Hotărârea nr. 474/2019

pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, a documentației tehnico-economice aferente componentelor și a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finanțare: “Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe R119, AN121, AN120, PB117, AN4 în vederea creșterii eficienței energetice în municipiul Oradea” cod SMIS 121137

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, a documentației tehnico-economice aferente componentelor și a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finanțare: “Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe R119, AN121, AN120, PB117, AN4 în vederea creșterii eficienței energetice în municipiul Oradea” cod SMIS 121137

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 209258/28.05.2019 prin care Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională propune aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, a documentației tehnico-economice aferente componentelor și a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finanțare “Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe R119, AN121, AN120, PB117, AN4 în vederea creșterii eficienței energetice în municipiul Oradea” cod SMIS 121137

Având în vedere faptul că documentațiile tehnico-economice aferente noilor investiții se aprobă de către Consiliile Locale conform art. 44, punctul (1) din Legea Finanțelor Publice Locale nr. 273/2006, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

Analizând prevederile art. 36, alin. (2) lit. b) și alin 4 lit.b), art.45, alin.3) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

ART.1. Se aprobă cererea de finanțare actualizată și cheltuielile aferente în conformitate cu forma bugetului actualizat conform Instrucțiunii AMPOR nr. 112 din 08.03.2019, și în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție, pentru proiectul: “Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe R119, AN121, AN120, PB117, AN4 în vederea creșterii eficienței energetice în municipiul Oradea”, în cadrul Programul Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale, cod apel: Cod nr. POR/173/3/1, titlu apel: POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI.

ART.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului “Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe R119, AN121, AN120, PB117, AN4 în vederea creșterii eficienței energetice în municipiul Oradea”, în cuantum de 2 541 010,63 lei (inclusiv TVA) din care:

 • -  cheltuieli eligibile                     2 310 848,20 lei inclusiv TVA

 • -  cheltuieli neeligibile                            230 162,43 lei inclusiv TVA

ART.3. Se aprobă documentația tehnico-economică aferentă componentelor și indicatorilor tehnico-economici centralizați la nivelul cererii de finanțare aferenți proiectului precum și a anexei privind descrierea succintă a proiectului: “Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe R119, AN121, AN120, PB117, AN4 în vederea creșterii eficienței energetice în municipiul Oradea”:

Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA

(în lei și euro la cursul 4,5048 lei/€ din ianuarie 2017)

2 512 748,13 lei / 557 793,49 euro

din care:

- construcții montaj (C+M)

2 216 902,24 / 492 120,01 euro

ART.4. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Oradea și a Asociațiilor de Proprietari “MEȘTEȘUGARILOR 208” și “AVRAM IANCU” în cuantum de 1 154 501,71 lei inclusiv TVA, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului cât și contribuția de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, reprezentând cofinanțarea proiectului “Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe R119, AN121, AN120, PB117, AN4 în vederea creșterii eficienței energetice în municipiul Oradea”, defalcată astfel:

Contribuția MUNICIPIULUI ORADEA:               388 493,61 lei inclusiv TVA

Contribuția ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI: 766 008,10 lei inclusiv TVA:

 • A. Cheltuieli eligibile în cuantum de 556 546,00 lei inclusiv TVA, reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M +E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

 • B. Cheltuieli neeligibile în cuantum de 504,00 lei inclusiv TVA, reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice.

 • C. Cheltuieli neeligibile în cuantum de 208 958,10 lei inclusiv TVA, reprezentând 100% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E în funcție de destinația apartamentului și a tipului de proprietar

ART.5. Se aprobă abrogarea HCL nr. 148/2018.

ART.6. Se aprobă asigurarea sumelor reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului “Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe R119, AN121, AN120, PB117, AN4 în vederea creșterii eficienței energetice în municipiul Oradea”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, care se vor asigura din Bugetul local al Municipiului Oradea.

ART.7. Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

ART.8. Se aprobă împuternicirea d-nului Bolojan Ilie Gavril să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Municipiului Oradea.

ART.9. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională.

ART.10. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Primarul Municipiului Oradea

 • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • •   Direcția Tehnică - Primăria Municipiului Oradea

 • •   Instituția Arhitectului Șef

 • •   Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

 • •   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor, se afișează pe pagina web a municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 29 mai 2019 Nr. 474


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

ANEXA la H.C.L. 474/2019

 • I. DATE GENERALE

 • 1. Denumirea obiectivului de investiții

Reabilitarea termica a Blocurilor de Locuințe R119, AN121, AN120, PB117, AN4 in vederea Creșterii Eficientei Energetice in Municipiul Oradea

 • 2. Amplasamentul:

Bloc R119 - str. Meșteșugarilor, nr. 71, Mun. Oradea, Jud. Bihor

Bloc AN121 - str. Meșteșugarilor, nr. 71, Mun. Oradea, Jud. Bihor

Bloc AN120 - str. Meșteșugarilor, nr. 71, Mun. Oradea, Jud. Bihor

Bloc PB117 - str. Meșteșugarilor, nr. 71, Mun. Oradea, Jud. Bihor

Bloc AN4 - str. Morii, nr. 6, Mun. Oradea, Jud. Bihor

 • 3. Beneficiarul investiției:

Asociația de proprietari ” Meșteșugarilor 208”

Asociația de proprietari ” Avram lancu”

 • 4. Titularul investitiei:

Municipiul Oradea

 • 5. Elaboratorul documentatiei:

S.C. PROIECT BIHOR S.A., Jud. Bihor, loc. Oradea, str. Gen. Magheru, nr. 23

 • II. SITUATIA EXISTENTA

Investitia se refera la cinci clădiri - blocuri de locuințe - condominiu

 • 1. Bloc R119 - str. Meșteșugarilor, nr. 71, Mun. Oradea, Jud. Bihor

Perioada de executie : Constructia a fost finalizata in anul 1978.

Nr. de nivele: - 5 nivele supraterane (P+4E)

 • - 1 nivel subteran (subsol tehnic )

Destinația:  - locuințe la nivelele supraterane (8 ap. cu 2 cam. și 8 ap. cu 4 cam.)

- spatii comerciale din constructia blocului la parter.

 • - subsol tehnic

Condiții de amplasament:

 • - zona seismică (conform P100/1-2013): ag = 0,15 g și Tc = 0,7 sec

 • - zona climatică: So,k = 1,5 kN/mp

 • - zona eoliană: qref = 0,5 kPa

 • - clasa de importanță III (1 = 1,0)

Forma, dimensiunile în plan și elevație, modul de alcătuire al construcției

Construcția are în plan formă de „L” fiind alcătuită din două aripi identice dispuse simetric față de zona centrală sub un unghi de circa 90° având dimensiunile de 9,76x11,56 m. Zona centrală situată între cele două aripi are în plan formă triunghiulară, cu latura exterioară în lungime de 12,43 m. Această latură are prevăzut un „ieșind” cu dimensiunile în plan de 1,20x7,05 m.

În elevație construcția este regulată neavând nici un fel de retrageri.

Înălțimea etajelor este de 2,70 m, iar a parterului de 3,20 m.

Pe zona centrală este prevăzut nodul de circulație pe verticală și pe orizontală, alcătuit din scara de acces și holul de circulație care asigură accesul la cele 4 apartamente.

