Hotărârea nr. 487/2019

privind mandatarea primarului Municipiului Oradea, dl. Ilie Bolojan, in calitate de reprezentant UAT Oradea, pentru a vota in cadrul Adunarii Generale a Asociatilor ADI Ecolect Group Bihor

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIULLOCAL

H O T Ă R Â R E

privind mandatarea primarului Municipiului Oradea, dl. Ilie Bolojan, in calitate de reprezentant UAT Oradea, pentru a vota in cadrul Adunarii Generale a Asociatilor ADI Ecolect Group Bihor

AnalizandRaportul de specialitatenr. 230266 din 11.06.2019, intocmit de DirectiaJuridica, prin care se propuneConsiliului Local al Municipiului Oradea, acordarea mandatului domnului Primar Ilie Bolojan, in calitate de reprezentant UAT Oradea, pentru a vota in cadrul Adunarii Generale a Asociatilor ADI Ecolect Group Bihor, aprobarea documentatiei de atribuire ale contractelor de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare din cadul SMID Bihor conform HCL nr. 483/13.06.2019privinddelegariigestiuniiserviciului public de salubrizarein Municipiul Oradea prin contract de concesiunesi a HCL nr.484/13.06.2019pentruaprobareadocumentației de atribuire privinddelegarea de gestiunepentru operarea stației de tratare mecano-biologica a deșeurilor Oradeadin cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din județul Bihora regulamentului de salubrizare si a documentelor suport/cadru care au stat la baza elaborarii lor,cu exceptia zonei I Oradea respectiv studiul de fundamentare si strategia de contractare

Văzând proiectul de hotărâre și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiulart. 36 alin. (2) lit. a, lit. d, alin. (3) lit. c, alin. (6) lit. a, pct. 9 și art. 45 alin. (1) din Legea 215/2001 administrației publice locale, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1.Se mandateazaprimarulMunicipiului Oradea, dl IlieBolojan, in calitate de reprezentant UAT Oradea, pentru a vota in cadrulAdunariiGenerale a Asociatilor ADI Ecolect Group Bihor dupa cum urmeaza:

 • -     aprobareadocumentatiei de atribuire ale contractelor de delegare a gestiuniiserviciilorpublice de salubrizare din cadul SMID Bihor cu mentiunea ca pentru Zona I A Oradea Urban se vaaprobaconform HCL nr. 483/13.06.2019privinddelegariigestiuniiserviciului public de salubrizare in Municipiul Oradea prin contract de concesiune;

 • -    aprobareadocumentației de atribuire privinddelegarea de gestiunepentru operarea stației de tratare mecano-biologica a deșeurilor Oradeadin cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din județul Bihor conform HCL nr.484/13.06.2019;

 • -    aprobarearegulamentului de salubrizarepentrujudetul Bihor cu exceptiazonei IA Oradea Urban;

 • -     aprobareastudiului de fundamentaresi a strategiei de contractarepentrujudetul Bihor.

Art.2.Cu ducerea la indeplinire a prezenteihotarari se incredinteazaDirectiaTehnica, DirectiaJuridicasiDirectiaEconomica.

Art.3.Prezenta hotarare se comunica cu:

 • •       InstitutiaPrefectului Bihor

 • •      PrimarulMunicipiului Oradea

 • •  DirectiaTehnica

 • •   DirectiaJuridica

 • •  DirectiaEconomica

 • •  ADI Ecolect Group Bihor, pringrijaDirectieiJuridice

 • •      Se publica in M.O. al judetului Bihor

  Oradea, 13 iunie 2019 Nr. 487


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”