Hotărârea nr. 482/2019

privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Barbu Ștefănescu Delavrancea din municipiul Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind avizarea extinderii rețelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Barbu Ștefănescu Delavrancea din municipiul Oradea

Analizând Raportul de specialitate nr. 226673 din 07.06.2019 întocmit de către Direcția Tehnică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea avizarea, conform documentației aferente, a lucrării de extindere rețea de alimentare cu gaze naturale presiune redusă pe str. Barbu Ștefănescu Delavrancea în lungime de 505 m,

Înconformitate cu prevederile art. 8, alin (3) lit. a), b) din Legeanr. 51/2006 a serviciilorcomunitare de utilitățipublice, republicată,

Înconformitate cu dispozițiile art. 112, alin. 3 din Ordinul nr. 91/ 2007 emis de către ANRSC prin care s-a aprobat Regulamentul-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică, precum și a art. nr. 112, alin 3 din Regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termică pentru municipiul Oradea, aprobatprinHCL nr. 137/2018,

Luândînconsiderareproiectul de hotărâreșiavizulcomisiei de specialitate a Consiliului Local,

Înbaza art.36, alin. (2), lit. b), lit. d), alin. (4), lit. e), alin. (6) lit. a) pct. 11 si 14 și ale art. 45, alin. (2) lit. e) dinLegea nr.215/2001 privindadministrațiapublicălocală, republicatășiactualizată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se avizează conform documentației aferente, lucrarea de extindere rețea de alimentare cu gaze naturale presiune redusă pe str. Barbu Ștefănescu Delavrancea în lungime de 505 m.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică și SC Distrigaz Vest Oradea SA.

Art.3.Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •   Instituția Prefectului județului Bihor

  • •   Primarul municipiului Oradea

  • •   Direcția Tehnică

  • •   S.C. DistrigazVest Oradea S.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 13 iunie 2019 Nr. 482


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”