Din punct de vedere funcțional construcția are prevăzute următoarele spații funcționale la nivelul etajelor curente:

 • - 2 apartamente cu 4 camere, dependințe (bucătărie, baie, grup sanitar, hol, sas), balcon și logie

 • - 2 apartamente cu 2 camere, dependințe (bucătărie, baie, hol, cămară și debara) și o logie.

La nivelul parterului construcția are prevăzute spații comerciale.

Construcția are prevăzut un acoperiș tip terasă necirculabilă cu învelitoare bituminoasă. Ulterior peste terasă s-a realizat un acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din tablă. Realizarea acestuia s-a făcut fără proiect și fără autorizație de construire. Ulterior s-a efectuat intrarea in legalitate a acoperișului tip șarpanta prin A.C. nr.173/17.02.2015.

Parapeții balcoanelor și parapeții logiilor sunt realizați din panouri de sticlă armată montate în rame metalice confecționate din profile de tablă îndoită cu montanți verticali din platbandă.

Structura de rezistență

Structura de rezistență a construcției este alcătuită din diafragme dese de beton armat Bc15 (C12/15) având grosimea de 15 cm.

Astfel fiecare aripă are prevăzută 4 diafragme transversale și respectiv o diafragmă longitudinală mediană. Zona mediană are prevăzute trei diafragme transversale realizate pe jumătate din lățimea construcției și respectiv o diafragmă longitudinală care face unghi de circa 120° cu diafragmele longitudinale.

Pereții exteriori de închidere sunt realizați din zidărie de blocuri ceramice verticale tip GVP. Aceștia reazemă direct pe planșee, fără ca pe conturul exterior să fie prevăzute grinzi marginale.

Planșeele sunt realizate integrat din beton armat prefabricat, fiind monolitizate cu diafragmele.

La nivelul subsolului tehnic sunt continuate diafragmele existente la nivelul suprastructurii, iar sub pereții exteriori de închidere sunt prevăzute elevații din beton simplu.

Sub diafragme și elevații s-au prevăzut fundații continue realizate din bloc de beton simplu prevăzut la partea superioară cu centuri din b.a.

 • 2. Bloc AN121 - str. Meșteșugarilor, nr. 71, Mun. Oradea, Jud. Bihor

Perioada de execuție : Constructia a fost finalizata in anul 1978.

Nr. de nivele: - 5 nivele supraterane (P+4E)

 • - 1 nivel subteran (subsol tehnic)

Destinația:   - locuințe la nivelele supraterane (16 apartamente)

 • - spatii comerciale la parter, din constructia blocului

 • - subsol tehnic

Condiții de amplasament:

 • - zona seismică (conform P100/1-2013): ag = 0,15 g și Tc = 0,7 sec

 • - zona climatică: So,k = 1,5 kN/mp

 • - zona eoliană: qref = 0,5 kPa

 • - clasa de importanță III (1 = 1,0)

Forma, dimensiunile în plan și elevație, modul de alcătuire al construcției

Construcția are în plan formă dreptunghiulară cu dimensiunile de 13,20x22,45 m.

Înălțimea nivelelor curente (etajele I-IV) este de 2,74 m din care înălțimea liberă este de 2,56 m. Înălțimea parterului este de 3,20 m din care înălțimea liberă este de 3,02 m.

Nodul de circulație pe verticală și pe orizontală în vederea asigurării accesului la apartamente este situat pe zona centrală a construcției, fiind alcătuit din scara de acces realizată într-o singură rampă și respectiv holul de acces aferent casei scării.

Din punct de vedere funcțional construcția are prevăzute la fiecare etaj câte 2 apartamente cu 3 camere și 2 apartamente cu 2 camere (cameră de zi și dormitor), dependințe (bucătărie, baie, antreu și debara), balcon și respectiv logie la apartamentele cu 3 camere.

Zonele aferente logiilor sunt evazate spre exterior față de peretele exterior cu circa 60 cm. Această evazare s-a păstrat și la nivelul planșeului acoperiș (planșeu peste etajul IV).

Parterul are ca destinație spații comerciale. Pe zona frontală acesta este evazat pe o lungime de cca. 17,0 m cu cca. 3,40 mfață de pereții exteriori ai etajelor.

Pereții de închidere pe cele două laturi longitudinale sunt realizați din zidărie de blocuri b.c.a. în grosime de 30 cm. La nivelul parterului, pe zona frontală sunt prevăzute spații vitrate aferente spațiilor comerciale de la parter.

Parapeții logiilor și balcoanelor sunt realizați parțial din placa b.a., în care s-au prevăzut pe latura frontală trei panouri din sticlă armată, dispuse în rame din profile de tablă îndoită. Ulterior, o parte a acestor panouri a fost înlocuită cu zidărie din cărămidă sau plăci b.c.a.. La nivelul etajului I sau prevăzut pe ambele laturi ale construcției parapeți continui dispuși pe toată lungimea construcției, realizați din placă de b.a. de 6-8 cm grosime.

Finisajul exterior al construcției este alcătuit parțial (circa 60%) din tencuială stropită și parțial din placaj ceramic, imitație de cărămidă (circa 40%).

Construcția are prevăzut un acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă, prevăzut cu scurgerea în trei ape. Acesta s-a realizat peste acoperișul tip terasă cu învelitoare bituminoasă existent inițial. Acoperișul s-a realizat fără proiect și fără autorizație de construire. S-au inceput demersurile in vederea intrarii in legalitate a acoperisului tip sarpanta fiind eliberat C.U. nr. 5227/15.11.2016.

Structura de rezistență

Structura de rezistență a construcției este alcătuită din diafragme rare de beton armat Bc15 (C12/15) având grosimea de 15 cm.

Diafragmele sunt dispuse pe ambele direcții ale construcției, inclusiv la capetele construcției. Astfel s-au prevăzut câte 4 diafragme transversale, 4 diafragme longitudinale de capăt și două diafragme longitudinale interioare. Între diafragmele transversale s-au întrodus două cadre transversale cu 3 deschideri. Acestea au în alcătuire stâlpi lamelari (25*120 cm) dispuși în axele marginale și respectiv bulbii aferenți diafragmelor longitudinale (25*50 cm). Rigla cadrelor este alcătuită din grinzi prefabricate prevăzute la partea superioară cu o zonă monolită (15 cm înălțime) în vederea asigurării legăturii cu planșeele. Pe cele două laturi exterioare ale construcției sunt prevăzute două cadre longitudinale cu 6 deschideri. Rigla acestora, alcătuită deasemenea din grinzi prefabricate cu suprabetonare, reazemă pe capetele celor 5 diafragme transversale și respectiv pe stâlpul lamelar.

Pe latura din stânga, între cele patru diafragme marginale de capăt este prevăzută o grindă marginală cu patru deschideri care reazămă pe capetele diafragmelor.

Diafragmele transversale exterioare sunt căptușite la exterior, pe zonele în care nu sunt în contact cu construcțiile învecinate, cu zidărie de plăci b.c.a. în grosime de 15-20 cm.

Din punct de vedere al Normativului P85-96, structura de rezistență se încadrează la „structuri cu diafragme rare” cu pereți cuplați.

