Hotărârea nr. 49/2019

privind schimbarea denumirii străzii „Piața Emanuil Gojdu” cu denumirea ”Piața Mihai Viteazul”

This file has been cleaned of potențial threats.

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

8eadc046e69b128d9c51ae4d7e6623d14b4ea588dc74265315a94e632881737e

To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

Privind schimbarea denumirii străzii „Piața Emanuil Gojdu” cu denumirea „Piața Mihai Viteazul”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub numărul 478878 din 07.12.2018 si raportul nr.29050 din 30.01.2019, întocmite de Instituția Arhitectului Șef, prin Compartimentul Finalizări Construcții, prin care se propune schimbarea denumirii străzii Piața Emanuil Gojdu cu denumirea Piața Mihai Viteazul;

Motivația principală a propunerii de redenumire a „Pieței Emanuil Gojdu” în „Piața Mihai Viteazul” este accea că municipalitatea intenționează să reamplaseze statuia voievodului Mihai Viteazul din Piața Unirii în locația de mai sus, avînd și avizul favorabil nr.336/2018 al Ministerului Culturii și identității Naționale.

Ținînd cont de avizul nr.1 din 11.01.2019 al Comisiei Județene pentru Atribuire de Denumiri din cadrul Instituției Prefectului Județului Bihor, prin care s-a avizat favorabil denumirea propusă;

Având în vedere Ordonanța 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.c, alin.(5) lit.d si art 45 alin.(2) lit.e din Legea nr. 215/2001, republicata, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă schimbarea denumirii străzii „Piata Emanuil Gojdu” cu denumirea „Piața Mihai Viteazul”.

Art.2. Se aprobă ca schimbarea denumirii străzii de la art.1 să se realizeze la data amplasarii statuii lui Mihai Viteazul pe noul amplasament, dar nu mai târziu de 01 ianuarie 2021.

Art. 3 Cu ducere la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Instituția Arhitectului Șef.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Primarul municipiului Oradea

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

 • - Instituția Arhitectului Șef

 • - Direcția Tehnică

 • - Direcția Economică

 • - Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al mun. Oradea

 • - Poliția municipiului Oradea

 • - Poliția Locală Oradea

 • - OCPI - Bihor

 • - SC Compania de Apă Oradea SA

 • - Romtelecom,

 • - SC RCS RDS,

 • - SC Electrica SA,

 • - Poșta Română,

 • - Inspectoratul pentru Situații de Urgență Crișana al jud. Bihor, prin grija Instituției Arhitectului Șef

 • - Se afișează pe site-ul www.oradea.ro și se publică în M.O. al județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Felea Adrian Ioan

Oradea, 30 ianuarie 2019                                          CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 49                                                            SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu 22de voturi „pentru” și 5 voturi „împotrivă”