Hotărârea nr. 48/2019

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Parcelare teren pentru constructii in domeniul serviciilor tertiare, turism, activitati industriale si tehnice nr.cad.6576, 190433, 201873-:- 201893, 200281, zona str.Ciheiului - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Parcelare teren pentru construcții in domeniul serviciilor terțiare, turism, activitati industriale si tehnice

nr.cad.6576, 190433, 201873-:- 201893, 200281, zona str.Ciheiului - Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.9995/16.01.2019, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef, Compartimentul Urbanism si Avize, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea „Parcelare teren pentru construcții in domeniul serviciilor tertiare, turism, activitati industriale si tehnice, nr.cad.6576, 190433, 201873-:- 201893, 200281, zona str.Ciheiului - Oradea” elaborat la inițiativa beneficiarilor Moldovan Mariana Anca si Insinna Nunzio in baza certificatului de urbanism nr.5824/24.10.2017, documentatie elaborata de arh.Raluca Covacescu, specialist cu drept de semnatura RUR , in scopul stabilirii conditiilor de parcelare a unui teren in vederea dezvoltarii unei zone de activitati economice tertiare, rezolvarea circulatiei carosabile, circulatia juridica a terenurilor, echiparea si servirea edilitara.

Terenul luat in studiu, este situat in intravilanul municipiului Oradea, in partea sudica a localitatii;

Conform PUG-ului municipiului Oradea, aprobat cu HCL nr.501/2016, terenul studiat este situat in UTR Et -Zonă de activitati economice tertiare.

Legatura zonei cu reteaua stradala a municipiului se realizeaza pe str.Ciheiului.

Terenul care a generat PUZ-ul, in suprafata totala de 27633,0 mp este identificat cu nr.cad.201873-:-201893 inscrise in CF nr. 201873-:-201893, nr.cad.6576 inscris in CF nr.181516, nr.acd.190433 inscris in CF nr.190433, proprietar Moldovan Mariana Anca cu drept de uzufruct viager in favoarea lui Insinna Nunzio.;

Rețele tehnico edilitare: In zona exista retele de energie electrica, apa si canalizare pe str.Ciheiului.

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată, Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Aprobarea „Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru constructii in domeniul serviciilor tertiare, turism, activitati industriale si tehnice, nr.cad.6576, 190433, 201873-:- 201893, 200281, zona str.Ciheiului - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei si regulamentul aferent, conform documentatiei tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

Prin documentatia de urbanism se studiaza aria delimitata la est - str.Ciheiului, la sud de limita administrativa a municipiului, la vest si la nord de limita de proprietate a terenului care a generat PUZ-ul.

Se propune parcelarea terenului studiat in 17 loturi construibile cu suprafete cuprinse intre 975 mp si 1800mp si front de minim 25m, destinate activitatilor tertiare, servicii industriale si tehnice premise in UTR Et (lot 1-9 si lot 1318), servicii de turism si alimentatie publica (lot 19 si 20),  4 loturi destinate amenajarii de zone verzi sport sau

agreement, in conditiile studiului de coexistent aferent retelelor electrice si avizele necesare (lot 10-12 si 21), si o parcela cu destinatia de drum privat, care va asigura accesul la parcelele create. Functiunile sunt descrise in plansa A04 - Reglementari urbanistice.

Reglementarile urbanistice pentru zona studiata prin PUZ

 • - funcțiuni predominante: activități economice cu caracter terțiar, turism, activitati industriale si tehnice;

 • - H max : 22,0m, Hmax la coama 25,0m; regim de înălțime: (1-3S)+P+5+1R;

 • - POT max = 40,0%, respectiv 50,0% pentru parcele de colt;

 • - CUT max = 2,2, respectiv 2,8 pentru parcele de colt;

 • - retragerea față de aliniament, in fasia adiacenta aliniamentului cu adancimea egala cu 65% din adancimea parcelei, alinierea la drumul privat nefiind obligatorie;

 • - retrageri minime față de limitele laterale: minim 4,5 m pe o parte, cu posibilitatea de cuplare pe cealalta parte (pe baza unor conventii intre vecini);

- retrageri minime față de limitele posterioare: minim 14,5m

- vor fi asigurate locurile de parcare aferente functiunilor, conform RLU aferent PUG aprobat cu HCL nr.501/2016 (anexa 2);

- spatii verzi amenajate: minim 20,0% din suprafața parcelei

La faza DTAC va fi necesara solicitarea avizului de amplasament si depunerea studiului de coexistenta aferent reteleleor electrice LEA 400kV, conform specificatiei din adresa nr. 3543/13.04.2018 de la SC Transelectrica SA

b) Dezvoltarea retelei stradale pe zona studiata;

Accesul la parcele se va realiza indirect din str.Ciheiului pe drumul public identificat cu nr.cad.200281 si un drum privat cu profil transversal de 14,m prevazut cu zona de intoarcere

Se propune largirea, etapizata a drumului public identificat cu nr.cad.200281 la profil transversal de 12,0m;

Terenul necesar largirii a drumului public identificat cu nr.cad.200281 va trece din domeniul privat in domeniului public, cu destinatia de drum public, conform propunerii prezentate in plansa A03 si ofertei de donatie autentificata nr.1591/05.11.2018 privind cedarea suprafetei de 453,0mp din terenul identificat cu nr.cad.201873 potrivit planului de amplasare si delimitare a imobilului intocmit de Ciuciui Adrian, iar initiatorul PUZ-ului va intreprinde toate demersurile in acest sens.

Autorizarea constructiilor pe parcelele studiate prin PUZ este conditionata de ducerea la indeplinire a acestei obligatii.

Asigurarea utilitatilor.

Alimentarea cu energie electrica, apa si canalizare se va realiza prin bransare la retelele existente in zona pe str.Ciheiului, prin extinderea acestora pana la nivelul parcelelor, prin grija si pe cheltuiala beneficiarului, conform declaratiei autentificata notarial nr.55/15.01.2019.

Autorizarea constructiilor pe parcelele studiate prin PUZ este conditionata de obtinerea autorizatiilor de construire pentru dotarea zonei cu retele de utilitati (apa, canalizare menajera si pluviala, energie electrica, drumuri balastate), urmand ca aceste dotari sa fie finalizate si receptionate pana la data luarii in folosinta a constructiilor autorizate pe parcelele studiate prin PUZ;

Aceasta mentiune se va inscrie in CF, prin grija Directiei Juridice si in autorizatiile de construire eliberate pentru constructiile de pe parcelele studiate, prin grija Institutiei Arhitectului Sef .

Art.2. Reglementarile cu privire la organizarea urbanistica stabilite prin PUZ au un termen de valabilitate de 5 ani de la data aprobarii lor.

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Urbanism si Avize,

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Compartimentul Urbanism si Avize,

 • - Initiatorul Planului Urbanistic Zonal, Moldovan Mariana Anca si Insinna Nunzio, prin grija Compartimentul Urbanism si Avize

 • - Directia Patrimoniului Imobiliar ;

 • - Directia Tehnica;

 • - Directia Juridica;

 • - OCPI - Cartea Funciara;

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

 • - Primarul Municipiului Oradea

 • - Se publică în M.O. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Felea Adrian loan

Oradea, 30 ianuarie 2019

Nr. 48


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”