Planșeele sunt realizate integral din b.a. prefabricat.

La nivelul subsolului tehnic sunt continuate diafragmele existente la nivelul suprastructurii, iar sub pereții exteriori de închidere sunt prevăzute elevații din beton simplu.

Sub diafragme și elevații s-au prevăzut fundații continue realizate din bloc de beton simplu prevăzut la partea superioară cu centuri din b.a.

 • 3. Bloc AN120 - str. Meșteșugarilor, nr. 71, Mun. Oradea, Jud. Bihor

Perioada de execuție : Constructia a fost finalizata in anul 1978.

Nr. de nivele: - 5 nivele supraterane (P+4E)

 • - 1 nivel subteran (subsol tehnic)

Destinația:   - locuințe la nivelele supraterane (16 apartamente)

 • - spatii comerciale la parter, din constructia blocului

- subsol tehnic

Condiții de amplasament:

 • - zona seismică (conform P100/1-2013): ag = 0,15 g și Tc = 0,7 sec

 • - zona climatică: So,k = 1,5 kN/mp

 • - zona eoliană: qref = 0,5 kPa

 • - clasa de importanță III (1 = 1,0)

Forma, dimensiunile în plan și elevație, modul de alcătuire al construcției

Construcția are în plan formă dreptunghiulară cu dimensiunile de 13,20x20,10 m.

Înălțimea nivelelor curente (etajele I-IV) este de 2,74 m din care înălțimea liberă este de 2,56 m. Înălțimea parterului este de 3,20 m din care înălțimea liberă este de 3,02 m.

Nodul de circulație pe verticală și pe orizontală în vederea asigurării accesului la apartamente este situat pe zona centrală a construcției, fiind alcătuit din scara de acces realizată într-o singură rampă și respectiv holul de acces aferent casei scării.

Din punct de vedere funcțional construcția are prevăzute la fiecare etaj câte 4 apartamente cu 2 camere (cameră de zi și dormitor), dependințe (bucătărie, baie, antreu și debara) și balcon.

Parterul are ca destinație spații comerciale. Pe zona frontală acesta este evazat pe întreaga lungime a construcției cu circa 4,0 m față de pereții exteriori ai etajelor.

Pereții de închidere pe cele două laturi longitudinale sunt realizați din zidărie de blocuri b.c.a. în grosime de 30 cm. La nivelul parterului, pe zona frontală sunt prevăzute spații vitrate aferente spațiilor comerciale de la parter.

Parapeții balcoanelor sunt realizați parțial din placa b.a., în care s-au prevăzut pe latura frontală trei panouri din sticlă armată, dispuse în rame din profile de tablă îndoită. Ulterior, o parte a acestor panouri a fost înlocuită cu zidărie din cărămidă sau plăci b.c.a.

Finisajul exterior al construcției este alcătuit din tencuială stropită.

Construcția are prevăzut un acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă, prevăzut cu scurgerea în două ape. Acesta s-a realizat peste acoperișul tip terasă cu învelitoare bituminoasă existent inițial. Acoperișul s-a realizat fără proiect și fără autorizație de construire. S-au inceput demersurile in vederea intrarii in legalitate a acoperisului tip sarpanta fiind obtinut C.U. nr.5228/15.11.2016.

Structura de rezistență

Structura de rezistență a construcției este alcătuită din diafragme rare de beton armat Bc15 (C12/15) având grosimea de 15 cm.

Diafragmele sunt dispuse pe ambele direcții ale construcției, inclusiv la capetele construcției. Astfel s-au prevăzut câte 5 diafragme transversale și respectiv două diafragme longitudinale interioare. Între diafragmele transversale s-au întrodus două cadre transversale cu 3 deschideri. Acestea au în alcătuire stâlpi lamelari (25x120 cm) dispuși în axele marginale și respectiv bulbii aferenți diafragmelor longitudinale (25x50 cm). Rigla cadrelor este alcătuită din grinzi prefabricate prevăzute la partea superioară cu o zonă monolită (15 cm înălțime) în vederea asigurării legăturii cu planșeele. Pe cele două laturi exterioare ale construcției sunt prevăzute două cadre longitudinale cu 6 deschideri. Rigla acestora, alcătuită deasemenea din grinzi prefabricate cu suprabetonare, reazemă pe capetele celor 5 diafragme transversale și respectiv pe stâlpul lamelar.

Diafragmele transversale exterioare (de capete) sunt căptușite la exterior, pe zonele în care nu sunt în contact cu construcțiile învecinate, cu zidărie de plăci b.c.a. în grosime de 15-20 cm.

Din punct de vedere al Normativului P85-96, structura de rezistență se încadrează la „structuri cu diafragme rare” cu pereți cuplați.

Planșeele sunt realizate integral din b.a. prefabricat.

La nivelul subsolului tehnic sunt continuate diafragmele existente la nivelul suprastructurii, iar sub pereții exteriori de închidere sunt prevăzute elevații din beton simplu.

Sub diafragme și elevații s-au prevăzut fundații continue realizate din bloc de beton simplu prevăzut la partea superioară cu centuri din b.a.

 • 4. Bloc PB117 - str. Meșteșugarilor, nr. 71, Mun. Oradea, Jud. Bihor

Perioada de execuție : Construcția a fost finalizata in anul 1978.

Nr. de nivele: - 5 nivele supraterane (P+4E)

 • - 1 nivel subteran (subsol tehnic)

Destinația:   - locuințe la nivelele supraterane (20 apartamente)

 • - subsol tehnic

Condiții de amplasament:

 • - zona seismică (conform P100/1-2013): ag = 0,15 g și Tc = 0,7 sec

 • - zona climatică: So,k = 1,5 kN/mp

 • - zona eoliană: qref = 0,5 kPa

 • - clasa de importanță III (1 = 1,0)

Forma, dimensiunile în plan și elevație, modul de alcătuire al construcției

Blocul PB117 are dimensiunile în plan de 11,20x20,00 m. Pe ambele laturi acesta are prevăzute, pe zona mediană, două ieșinduri cu dimensiunile în plan de 1,50x7,60 m.

Înălțimea unui nivel este de 2,70 m din care înălțimea liberă este de circa 2,50 m.

Din punct de vedere funcțional construcția are prevăzut la fiecare etaj câte 4 apartamente cu 2 camere (cameră de zi și dormitor), dependințe (hol, bucătărie, baie, cămară și debara) și un balcon.

La nivelul parterului sunt prevăzute 3 apartamente cu câte două camere identice cu cele de la etaje, și respectiv un ap. cu o cameră transformat din uscătorie și holul cu scara de acces la casa scării.

Construcția are prevăzut un acoperiș tip terasă cu învelitoare bituminoasă. Ulterior beneficiarul a realizat peste învelitoarea bituminoasă existentă un acoperiș cu învelitoare din țiglă cu scurgerea în două ape. Acoperișul tip șarpantă a fost realizat fără proiect și fără Autorizație de construire. S-au inceput demersurile in vederea intrarii in legalitate a acoperisului tip sarpanta eliberat C.U nr. 5229/15.11.2016.

Structura de rezistență

Structura de rezistență a construcției este alcătuită din pereți portanți realizați din panouri mari prefabricate. Pereții interiori sunt realizați din panouri monostrat din b.a. în grosime de 14 cm iar pereții exteriori sunt realizați din panouri tristrat în grosime de 27 cm.

