Hotărârea nr. 479/2019

privind aprobarea BRANDULUI ORAȘULUI ORADEA

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea BRANDULUI ORAȘULUI ORADEA

Analizând raportul de specialitate nr. 222545/05.06.2019 întocmit de Institutia Arhitectului Sef prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea:

  • -  Aprobarea BRANDULUI orașului ORADEA compus din elementele principale; însemn grafic „supercoroana” și promisiunea de brand „art nouveau life nouveau” și aprobarea regulilor minime de utilizare,

  • -   Utilizarea însemnului grafic în formele prezentate în anexă și în toate formele care vor fi realizate pe parcursul utilizării acestuia, ca însemn reprezentativ și oficial al orașului Oradea, includerea obligatorie a acestuia în materialele de prezentare sau promovare realizate de Primăria Oradea sau structurile subordonate acestuia și în materialele de prezentare/promovare a tuturor evenimentelor la care Primăria, Consiliul Local sau structurile subordonate este organizator, partener sau co-organizator.

  • -   Desemnarea Asociației pentru promovarea turismului din Oradea și regiune ca entitate responsabilă cu implementarea și managementul procesului de declinare a brandului și realizarea demersurilor de protejare a mărcii atât la nivel național cât și la nivel european.

În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv și Statutul Asociației pentru promovarea turismului din Oradea și regiune

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

Înbaza art. 36 alin. (2)lit. d) alin. (6)lit. a), pct. 19 și ale 45 alin. (l)dinLegeaadministrațieipublice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă BRANDUL orașului ORADEA compus din elementele principale; însemn grafic „supercoroana”, promisiunea de brand „art nouveau life nouveau” și aprobarea regulilor minime de utilizare prezentate în anexa 1.

Art. 2. Se aprobă utilizarea însemnului grafic în formele prezentate în anexă și în toate formele care vor fi realizate pe parcursul utilizării acestuia, ca însemn reprezentativ și oficial al orașului Oradea, includerea obligatorie a acestuia în materialele de prezentare sau promovare realizate de Primăria Oradea sau structurile subordonate acestuia și în materialele de prezentare/promovare a tuturor evenimentelor la care Primăria, Consiliul Local sau structurile subordonate acestora sunt organizatori, parteneri sau co-organizatori.

Art. 3. Se desemnează Asociația pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune ca entitate responsabilă cu implementarea și managementul procesului de declinare a brandului și realizarea demersurilor de protejare a mărcii atât la nivel național cât și la nivel european.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •      Primarul Municipiului Oradea

  • •       Toate Directiile din cadrul Primariei Oradea

  • •       Instituția Prefectului Județului Bihor;

  • •      Fundația de protejare a Monumentelor Bihor, Muzeul orașului Oradea - Complex Cultural, Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. , ADI Zona Metropolitană Oradea, Administrația domeniului Public S.A., Oradea Transport Local S.A., Clubul Sportiv Municipal Oradea, Compania de Apă Oradea, Termoficare Oradea;

  • •      Asociația pentru promovarea turismului din Oradea și regiune.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ChianăLaurențiuAlin

Oradea, 13 iunie 2019

Nr. 479

Hotărârea a fostadoptată cu unanimitate devoturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila