Hotărârea nr. 485/2019

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire clădire multifuncțională str. Parc Traian, nr.12-14, nr.cad. 168044 – Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIULLOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire clădire multifuncțională str. Parc Traian, nr.12 -14, nr.cad. 168044 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.226282/07.06.2019, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef, Compartimentul Urbanism si Avize, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire clădire multifuncțională str. Parc Traian, nr.12 -14, nr.cad.168044, Oradea, elaborat în baza certificatului de urbanism nr.3045/30.05.2018, la initiațiva Primăriei Municipiului Oradea, proiect elaborat de SC Pro-Arh SRL, specialist cu drept de semnătură RUR arh. Pafka Ernest. Documentația are ca scop stabilirea condițiilor de amplasare a unui imobil multifuncțional pe o parcelă situată în Zona Centrală Protejată, rezolvarea circulației carosabile și pietonale, echiparea și servirea edilitară;

amplasamentul studiat este situat în zona centrală a municipiului în Ansamblul Urban Centrul Istoric Oradea, fiind lot de colț, la intersecția dintre str. Parc Traian și str. George Enescu;

Conform Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG-ului municipiului Oradea, aprobat prin HCL nr.501/2016, terenul studiat este situat în UTRZCP01/32 -subzona Olosig - Centru - Parcul Traian. Regimul de înălțime maxim admis este reglementat funcție de distanța dintre aliniamente, de la P+E+M (pentru străzi cu distanța între aliniamente mai mică de 10 m) până la P+4E+M (pentru străzi cu distanța între aliniamente mai mare de 20 m;

Pentru loturi de colț, POT maxim admis = 75,0% CUT maxim admis = 2,2 ();

Legătura zonei cu rețeaua stradală a municipiului se realizează pe str. Parc Traian și str. George Enescu;

Corpurile de clădire existente pe parcelă se vor desființa.

Terenul studiat are o suprafata de 481,0 mp și este identificat cu nr.cad. 168044 înscris în CF nr.168044, Oradea, proprietar David Sorin Dan, David Florina Marta și Statul Român.

Rețele tehnico edilitare: Amplasamentul beneficiază de existența rețelelor de apă, canalizare, energie electrică, telefonie, termoficare;

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit.c), alin.5 lit.c) și art. 45 alin.2 lit.e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată si actualizată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire clădire multifuncțională str.Parc Traian, nr.12 - 14, nr.cad.168044 Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică a amplasamentului studiat și reglementările specifice, conform documentației tehnice anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Conform Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG-ului Municipiului Oradea, pentru orice intervenție ce vizează construirea unui corp de clădire nou în ZCP, se impune elaborarea unui PUD pentru parcela pe care aceasta urmează a se edifica, PUD elaborat pe baza unui studiul istoric care include și parcelele învecinate pentru a se fundamenta corect contextul istoric, urban și modul de ocupare a terenului.

Prin documentația de urbanism se studiază posibilitatea de mobilare a unei parcele de colț situată în zona centrală protejată.

Într-o primă etapă se propune construirea unui imobil multifuncțional amplasat pe parcela identificată cu nr.cad.168044, la frontul str. Parc Traian și str. George Enescu, închizând frontul până pe mejdia vestică, conform propunerii prezentate în planșa 3/A.

  • - Regim de înălțime: P+3E+R/M (H maxim la cornișă: 15,4m, H maxim la coamă: 20,5m);

  • - POT maxim = 75,0%; - CUT maxim = 2,2;

  • - Locurile de parcare aferente funcțiunilor se vor asigura în parcarea publică etajată, situată în vecinătate, pe str. Tribunalului

  • - accesul pietonal în incintă se va realiza din str. George Enescu, iar accesul la spațiile comerciale se va realiza din str. Parc Traian;

Se prevede ca, într-o etapă ulterioară, să se întregească frontul de la str. Parc Traian până la str. Franz Schubert, prilej cu care se va putea corecta profilul transversal al str. Franz Schubert, astfel încât acesta să fie constant pe întreg tronsonul pietonal. Dezvoltarea din etapa a II-a va face obiectul unei noi documentații de urbanism.

Asigurarea utilităților, alimentarea cu energie electrică, apă și canalizare se va realiza prin racord la rețele edilitare existente în zonă. Alimentarea cu energie termică se va realiza în sistem centralizat din rețelele de distributie SACET Oradea.

Art.2. Reglementările cu privire la organizarea urbanistică stabilite prin PUD, au un termen de valabilitate de 5 ani de la data aprobării lor, termen în care prevederile prezentului PUD trebuie puse în aplicare.

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Urbanism si Avize;

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

o  Instituția Prefectului județului Bihor

o  Primarul Municipiului Oradea

o  PMO - Compartimentul Urbanism și Avize,

o  PMO - Direcția Tehnică

o  PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar

o Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu, prin grija Compartimentului Urbanism și Avize

o Se publică pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 13 iunie 2019 Nr. 485


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru” și 8 voturi „abținere”