Planșeele sunt realizate de asemenea din panouri prefabricate din b.a., inclusiv scara.

La nivelul subsolului s-au dispus pe conturul pereților portanți ai suprastructurii, elevații din beton simplu prevăzute la partea superioară cu centuri din b.a.

Sub elevații s-au prevăzut fundații continue realizate din bloc de beton simplu și centuri din b.a. dispuse la partea superioară.

 • 5. Bloc AN4 - str. Morii, nr. 6, Mun. Oradea, Jud. Bihor

Perioada de execuție : Constructia a fost finalizata in anul 1978.

Nr. de nivele: - 5 nivele supraterane (P+4E)

 • - 1 nivel subteran (subsol tehnic)

Destinația:   - locuințe la nivelele supraterane (20 apartamente)

 • - subsol tehnic

Condiții de amplasament:

 • - zona seismică (conform P100/1-2013): ag = 0,15 g și Tc = 0,7 sec

 • - zona climatică: So,k = 1,5 kN/mp

 • - zona eoliană: qref = 0,5 kPa

 • - clasa de importanță III (1 = 1,0)

Forma, dimensiunile în plan și elevație, modul de alcătuire al construcției

Construcția are în plan formă dreptunghiulară cu dimensiunile de 13,20x22,42 m.

Înălțimea nivelelor curente inclusiv al parterului este de 2,74 m din care înălțimea liberă este de 2,56 m.

Nodul de circulație pe verticală și pe orizontală în vederea asigurării accesului la apartamente este situat pe zona centrală a construcției, fiind alcătuit din scara de acces realizată într-o singură rampă și respectiv holul de acces aferent casei scării.

Din punct de vedere funcțional construcția are prevăzute la fiecare etaj câte 2 apartamente cu 3 camere și 2 apartamente cu 2 camere (cameră de zi și dormitor), dependințe (bucătărie, baie, antreu și debara), balcon și respectiv logie la apartamentele cu 3 camere. La nivelul parterului sunt prevăzute 3 ap. cu 3 cam.

Apartamentele de la parter nu au prevăzute logii și balcoane.

Zonele aferente logiilor sunt evazate spre exterior față de peretele exterior cu circa 60 cm. Această evazare s-a păstrat și la nivelul planșeului acoperiș (planșeu peste etajul IV).

Pereții de închidere pe cele două laturi longitudinale sunt realizați din zidărie de blocuri b.c.a. în grosime de 30 cm. La nivelul parterului, pe zona frontală sunt prevăzute spații vitrate aferente spațiilor comerciale de la parter.

Parapeții logiilor și balcoanelor sunt realizați din panouri din sticlă armată, dispuse în rame din profile de tablă îndoită. Ulterior, o parte a acestor panouri a fost înlocuită cu zidărie din cărămidă sau plăci b.c.a..

Finisajul exterior al construcției este alcătuit din tencuială stropită.

Construcția are prevăzut un acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din plăci ondulate de azbociment, prevăzut cu scurgerea în trei ape. Acesta s-a realizat peste acoperișul tip terasă cu învelitoare bituminoasă existent inițial. Acoperișul s-a realizat fără proiect și fără autorizație de construire. S-au inceput demersurile in vederea intrarii in legalitate a acoperisului tip sarpanta fiind obtinut C.U.

Structura de rezistență

Structura de rezistență a construcției este alcătuită din diafragme rare de beton armat Bc15 (C12/15) având grosimea de 15 cm.

Diafragmele sunt dispuse pe ambele direcții ale construcției, inclusiv la capetele construcției. Astfel s-au prevăzut câte 4 diafragme transversale, 4 diafragme longitudinale de capăt și respectiv două diafragme longitudinale interioare. Între diafragmele transversale s-au întrodus două cadre transversale cu 3 deschideri. Acestea au în alcătuire stâlpi lamelari (25*120 cm) dispuși în axele marginale și respectiv bulbii aferenți diafragmelor longitudinale (25*50 cm). Rigla cadrelor este alcătuită din grinzi prefabricate prevăzute la partea superioară cu o zonă monolită (15 cm înălțime) în vederea asigurării legăturii cu planșeele. Pe cele două laturi exterioare ale construcției sunt prevăzute două cadre longitudinale cu 6 deschideri. Rigla acestora, alcătuită deasemenea din grinzi prefabricate cu suprabetonare, reazemă pe capetele celor 5 diafragme transversale și respectiv pe stâlpul lamelar.

Pe latura din stânga, între cele patru diafragme marginale de capăt este prevăzută o grindă marginală cu patru deschideri care reazămă pe capetele diafragmelor.

Diafragmele transversale exterioare sunt căptușite la exterior, pe zonele în care nu sunt în contact cu construcțiile învecinate, cu zidărie de plăci b.c.a. în grosime de 15-20 cm.

Din punct de vedere al Normativului P85-96, structura de rezistență se încadrează la „structuri cu diafragme rare” cu pereți cuplați.

Planșeele sunt realizate integral din b.a. prefabricat.

La nivelul subsolului tehnic sunt continuate diafragmele existente la nivelul suprastructurii, iar sub pereții exteriori de închidere sunt prevăzute elevații din beton simplu.

Sub diafragme și elevații s-au prevăzut fundații continue realizate din bloc de beton simplu prevăzut la partea superioară cu centuri din b.a.

Pentru cerința "A" - Rezistența mecanica si stabilitate Expertiza tehnica elaborata de catre exp. ing. Haiduc loan (documentație intocmita conform HGR nr.644/1990, HG nr.10/1995,Normativ P100/2006-Cod de proiectare seismica, P100-3/2008-Cod de evaluare seismica a constructiilor existente, CR6/2013, 0rdinul MLPAT 71/1996, constructiile analizate sunt amplasate in Municipiul Oradea avand caracteristicile dinamice ale terenului ag =0,15g, Tc=0,7 sec, cladirile fiind clasate in urmatoarele clase de importanta:

Bloc R119 - str. Meșteșugarilor, nr. 71, Mun. Oradea, Jud. Bihor - Clasa III de importanta

Bloc AN121 - str. Meșteșugarilor, nr. 71, Mun. Oradea, Jud. Bihor - Clasa III de importanta

Bloc AN120 - str. Meșteșugarilor, nr. 71, Mun. Oradea, Jud. Bihor - Clasa III de importanta

Bloc PB117 - str. Meșteșugarilor, nr. 71, Mun. Oradea, Jud. Bihor - Clasa III de importanta

Bloc AN4 - str. Morii, nr. 6, Mun. Oradea, Jud. Bihor - Clasa III de importanta; care se inscriu in categoria de importanta C conform HGR 766/1997 anexa 4 si a Ordinului 31/N/1995.

În urma verificărilor efectuate la blocurile Bloc R119 - str. Mestesugarilor, nr. 71, Bloc AN121 - str. Mestesugarilor, nr. 71, Bloc AN120 - str. Mestesugarilor, nr. 71, Bloc PB117 - str. Mestesugarilor, nr. 71, Bloc AN4 - str. Morii, nr. 6 situate în Oradea, se constată că, construcțiile au asigurata rezistența mecanică și stabilitatea necesară conform cu normele tehnice în vigoare.

