Hotărârea nr. 488/2019

privind aprobarea documentației necesare atestării Municipiului Oradea ca Stațiune Turistică de interes Național și depunerea acesteia la Ministerul Turismului

ROMÂNIA JUDEȚUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației necesare atestării Municipiului Oradea ca Stațiune Turistică de interes Național și depunerea acesteia la Ministerul Turismului

Analizând Raportul de specialitate nr. 217881 din 31.05.2019 întocmit de Institutia Arhitectului Sef prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea perimetrului Centrul Istoric - Coridorul Crișului Repede, ca Stațiune Turistică de interes Național.

În conformitate cu prevederile:

  • > Actului Constitutiv și Statutul Asociației pentru promovarea turismului din Oradea și regiune

  • >  HG nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor și criteriilor de atestare a stațiunilor turistice

Având în vedere procesul verbal nr.186218/21.05.2019 încheiat între Ministerul Turismului și Primăria Municipiului Oradea, prin care se consemnează verificarea în teren a dosarului depus pentru atestarea și delimitarea stațiunii turistice Oradea,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 36, alin. (2), lit. „b”, lit.„d”, alin. (4) lit. d), alin. (6) lit. „a” pct. 11 și art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

Consiliul Local al Municipiului Oradea H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă perimetrului Centrul Istoric - Coridorul Crișului Repede, ca Stațiune Turistică de interes Național, conform planului din Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Asociația pentru promovarea turismului din Oradea și regiune.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Primarul Municipiului Oradea;

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor;

  • •  Direcția Economică;

  • •   Direcția Juridică;

  • •  Asociația pentru promovarea turismului din Oradea și regiune

  • •   Se publică în M.O. al. Jud. Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 13 iunie 2019 Nr. 488


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru”, 8 voturi „abținere”