Hotărârea nr. 478/2019

privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 29 mai 2019

ROMÂNIA JUDEȚUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea procesului - verbal al ședinței ordinare a Consiliului local almunicipiului Oradea din data de 29 mai 2019

Având în vedere prevederile art. 42 alin. (3), alin. (4) și alin. (5) din

Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, referitoare la prezentarea de către secretar a procesului - verbal al ședinței anterioare și supunerii acestuia aprobării consiliului local,

În baza art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Articol unic: Se aprobă procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Oradea din data de 29 mai 2019, conform anexei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 13 iuniei 2019                                 CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 478                                                 SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”