Blocurile R119 si PB117, au asigurată cerința minimă de performanță pentru preluarea acțiunilor seismice, putând fi încadrate la clasa de risc seismic III (CRsIII), nefiind necesare lucrări de intervenție la elementele structurale în vederea majorării siguranței construcției la acțiuni seismice.

Blocurile AN4, AN121 si AN120 au asigurată cerința minimă de performanță pentru preluarea acțiunilor seismice, putând fi încadrate la clasa de risc seismic IV (CRsIV), nefiind necesare lucrări de intervenție la elementele structurale în vederea majorării siguranței construcției la acțiuni seismice.

Pentru cerința “B” - Siguranță în exploatare

Nu exista elemente sau factori care pot periclita siguranța, protecția sau confortul necesar utilizatorilor fiind respectate cerințele normativului N.P. 068-02 și sunt realizate protecția utilizatorilor la condițiile de performanță stabilite în normativul mai sus menționat.

Pentru cerința “C” - Securitate la incendiu

Nu există elemente sau factori care pot periclita siguranța, protecția sau confortul necesar utilizatorilor fiind respectate cerințele normativului P 118-99 cu completările ulterioare și sunt realizate protecția utilizatorilor la condițiile de performanță stabilite în normativul mai sus menționat.

Pentru cerința “D” - Igiena, sănătatea și mediul

Clădirile respecta cerințele de calitate susceptibilă care să nu compromită sănătatea și igiena ocupanților, utilizatorilor, fiind asigurate condițiile de igienă prin asigurarea cantității și calității aerului, luminii și eliminarea degajărilor de noxe și climat radioactiv-electromagnetic.

Pentru cerința “E” - Economie de energie și izolare termică

Rezistența termică corectată este sub valorile minime necesare pentru toate elementele component ale anvelopei, pierderile și consumurile mari de energie termică mari, consumuri de energie termică pentru apă caldă crescute datorită distribuției deficitare în subsol și neverificarea metrologică a repartitoarelor de costuri (apometre).

Confortul termic interior scăzut datorită condițiilor deficitare de eficiență economic fiind necesar anveloparea elementelor exterioare (punți exterior opaci, planșeul peste subsol, planșeul terasă, modernizarea suprafețelor vitrate).

Pentru cerința “F” - Protecția împotriva zgomotului

În decursul timpului s-au efectuat intervenții la tâmplării, fiind schimbate în proporție de circa 60% și s-au realizat închideri de balcoane cu material performante, PVC sau lemn stratificat, cu geamuri trase cu inserții de argon sau vid, material care au redus substanțial sursa de poluare fonică provenită din exterior.

Restul de tâmplării rămasă fiind degradată, neetanșă, ceea ce va duce la lucrări de intervenție pentru a limita propagarea zgomotului exterior.

- Valoarea de inventar a construcției

Nu există date concrete referitoare la valoarea de inventar actual a imobilului.

- Actul doveditor al forței majore, după caz: Nu este cazul.

 • III. SOLUȚIA PROIECTATA:

Realizarea soluției de termoizolare a unui element de construcție care face parte din anvelopa unei clădiri se face respectând metodele de analiză și de calcul stabilite în "Normativ pentru realizarea auditului energetic al clădirilor existente și al instalațiilor de încălzire și preparare a apei calde de consum aferente acestora, indicativ NP 047" și prelevată din SC 007-02 "Soluții cadru pentru reabilitarea termo-hidroenergetice a anvelopei clădirilor existente".

Alegerea soluțiilor de reabilitare și modernizare termică și energetică a clădirii blocurilor de locuințe, la nivelul anvelopei acestora, se face de comun acord și în colaborare cu proprietarii clădirilor, având în vedere alcătuirea și starea elementelor de construcție existente, determinate în faza de realizare a expertizei energetice, conform NP 048 "Normativ pentru expertizarea termică și energetică a clădirilor existente și a instalațiilor de încălzire și preparare a apei calde de consum aferente acestora" cu ocazia întocmirii expertizei termice, precum și în funcție de criteriile prioritare specifice fiecărei situații în parte.

 • A. Masuri de creștere a eficientei energetice in clădirile de locuințe

 • B. Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finantare

A. Masuri de crestere a eficientei energetice in cladirile de locuinte:

1. Soluții pentru termoizolare pereți exteriori (include termoizolare soclu, spaleti si fasiile orizontale)

 • - Izolarea termică a pereților exteriori, pe exterior, cu polistiren expandat ignifugat cu 70,038 [W/mK] , de 15 cm grosime ( sistem complet ), clasa de reactie la foc B - S2 d0;

 • - Izolarea termică a pereților exteriori se va continua pe exterior pe soclu până sub nivelul CTS cu cel putin 0,5m, cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm grosime, având 70,029 [W/mK], clasa de reactie la foc B - S2 d0;

 • - Bordarea golurilor se va realiza cu material termoizolant cu clasa de reacție la foc B - S2 d0, polistiren expandat ignifugat de 3 cm grosime;

 • - Materialul termoizolant utilizat pentru izolarea termică a fasiilor orizontale continue va fi realizat cu plăci minerale termoizolante de 15 cm grosime, clasa de reactie la foc A1 sau A2 - S1.d0

 • - In dreptul rosturilor de dilatare, izolatia termica si finisajele fatadelor, vor fi intrerupte cu chituri elastice corespunzatoare, pentru evitarea aparitiei ulterioare a fisurilor.

 • - Totodata se vor izola termic planseele in consola (intrados balcoane) cu polistiren expandat ignifugat 15cm cu l0,038 [W/mK] (sistem complet).

 • 2. Soluții pentru înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare, inclusiv a tâmplăriei aferente

 • - Înlocuirea tâmplăriei exterioare și închiderea balcoanelor cu tâmplărie PVC cu minim 5 camere, cu geam termopan cu două foi de sticlă (una normală iar cealaltă cu depunere de strat emisiv LOW-E, cu rezistența termică corectată de minim 0,77 mpK/W.

 • - Tâmplăria PVC va fi prevăzută cu grile pentru aerisirea controlată a spațiilor și evitarea apariției condensului pe elementele componente ale anvelopei și va fi prevăzută cu glaf exterior de culoare albă sau altă culoare, compatibilă cu finisajele exterioare. Feroneria va fi oscilobatantă cu închideri multipunct.

 • 3. Soluții pentru termoizolarea planșeului peste ultimul nivel în cazul șa rpantei

- Izolarea termica a planseului sub pod, se va rializa cu vata minerala rigida (bazaltica) in grosime de 20 cm., clasa de reactie la foc A1, (10cm +10cm) format din doua straturi tesute , protejat cu un strat de șapă armată de 5 cm. in scopul reducerii efectului defavorabil al puntilor termice de pe conturul planseului de peste ultimul nivel, este foarte important a se lua masuri de "imbracare" cu un strat termoizolant a parapetilor pe care reazema cosoroabele.

 • 4. Soluții pentru termoizolare planșeu peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter

 • - Izolarea planșeului peste subsol pe intrados cu plăci de vată minerală bazaltică (MW) cu X0,04 [W/mK], cu o grosime de 8cm, rezistența la compresiune a placilor la o deformație de 10% -CS (10/Y) min 30 kPa, protejat cu un strat de glet și zugraveală cu var.

