Hotărârea nr. 481/2019

privind avizarea EXTINDERE CONDUCTA SI BRANSAMENTE GAZE NATURALE , PRESIUNE MEDIE PE STR: NICOLAE JIGA, Loc.Oradea, jud.Bihor

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind avizarea EXTINDERE CONDUCTA SI BRANȘAMENTE GAZE NATURALE, PRESIUNE MEDIE PESTR: NICOLAEJIGA, Loc.Oradea, jud.Bihor

Analizând Raportul de specialitate nr. 223931 din 06.06.2019 întocmit de către Direcția Tehnică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea avizarea, conform documentației aferente, a lucrărilor de extindere conducta si branșamente gaze naturale presiune medie pe str.NICOLAE JIGA, în lungime totală de 570 m, 27 branșamente

Înconformitate cu prevederile art. 8, alin (3) lit. a), b) din Legeanr. 51/2006 a serviciilorcomunitare de utilitățipublice, republicată,

Înconformitate cu dispozițiile art. 112, alin. 3 din Ordinul nr. 91/ 2007 emis de către ANRSC prin care sa aprobat Regulamentul-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică, precum și a art. nr. 112, alin 3 din Regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termică pentru municipiul Oradea, aprobatprinHCL nr. 137/2018,

Luândînconsiderareproiectul de hotărâreșiavizulcomisiei de specialitate a Consiliului Local,

Înbaza art.36, alin. (2), lit. b), lit. d), alin. (4), lit. e), alin. (6) lit. a) pct. 11 si 14 și ale art. 45, alin. (2) lit. e) dinLegea nr.215/2001 privindadministrațiapublicălocală, republicatășiactualizată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se avizează conform documentației aferente, lucrările de extindere conducta si bransamente gaze naturale presiune medie pe str.NICOLAE JIGA în lungime totală de 570 m, cu execuția a 27 branșamente.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică și SC Distrigaz Vest Oradea SA.

Art.3.Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •   Instituția Prefectului județului Bihor

  • •   Primarul municipiului Oradea

  • •   Direcția Tehnică

  • •   S.C. DistrigazVest Oradea S.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 13 iunie 2019 Nr. 481


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”