - Amenajarea incintei (alei carosabile si pietonale, inclusiv cele ce se vor ceda domeniului public, parcari, spatii verzi, locuri de joaca pentru copii..) se va realiza pe cheltuiala beneficiarului;

 • - La autorizarea fiecarui imobil, se va prezenta plan de situație cu locurile de parcare aferente funcțiunilor si plan amenajare piesagera aferenta imobilului respectiv.

Organizarea circulației

Accesul la amplasament se va realiza din str.Traian Blajovici (in 2 puncte), respectiv din str.Octavian Goga Circulația in incinta se va realiza pe o rețea de alei carosabile (cu profil transversal de 6,0m care vor avea caracter public) ce se va racorda la reteaua stradala municipala prin intermediul str.Traian Blajovici si str.Octavian Goga, conform propunerii prezentate in plansa 03/A.

Asigurarea utilitatilor. alimentarea cu energie electrica, apa si canalizare se va realiza prin racord la rețele edilitare existente in zona;

Alimentarea cu energie termica se va realiza in sistem centralizat din rețelele de distribuție SACET Oradea, Art.2. Reglementarile cu privire la organizarea urbanistica stabilite prin PUZ au un termen de valabilitate de 5 ani de la data aprobarii lor.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentului Urbanism si Avize

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -       Compartimentul Urbanism si Avize,

 • -       Beneficiarii Planului Urbanistic Zonal,SC PRIMA KAPITAL SRL, prin grija Compartimentului Urbanism si Avize

 • -         Instituția Prefectului județului Bihor

 • -        Primarul Municipiului Oradea

 • -       Administrația Imobiliara Oradea

 • -        Se publică în M.O. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 13 iunie 2019 Nr. 493


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”