 • 5. Lucrări de refacere a finisajelor anvelopei

 • 6. Lucrări de intervenție la instalația de distribuție a agentului termic pentru încălzirea aferentă părților comune ale blocului de locuințe

 • - înlocuirea instalației de distribuție incalzire si acm in subsol, intre punctul de racord si planseul peste subsol;

 • - Montarea la baza coloanelor de incalzire a robinetelor de reglare a presiunii diferentiale;

 • - Montarea robinetilor cu cap termostat la fiecare corp de incalzire;

 • - Termoizolarea sistemului de distributie a energiei termice pentru incalzirea spatiilor din subsolul blocului;

 • - Termoizolarea sistemului de distributie a apei calde menajere;

B. Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finanțare, justificate din punct de vedere tehnic în expertiza tehnică și, după caz, în auditul energetic [lucrări prevăzute la art. 4 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările și completările ulterioare actualizata]:

Lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere în zonele de intervenție:

 • - îndepărtarea tencuielilor degradate de pe fațade și refacerea acestora înainte de aplicarea termosistemului.

 • - se vor efectua reparatii la parapetul balcoanelor.

Construirea/repararea acoperisului tip sarpanta/terasa, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice la nivelul invelitoarei tip sarpanta/terasa:

 • - consta in lucrari de demontare si remontare a burlanelor de scurgere a apelor meteorice dupa realizarea termosistemului.

Demontarea instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațadele/terasa blocului de locuințe, precum și remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție.

 • - lucrari de demontare a instalatiilor de telecomunicatii, electrice si a aparatelor de climatizare montate aparent pe fatada precum si montarea acestora dupa realizarea termosistemului. Pozarea instalatiilor se va face in jgheaburi din material plastic pentru montaj exterior.

Refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie:

- repararea si refacerea tencuielior si finisarea zonei de interventie (spaletii tamplariilor propuse) atat la spatiile individuale cat si la cele comune (casa scarii)

Repararea trotuarelor de protecție, în scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura blocului de locuințe:

 • - refacerea trotuarelor de protectie cu umplerea santurilor cu pietris, efectuate in urma izolarii soclului sub nivelul trotuatului cu 50 cm si ulterior dalarea zonelor respective cu dale din beton.

Se vor realiza lucrari de reparatii pe zonele rosturilor dintre panouri care prezinta degradari

Se va trata corespunzator rostul de tasare dintre tronsoane

IV. INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 • 1. Bloc R119 - str. Meșteșugarilor, nr. 71, Mun. Oradea, Jud. Bihor

  Indicator

  Bloc R119

  SC

  362.52 mp

  SCD

  1881.48 mp

  SU

  1489.37 mp

  Valoarea investiției (lei cu tva)

  682 548.00

  Valoarea investiției raportat la suprafața construita desfasurata (lei cu tva/mp)

  362.77

  NR. CRT.

  SURSE DE FINANTARE

  Lei cu tva

  I

  Valoarea totala a cererii de finantare, din care :

  682 548.00

  a.

  Valoarea totala neeligibila, inclusiv TVA aferent

  93 489.86

  b.

  Valoarea totala eligibila, inclusiv TVA aferent

  589 058.14

  III

  Contributia proprie, din care :

  329 113.12

  a.

  Contributia solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv TVA aferent

  235 623.26

  b.

  Contributia solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent

  93 489.86

  III

  ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA

  353 434.88

  Indicator de realizare (de output) aferent cladirii...

  V aloare la inceputul implementarii proiectului

  Valoare la finalul implementarii proiectului (de output)

  Nivel anual estimat al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de C02)

  96.37

  43.26

  Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii)

  0

  16

  Indicator de proiect (suplimentar) aferent cladirii...(de rezultat)

  V aloare la inceputul implementarii proiectului

  Valoare la finalul implementarii proiectului

  Consumul anual de energie finala in sectorul rezidential (Mtep)

  37,166x10-6

  16,406x10-6

  Indicator de proiect (suplimentar) aferent cladirii...(de realizare)

  Consumul anual de energie primara (kWh/an)

  425 448.07

  203 362.75

  Consumul anual specific de energie pentru incalzire (kWh/mp/an) total, din care:

  197.16

  36.37

  Consumul anual specific de energie (kWh/mp/an)

  290.17

  128.09

Alti indicatori specifici:

C034

Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (echivalent tone de C02)

53.11

toC02

Scaderea consumului anual de energie primara in Sectorul rezidential

222 085.32

kWh/an

Scaderea consumului anual specific de energie pentru incalzire (kWh/m2/an)

160,79

kWh/m2/an

Scaderea consumului anual specific de energie (kWh/m2/an)

162,08

kWh/m2/an

Indicatori valorici

Valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA:

(în prețuri - luna si an)

1 euro = 4.5048 lei, curs BNR la data de: 17.01.2017

Total:  682.54800 mii lei = 151.51572 mii euro

din care:

- construcții-montaj (C+M) (inclusiv TVA): 598.02596 mii lei = 132.75905 mii euro

Indicatori fizici

 • Durata de execuție a lucrărilor de intervenție:

  3 luni

  5 ani

  16 apartamente


 • •  Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (ani de la data recepției la terminarea lucrărilor):

 • •  Numărul de apartamente reabilitate

pt. creșterea eficienței energetic

Eșalonarea investiției - total INV / C+M în mii lei

Anul 1: 682.54800 mii lei = 151.51572 mii euro /598.02596 mii lei = 132.75905 mii euro

 • 2. Bloc AN121 - str. Meșteșugarilor, nr. 71, Mun. Oradea, Jud. Bihor

  Indicator

  Bloc AN121

  SC

  384.16 mp

  SCD

  1698.84 mp

  SU

  1351.63 mp

  Valoarea investitiei (lei cu tva)

  429 011.90

  Valoarea investitiei raportat la suprafata construita desfasurata (lei cu tva/mp)

  252.53

  NR. CRT.

  SURSE DE FINANTARE

  Lei cu tva

  I

  Valoarea totala a cererii de finantare, din care :

  429 011.90

  a.

  Valoarea totala neeligibila, inclusiv TVA aferent

  55 374.26

  b.

  Valoarea totala eligibila, inclusiv TVA aferent

  373 637.64

  III

  Contributia proprie, din care :

  204 829.31

  a.

  Contributia solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv TVA aferent

  149 455.06

  b.

  Contributia solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent

  55 374.26

  III

  ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA

  221 182.58

  Indicator de realizare (de output) aferent cladirii...

  V aloare la inceputul implementarii proiectului

  Valoare la finalul implementarii proiectului (de output)

  Nivel anual estimat al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de C02)

  66.81

  42.06

  Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii)

  0

  16

  Indicator de proiect (suplimentar) aferent cladirii...(de rezultat)

  V aloare la inceputul implementarii proiectului

  Valoare la finalul implementarii proiectului

  Consumul anual de energie finala in sectorul rezidential (Mtep)

  25,698x10-6

  16,022x10-6

  Indicator de proiect (suplimentar) aferent cladirii...(de realizare)

  Consumul anual de energie primara (kWh/an)

  297 982.51

  194 473.61

  Consumul anual specific de energie pentru incalzire (kWh/mp/an) total, din care:

  150.59

  80.85

  Consumul anual specific de energie (kWh/mp/an)

  221.08

  137.84

Alti indicatori specifici:

C034

Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (echivalent tone de C02)

24.75

toC02

Scaderea consumului anual de energie primara in Sectorul rezidential

103 508.91

kWh/an

Scaderea consumului anual specific de energie pentru incalzire (kWh/m2/an)

69,74

kWh/m2/an

Scaderea consumului anual specific de energie (kWh/m2/an)

83,24

kWh/m2/an

Indicatori valorici

Valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA:

(în prețuri - luna si an)

1 euro = 4,5048 lei, curs BNR la data de: 17.01.2017

Total:  423.35940 mii lei = 93.97962 mii euro

din care:

- construcții-montaj (C+M) (inclusiv TVA): 372.91652 mii lei = 82.78204 mii euro

Indicatori fizici

 • •  Durata de execuție a lucrărilor de intervenție:                                       3 luni

 • •  Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

(ani de la data recepției la terminarea lucrărilor):                                        5 ani

 • •  Numărul de apartamente reabilitate

pt. creșterea eficienței energetic                                           16 apartamente

Eșalonarea investiției - total INV / C+M în mii lei

Anul 1: 423.35940 mii lei = 93.97982 mii euro / 372.91652 mii lei = 82.78204 mii euro

 • 3. Bloc AN120 - str. Meșteșugarilor, nr. 71, Mun. Oradea, Jud. Bihor

  Indicator

  Bloc AN120

  SC

  350.69 mp

  SCD

  1510.48 mp

  SU

  1230.59 mp

  Valoarea investitiei (lei cu tva)

  408 892.32

  Valoarea investitiei raportat la suprafata construita desfasurata (lei cu tva/mp)

  270.70

  NR. CRT.

  SURSE DE FINANȚARE

  Lei cu tva

  I

  Valoarea totala a cererii de finanțare, din care :

  408 892.32

  a.

  Valoarea totala neeligibila, inclusiv TVA aferent

  79 985.11

  b.

  Valoarea totala eligibila, inclusiv TVA aferent

  334 907.21

  III

  Contribuția proprie, din care :

  207 947.99

  a.

  Contributia solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv TVA aferent

  133 962.88

  b.

  Contributia solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent

  73 985.11

  III

  ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA

  200 944.33

  Indicator de realizare (de output) aferent cladirii...

  V aloare la inceputul implementarii proiectului

  Valoare la finalul implementarii proiectului (de output)

  Nivel anual estimat al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de C02)

  63.87

  35.89

  Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii)

  0

  16

  Indicator de proiect (suplimentar) aferent cladirii...(de rezultat)

  V aloare la inceputul implementarii proiectului

  Valoare la finalul implementarii proiectului

  Consumul anual de energie finala in sectorul rezidential (Mtep)

  24,618x10-6

  13,683x10-6

  Indicator de proiect (suplimentar) aferent cladirii...(de realizare)

  Consumul anual de energie primara (kWh/an)

  282 479.97

  165 506.97

  Consumul anual specific de energie pentru incalzire (kWh/mp/an) total, din care:

  161.16

  72.61

  Consumul anual specific de energie (kWh/mp/an)

  232.62

  129.30

Alti indicatori specifici:

C034

Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (echivalent tone de C02)

27.98

toC02

Scaderea consumului anual de energie primara in Sectorul rezidential

116 972.99

kWh/an

Scaderea consumului anual specific de energie pentru incalzire (kWh/m2/an)

88,55

kWh/m2/an

Scaderea consumului anual specific de energie (kWh/m2/an)

103,32

kWh/m2/an

Indicatori valorici

Valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA: (în prețuri - luna si an)

1 euro = 4,5048 lei, curs BNR la data de:17.01.2017

Total:  403.23982 mii lei = 89.51337 mii euro

din care:

- construcții-montaj (C+M) (inclusiv TVA): 355.18838 mii lei = 78.84665 mii euro

Indicatori fizici

1.

Durata de execuție a lucrărilor de intervenție:

3 luni

2.

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (ani de la data recepției la terminarea lucrărilor):

5 ani

3.

Numărul de apartamente reabilitate pt. creșterea eficienței energetic

16 apartamente

Eșalonarea investiției - total INV / C+M în mii lei

Anul 1: 403.23982 mii lei = 89.51337 mii euro /355.18838 mii lei = 78.84665 mii euro

 • 4. Bloc PB117 - str. Meșteșugarilor, nr. 71, Mun. Oradea, Jud. Bihor

  Indicator

  Bloc PB117

  SC

  256.81 mp

  SCD

  1365.29 mp

  SU

  1067.44 mp

  Valoarea investitiei (lei cu tva)

  480 046.80

  Valoarea investitiei raportat la suprafata construita desfasurata (lei cu tva/mp)

  351.60

  NR. CRT.

  SURSE DE FINANTARE

  Lei cu tva

  I

  Valoarea totala a cererii de finantare, din care :

  480 046.80

  a.

  Valoarea totala neeligibila, inclusiv TVA aferent

  3.27492

  b.

  Valoarea totala eligibila, inclusiv TVA aferent

  476 771.88

  III

  Contributia proprie, din care :

  193 983.67

  a.

  Contributia solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv TVA aferent

  190 708.75

  b.

  Contributia solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent

  3.27492

  III

  ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA

  286 063.13

  Indicator de realizare (de output) aferent cladirii...

  V aloare la inceputul implementarii proiectului

  Valoare la finalul implementarii proiectului (de output)

  Nivel anual estimat al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de C02)

  76.07

  36.57

  Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii)

  0

  20

  Indicator de proiect (suplimentar) aferent cladirii...(de rezultat)

  V aloare la inceputul implementarii proiectului

  Valoare la finalul implementarii proiectului

  Consumul anual de energie finala in sectorul rezidential (Mtep)

  29,386x10-6

  13,944x10-6

  Indicator de proiect (suplimentar) aferent cladirii...(de realizare)

  Consumul anual de energie primara (kWh/an)

  333 643.74

  168 444.17

  Consumul anual specific de energie pentru incalzire (kWh/mp/an) total, din care:

  230.47

  79.36

  Consumul anual specific de energie (kWh/mp/an)

  320.12

  151.90

Alti indicatori specifici:

C034

Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (echivalent tone de C02)

39.05

toC02

Scaderea consumului anual de energie primara in Sectorul rezidential

165 199.58

kWh/an

Scaderea consumului anual specific de energie pentru incalzire (kWh/m2/an)

151,11

kWh/m2/an

Scaderea consumului anual specific de energie (kWh/m2/an)

168,22

kWh/m2/an

Indicatori valorici

Valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA:

(în prețuri - luna si an)

1 euro = 4,5048 lei, curs BNR la data de:17.01.2017

Total:   474.39430 mii lei = 105.30863 mii euro

din care:

- construcții-montaj (C+M) (inclusiv TVA): 419.00326 mii lei = 93.01262 mii euro

Indicatori fizici

1.

Durata de execuție a lucrărilor de intervenție:

3 luni

2.

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (ani de la data recepției la terminarea lucrărilor):

5 ani

3.

Numărul de apartamente reabilitate pt. creșterea eficienței energetic

20 apartamente

Eșalonarea investiției - total INV / C+M în mii lei

Anul 1: 474.39430 mii lei = 105.30863 mii euro / 419.00326 mii lei = 93.01262 mii euro

 • 5. Bloc AN4 - str. Morii, nr. 6, Mun. Oradea, Jud. Bihor

  Indicator

  Bloc AN4

  SC

  307.81 mp

  SCD

  1635.17 mp

  SU

  1267.68 mp

  Valoarea investitiei (lei cu tva)

  540 511.61

  Valoarea investitiei raportat la suprafata construita desfasurata (lei cu tva/mp)

  330.55

  NR. CRT.

  SURSE DE FINANTARE

  Lei cu tva

  I

  Valoarea totala a cererii de finantare, din care :

  540 511.61

  a.

  Valoarea totala neeligibila, inclusiv TVA aferent

  4 038.28

  b.

  Valoarea totala eligibila, inclusiv TVA aferent

  536 473.33

  III

  Contributia proprie, din care :

  218 627.61

  a.

  Contributia solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv TVA aferent

  214 589.33

  b.

  Contributia solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent

  4 038.28

  III

  ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA

  321 884.00

  Indicator de realizare (de output) aferent cladirii...

  V aloare la inceputul implementarii proiectului

  Valoare la finalul implementarii proiectului (de output)

  Nivel anual estimat al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de C02)

  81.60

  39.89

  Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii)

  0

  20

  Indicator de proiect (suplimentar) aferent cladirii...(de rezultat)

  V aloare la inceputul implementarii proiectului

  Valoare la finalul implementarii proiectului

  Consumul anual de energie finala in sectorul rezidential (Mtep)

  31,399x10-6

  15,098x10-6

  Indicator de proiect (suplimentar) aferent cladirii...(de realizare)

  Consumul anual de energie primara (kWh/an)

  363 233.93

  188 842.23

  Consumul anual specific de energie pentru incalzire (kWh/mp/an) total, din care:

  199.49

  64.46

  Consumul anual specific de energie (kWh/mp/an)

  288.02

  138.49

Alti indicatori specifici:

C034

Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (echivalent tone de C02)

41.71

toC02

Scaderea consumului anual de energie primara in Sectorul rezidential

174 391.70

kWh/an

Scaderea consumului anual specific de energie pentru incalzire (kWh/m2/an)

124.23

kWh/m2/an

Scaderea consumului anual specific de energie (kWh/m2/an)

149,53

kWh/m2/an

Indicatori valorici

Valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA:

(în prețuri - luna si an)

1 euro = 4,5048 lei, curs BNR la data de:17.01.2017

Total: 534.85911 mii lei = 118.73093 mii euro

din care:

- construcții-montaj (C+M) (inclusiv TVA): 471.74112 mii lei = 104,71966 mii euro

Indicatori fizici

 • 1. Durata de execuție a lucrărilor de intervenție:                                         3 luni

 • 2. Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

(ani de la data recepției la terminarea lucrărilor):                                         5 ani

 • 3. Numărul de apartamente reabilitate pt. creșterea eficienței energetic

  20 apartamente


Eșalonarea investiției - total INV / C+M în mii lei

Anul 1: 534.85911 mii lei = 118.73093 mii euro/ 471.74112 mii lei = 104.71966 mii euro

V. INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI CUMULAȚI PE ÎNTREAGA APLICAȚIE

 • - Bloc R119 - str. Meșteșugarilor, nr. 71, Mun. Oradea, Jud. Bihor

 • - Bloc AN121 - str. Meșteșugarilor, nr. 71, Mun. Oradea, Jud. Bihor

 • - Bloc AN120 - str. Meșteșugarilor, nr. 71, Mun. Oradea, Jud. Bihor

 • - Bloc PB117 - ștr. Meșteșugarilor, nr. 71, Mun. Oradea, Jud. Bihor

 • - Bloc AN4 - ștr. Morii, nr. 6, Mun. Oradea, Jud. Bihor

  Indicator

  BlocR119

  Bloc AN121

  Bloc AN120

  Bloc PB117

  Bloc AN4

  Total

  SC

  362,52

  384,16

  350,69

  256,81

  307,81

  1.661,99

  SCD

  1881,48

  1698,84

  1510,48

  1365,29

  1635,17

  8.091,26

  SU

  1489,37

  1351,63

  1230,59

  1067,44

  1267,68

  6.406.71

  Valoarea investiției (lei cu tva)

  682 548.00

  429 011.90

  408 892.32

  480 046.80

  540 511.61

  2 541 010,63

  Valoarea investitiei raportat la suprafața construita desfasurata (lei cu tva/mp)

  458.27

  317.40

  332.27

  449.71

  426.37

  396.61

  NR. CRT.

  SURSE DE FINANTARE

  Lei cu tva

  I

  Valoarea totala a cererii de finantare, din care :

  2 541 010.63

  a.

  Valoarea totala neeligibila, inclusiv TVA aferent

  230 162.43

  b.

  Valoarea totala eligibila, inclusiv TVA aferent

  2 310 848.20

  III

  Contributia proprie, din care :

  1 154 501.71

  a.

  Contributia solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv TVA aferent

  924 339.28

  b.

  Contributia solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent

  230 162.43

  III

  ASISTENTA FINANCIARA

  NERAMBURSABILA SOLICITATA

  1 386 508.92

  Indicator de realizare (de output)) aferent cladirii...

  V aloare la inceputul implementarii proiectului

  Valoare la finalul implementarii proiectului (de output)

  Nivel anual estimat al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de C02)

  384.72

  197.67

  Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii)

  0

  88

  Indicator de proiect (suplimentar) aferent cladirii...(de rezultat)

  V aloare la inceputul implementarii proiectului

  Valoare la finalul implementarii proiectului

  Consumul anual de energie finala in sectorul rezidential (Mtep)

  148.269x10-6

  75,155x10-6

  Indicator de proiect (suplimentar) aferent cladirii...(de realizare)

  Consumul anual de energie primara (kWh/an)

  920 629.73

  1 702 788.22

  Consumul anual specific de energie pentru incalzire (kWh/mp/an) total, din care:

  186.44

  65.44

  Consumul anual specific de energie (kWh/mp/an)

  269.10

  136.40

Alti indicatori specifici:

C034

Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (echivalent tone de C02)

187.05

toC02

Scaderea consumului anual de energie primara in Sectorul rezidential

782 158.49

kWh/an

Scaderea consumului anual specific de energie pentru incalzire (kWh/m2/an)

120.99

kWh/m2/an

Scaderea consumului anual specific de energie (kWh/m2/an)

132.70

kWh/m2/an

Indicatori valorici

Valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA:

(în prețuri - luna si an)

1 euro = 4,5048 lei, curs infoeuro ianuarie 2017

Total:  2 512.74813 mii lei = 557.79349 mii euro

din care:

- construcții-montaj (C+M) (inclusiv TVA): 2 216.90224 mii lei = 492.12001 mii euro

Intocmit,

S.C. Proiect Bihor S.A.